Donate Now Goal amount for this year: 4030 EUR, Received: 40 EUR (1%)
(*Donation progressbar standing is unconfirmed.)
If you have donated, comment in this: donation thread, so we may review it.
Unfortunately we've lost the ability to generate ad revenue, because of some links to copyrighted content, which were posted by certain members, so now we solely depend on donations to keep this site running.
Please support the website with your donation.

Any donation will help!

Results 1 to 9 of 9

Thread: Lisa - nowa protegée Farmerki?

 1. #1
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default Lisa - nowa protegée Farmerki?

  Chodzi oczywi¶cie o bratanicê Mylene. Farmer napisa³a dla niej s³owa "Drole de Creepie", a Boutonnat muzykê - dok³adnie tak jak by³o z "Moi... Lolita" dla Alizée. No... mo¿e jednak utwór "Drole de Creepie" jest trochê inny - jest to raczej piosenka dla dzieci. Nic dziwnego skoro ¶piewana przez 11-latkê i stworzona na potrzeby kreskówki.
  http://www.dailymotion.com/video/x6n...creepie_school
  ...
  Ale to oczywi¶cie "stary news" . Poza tym mam "nowego newsa" (z artyku³u napisanego w styczniu, ale jako¶ wcze¶niej na niego nie trafi³am), ¿e 16-letnia ju¿ Lisa ma podobno wydaæ now± p³ytê... w tym miesi±cu
  http://you.leparisien.fr/spectacles-...isa-22031.html
  Co prawda wygl±da na to, ¿e w kwietniu tej p³yty nie bêdzie, bo "Et si j'oublie...", singiel z tej¿e mia³ byæ wydany w po³owie lutego, a nie by³. Ale skoro twierdz±, ¿e p³yta niby prawie gotowa, to chyba maj± j± zamiar kiedy¶ wydaæ, nieprawda¿...

  W ka¿dym razie: co o tym wszystkim s±dzicie?
  Last edited by Jazzmin; 7th April 2014 at 19:19.
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 2. #2
  Alizée Fan Tario's Avatar
  Join Date
  17th Sep 2013
  Location
  P³ock
  Age
  21
  Posts
  331
  Rep Power
  11

  Default

  Interesuj±ce, zobaczymy bo sam jestem tego ciekaw. Teraz tylko pytanie jak w tym ca³ym aspekcie bêdzie siê to odnosiæ do Lilki i schematy z jakich byæ mo¿e bêdzie korzystaæ Mylene, o ile w ogóle, chyba, ¿e zrobi z ni± co¶ ca³kiem innego.

 3. #3
  Bla Bla Bla kiko90's Avatar
  Join Date
  26th Sep 2006
  Location
  Poland
  Age
  26
  Posts
  5,823
  Rep Power
  50

  Default

  Je¶li o mnie chodzi, pierwszy "teledysk" na potrzeby kreskówki w zupe³no¶ci zgadzam siê Jazzmin - jest on przeznaczony dla dzieci, ale osobi¶cie ba³bym siê pokazywaæ go dzieciom, a nawet pozwoliæ ogl±daæ tê bajkê Skoro "Lisa" ju¿ doros³a to kto wie, mo¿e co¶ bêdzie hehe ja czekam na wystêp na ¿ywo, by oceniæ no i oczywi¶cie o klip

  @Tario wydaje mi siê, ¿e Lisa bêdzie mia³a bardziej mroczniejszy klimat a znaj±c mnie mogê siê myliæ

  Mo¿e Mylene my¶la³a ju¿ o swojej bratanicy nieco wcze¶niej? Kto wie

 4. #4
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  Quote Originally Posted by kiko90 View Post
  Je¶li o mnie chodzi, pierwszy "teledysk" na potrzeby kreskówki w zupe³no¶ci zgadzam siê Jazzmin - jest on przeznaczony dla dzieci, ale osobi¶cie ba³bym siê pokazywaæ go dzieciom, a nawet pozwoliæ ogl±daæ tê bajkê
  Co do teledysku, ja tam nie widzê nic nieodpowiedniego, jak dla mnie wygl±da na co¶ jak najbardziej typowego dla dzieciaków. Podskakiwanie, tañczenie, zabawa z make-upem.
  Co do kreskówki, s±dzê, ¿e te¿ jest okej. Co prawda nie ogl±da³am ani odcinka, ale z przeczytanego pobie¿nie opisu fabu³y tak wnioskujê. Moim zdaniem "mroczne" ("mroczne" w cudzys³owie, zaznaczam) bajki s± w porz±dku, je¶li nie poruszaj± jakich¶ problemów nieodpowiednich dla wieku (np. samobójstwa), nie maj± ogólnego pesymistycznego klimatu, nie maj± jakich¶ innych drastycznych elementów, nie s± zanadto wieloznaczne i skomplikowane. Ot, taka np. "Ruby Gloom". Po prostu postaci maj± "mroczny" wygl±d, ale z charakteru s± mi³e, ceni siê przyja¼ñ itd.

  (Hm, ja akurat, jak by³am m³odsza, ogl±da³am m.in. takie dziwne cosie jak "Mroczne przygody Billy'ego i Mandy" czy "Z³o w potrawce", nadal uwa¿am je za ciekawe . Ale to akurat nie s± przyk³ady dobrych bajek dla dzieci. Co najwy¿ej dla tych wiêkszych, z wykszta³conym dystansem do tego, co na ekranie.)
  Quote Originally Posted by kiko90 View Post
  Mo¿e Mylene my¶la³a ju¿ o swojej bratanicy nieco wcze¶niej? Kto wie
  "Drole de Creepie" (200 powsta³o przed "Lonely Lis±" (2010), wiêc to nie jest "wcze¶niej".
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 5. #5
  Bla Bla Bla kiko90's Avatar
  Join Date
  26th Sep 2006
  Location
  Poland
  Age
  26
  Posts
  5,823
  Rep Power
  50

  Default

  Na pocz±tku chcia³bym przeprosiæ, ale nie mia³em weny (no i wy³adowañ emocjonalnych) do napisania postu hehe, jak dzi¶ ma to miejsce

  Quote Originally Posted by Jazzmin View Post
  Co do teledysku, ja tam nie widzê nic nieodpowiedniego, jak dla mnie wygl±da na co¶ jak najbardziej typowego dla dzieciaków. Podskakiwanie, tañczenie, zabawa z make-upem
  Taka a'la Gotic Lolita chyba nawet jaka¶ strona, która informowa³a o Lisie te¿ tak napisa³a i chyba siê z ni± zgadzam.

  [QUOTE=Jazzmin;890277](Hm, ja akurat, jak by³am m³odsza, ogl±da³am m.in. takie dziwne cosie jak "Mroczne przygody Billy'ego i Mandy" czy "Z³o w potrawce", nadal uwa¿am je za ciekawe . Ale to akurat nie s± przyk³ady dobrych bajek dla dzieci. Co najwy¿ej dla tych wiêkszych, z wykszta³conym dystansem do tego, co na ekranie.)

  Ja ogl±da³em maj±c 7 lub 8 lat "Gremliny atakuj±" (podaj¿e na sylwestra u Babci w starej kamienicy) oraz opowie¶ci z krypty jak dla ma³ego ch³ocpa z zimne listopadowo-grudniowe podwieczorny godziny 17/18 i te¿ nie jest to dobry przyk³ad, a wyro¶li¶my na porz±dnych obywateli, mam racjê ?

  Quote Originally Posted by Jazzmin View Post
  "Drole de Creepie" (200 powsta³o przed "Lonely Lis±" (2010), wiêc to nie jest "wcze¶niej".
  Tak masz racjê, ale Lonely Lisa mog³aby byæ zapowiedzi± Lisy Gautier, tak s±dzê, lecz myliæ siê mogê

  Wiêc wci±¿ czekam na efekt Nie ma to jak rodzina u swoich

 6. #6

  Default

  Quote Originally Posted by Jazzmin View Post
  ...W ka¿dym razie: co o tym wszystkim s±dzicie?
  Je¶li Mylene zajmie siê karier± bratanicy, mogê siê obawiaæ jedynie tego, ¿e to co uwa¿a³em za naturalne dla Alizée, zobaczê u bratanicy Mylene. Wtedy nie bêdê wiedzia³ togo czy zachowanie Alizée na scenie by³o jej naturalnym zachowaniem czy w pe³ni wykreowanym przez Mylene. Wiadome, ¿e jest po czê¶ci i jednego i drugiego, ale w jakim stopniu i co?

 7. #7
  Alizée Fan Tario's Avatar
  Join Date
  17th Sep 2013
  Location
  P³ock
  Age
  21
  Posts
  331
  Rep Power
  11

  Default

  Scena u Lilki raczej by³a w 60-70 procentach wykreowana przez Mylene... Mowa tutaj o wystêpach w studiach i tego typu ruchach które by³y wiadomo, sta³e przy wystêpach sztywne na tyle, ¿e pojawia³y siê zawsze.. A pewnie zachowania koncertowe to ju¿ pewnie tylko po czê¶ci inwencja Mylene na zasadzie co mo¿na, czego nie, + na pewno du¿o od siebie. Wiadomo rozmowy i wszelkie talk showy to inna para kaloszy. Ogó³em by wyrobiæ sobie zdanie na ten temat trzeba wszystko obejrzeæ + wiele siê doszukiwaæ. Wiadomo, wywiady, wypowiedzi innych, wszystko ma znaczenie.

 8. #8
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  A w³a¶nie wiece mo¿e co siê dzieje z Lis± ?

 9. #9
  L'Autre... Jacotey21's Avatar
  Join Date
  17th May 2014
  Location
  Gdañsk/Poland
  Age
  21
  Posts
  80
  Rep Power
  9

  Default

  Od czasu tego newsa o p³ycie w kwietniu nic nowego siê nie wydarzy³o, a te¿ czekam. Wed³ug wszelkich plotek Mylene bêdzie wydawaæ p³ytê pod koniec tego roku lub na pocz±tku nastêpnego, potem ponoæ trasa koncertowa, wiêc sam nie wiem co bêdzie siê dziaæ z Lis±...

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •