Donate Now Goal amount for this year: 4030 EUR, Received: 40 EUR (1%)
(*Donation progressbar standing is unconfirmed.)
If you have donated, comment in this: donation thread, so we may review it.
Unfortunately we've lost the ability to generate ad revenue, because of some links to copyrighted content, which were posted by certain members, so now we solely depend on donations to keep this site running.
Please support the website with your donation.

Any donation will help!

Results 1 to 8 of 8

Thread: Zg³aszanie swoich kandydatur do wyborów na moderatora

 1. #1

  Exclamation Zg³aszanie swoich kandydatur do wyborów na moderatora

  Zapraszam do zg³aszania swoich kandydatur do Wyborów na stanowisko moderatora polskiej sekcji forum Alizée. Mo¿na to zrobiæ w dniach 09.07 - 16.07.2014 r. w bie¿±cym temacie. Temat powsta³ z zg³aszanego zapotrzebowania na tak± osobê zwi±zku z parali¿em naszej czê¶ci forum. Dotyczy to zw³aszcza powa¿nego przed³u¿ania siê akceptacji postów nowych u¿ytkowników forum oraz nieuregulowania spraw forum generalnego zwi±zanego z zarzutami o nieprzestrzeganie praw autorskich i w konsekwencji zablokowaniem tej czê¶ci forum. Tygodniowy czas na zg³aszanie swoich kandydatur powinien wystarczyæ, aby przysz³y moderator móg³ dostrzec powy¿szy temat. Kolejnym etapem wyborów bêdzie stworzenie tematu z ankiet±, która bêdzie zawiera³a listê zg³oszonych kandydatur na moderatorów polskiej sekcji forum Alizée. Wybory równie¿ bêd± trwaæ 7 dni od czasu powstania ankiety. Wybory nie posiadaj± legitymizacji dopóki, oddolnie wybrany kandydat na moderatora nie uzyska jej od g³ównych moderatorów forum Alizée.

  W obecnej sytuacji wybory musz± zostaæ przeprowadzone, jednak kandydat na moderatora musi zdawaæ sobie sprawê z konsekwencji jakie wynikaj± z tej posadki. : ) W tej chwili mamy po prostu piln±, ale zwyk³± „papierkow±” robotê.

  Nowo wybrany moderator musi:

  − skontaktowaæ siê z odpowiednimi moderatorami, aby otrzymaæ status moderatora,
  − na bie¿±co rozpatrywaæ posty nowych u¿ytkowników,
  − uporz±dkowaæ kwestie praw autorskich i usuwaæ nieaktualne tematy, b³êdne posty itp.

  Powinien tak¿e:

  − dbaæ o dobre imiê Alizée,
  − nadzorowaæ przestrzeganie regulaminu,
  − informowaæ o najwa¿niejszych sprawach forum,
  − dbaæ o „¿ycie” na forum,
  − byæ w kontakcie na PW,
  − umieæ porozumieæ siê z moderatorami innych sekcji forum,
  − reprezentowaæ nasz± polsk± sekcjê, gdy zaistnieje taka potrzeba,
  − nie ma okre¶lonej d³ugo¶ci trwania „kadencji”, chyba ¿e moderator nie jest aktywny. Pasuje, aby przynajmniej przez rok by³ aktywnym moderatorem,
  − i pewnie wiele innych rzeczy… : )

  To tyle formalno¶ci : P Wygl±da powa¿nie, ale przysz³y moderator powinien o tym wszystkim wiedzieæ. Zapraszam do zg³aszania kandydatur i dyskusji!!!

  Kto¶ w innym temacie mnie proponowa³, jednak Komisja Wyborcza nie mo¿e braæ udzia³u w wyborach. : P

 2. #2
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  Raz kozie ¶mieræ, zg³aszam siê .
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 3. #3

  Default

  ^Hehe fajnie, ¿e siê zg³osi³a¶ jako pierwsza Jazzmin. Mam nadziejê, ¿e teraz ³atwiej znajd± siê kolejne chêtne osoby. : D

 4. #4

  Default

  Min± ju¿ czas na zg³aszanie swoich kandydatur do wyborów na moderatora. Tylko Jazzmin jest chêtna, wiêc nie bêdzie g³osowania i tym samym wyborów. Nie by³o te¿ sprzeciwów, wiec mo¿na ju¿ oficjalnie pogratulowaæ Jazzmin zwyciêstwa. : D

  Gratulujê Ci Jazzmin, mam nadziejê, ¿e nie bêdziesz usuwa³a moich postów. : D oraz, ¿e zawsze bêdziesz dobr± ambasadork± Alizée w ¶wiecie. : P

  Powinna¶ skontaktowaæ siê z adminem, aby nada³ Ci nowe prawa.

  Jak siê nie mylê, jeste¶ drug± kobiet± po Hunti na tym stanowisku. : )

 5. #5
  Alizée Fan Tario's Avatar
  Join Date
  17th Sep 2013
  Location
  P³ock
  Age
  21
  Posts
  331
  Rep Power
  11

  Default

  Heh, zg³osi³a siê odpowiednia osoba to nikt nie chcia³ konkurowaæ . Swoj± drog± my¶lê, ¿e Jazz' siê sprawdzisz tutaj

 6. #6
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  Dziêkujê . Na razie napisa³am do Jenny, bo z adminów j± jako jedyn± znam, zobaczymy, co z tego bêdzie
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 7. #7

  Default

  Sta³o siê ^_^ Choæ prawdopodobnie jeste¶ Jazzmin ostatnim moderatorem to bardzo siê cieszê, ¿e to ju¿ siê sta³o i jeszcze "zd±¿y³a¶" nim zostaæ przed zamkniêciem forum. Przynajmniej nie bêdziemy odchodziæ w samotno¶ci, pozostawieni bez moderatorów, i dowiemy siê przed zamkniêciem wszystkiego co powinni¶my wiedzieæ. ; )

 8. #8
  Alizée Fan Tario's Avatar
  Join Date
  17th Sep 2013
  Location
  P³ock
  Age
  21
  Posts
  331
  Rep Power
  11

  Default

  Gratulacje, ¿e uda³o ci siê wszystko za³atwiæ. Mo¿e jeszcze pomoderujesz. Miejmy nadziejê, ¿e do zamkniêcia nie dojdzie. Ale... Je¿eli ju¿ ostatnie takie zapadnie to wiadomo chyba gdzie wszyscy bêdziemy

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •