Donate Now Goal amount for this year: 4030 EUR, Received: 40 EUR (1%)
(*Donation progressbar standing is unconfirmed.)
If you have donated, comment in this: donation thread, so we may review it.
Unfortunately we've lost the ability to generate ad revenue, because of some links to copyrighted content, which were posted by certain members, so now we solely depend on donations to keep this site running.
Please support the website with your donation.

Any donation will help!

Page 3 of 5 FirstFirst 12345 LastLast
Results 41 to 60 of 92

Thread: [Oficjalny] "Blonde" singel

 1. #41
  Alizée Fan Tario's Avatar
  Join Date
  17th Sep 2013
  Location
  P³ock
  Age
  21
  Posts
  331
  Rep Power
  11

  Default

  1 piosenka o niczym nie mówi.

 2. #42

  Default

  ^To prawda, ale wiele wskazuje, ¿e to bêdzie "taneczny" album.

 3. #43
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Alizee powiedziala ze plyta bedzie trocha podobna do pierwszej, wiec nie sadze ze na albumie bea same taneczne kawalki.

 4. #44
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  Quote Originally Posted by A.N.ONI.M View Post
  ^To prawda, ale wiele wskazuje, ¿e to bêdzie "taneczny" album.
  Alizée powiedzia³a, ¿e ma byæ to muzyka "do tañczenia". Poza tym nie mówi³a chyba nic o inspiracjach, którymi np. w przypadku "5" by³o jej w³asne ¿ycie i piosenki France Gall, UEDS ¿ycie Edie Sedgwick itd.
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 5. #45
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default


 6. #46
  Toc De Mac Alizée Fan Maju's Avatar
  Join Date
  16th Feb 2004
  Location
  Wolsztyn *Poland*
  Age
  28
  Posts
  3,007
  Rep Power
  46

  Default

  mnie sie podoba

 7. #47
  Alizée Fan Sagittarius's Avatar
  Join Date
  4th Sep 2012
  Location
  Poland/Nowy S±cz
  Age
  22
  Posts
  140
  Rep Power
  13

  Default

  Pozwolê sobie dorzuciæ swoje trzy grosze. Wbi³em, bo akurat ogl±da³em teledysk. Dla mnie te¿ ta piosenka jest bardzo przeciêtna pod ka¿dym wzglêdem (tekstowym, muzycznym i wokalnym). Wydaje mi siê, ¿e próbowali zrobiæ co¶ bardziej komercyjnego, co¶ co brzmi jak inne popularne angielskojêzyczne kawa³ki, niestety w tym gubi siê natura Alizee. Nie ma siê niby co dziwiæ kiepskiemu tekstowi, bo wiêkszo¶æ dzisiejszych popularnych kawa³ków jest o "dupie Marynie", które maj± mieæ chwytliwe brzmienie i melodiê, a nie dobry tekst. Niestety dla mnie ka¿da kolejna p³yta to trochê rozmienianie siê na drobne .
  zawsze nasz sentyment przesuwa³ nasz obiektywizm w stronê subiektywizmu i jak piosenka by³a dobra to dla nas by³a bardzo dobra itp. Dzia³a³o te¿ trochê takie wmówienie, bo niektóre kawa³ki te¿ czasami ¶rednio le¿± ale jak trochê osób mówi, ¿e s± ca³kiem spoko to cz³owiek te¿ tak zaczyna uwa¿aæ. Mi niestety poprzedni album szybko siê przejad³ po pocz±tkowej euforii. Niestety ta piosenka jest kiepska ale zobaczymy co bêdzie z ni± w innych krajach.
  Co do teledysku to te¿ mi ¶rednio siê podoba ale mo¿e to podyktowane tym, ¿e sama piosenka ¶rednio mi le¿y
  Last edited by Sagittarius; 28th April 2014 at 16:00.

 8. #48
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  W jakich innych krajach ? Alizee ju¿ nawet w Meksyku ma ma³o fanów. Teledysk jest zabawny, Alizee ³adnie wygl±da, no ale szkoda, ¿e wszystko dzieje siê w salonie fryzjerskimi gdzie jest Grzegorz ja siê pytam ? Ja my¶la³em, ¿e z nim zatañczy... Je¶li chodzi o sam singel, ja tak¿e nie uwa¿am, ¿e jest nie wiadomo jak dobry, jest to zwyk³y komercyjny kawa³ek, ale wydaje mi siê, ¿e to jest najlepsze to Lilly mog³a zrobiæ, w koñcu wyda³a dwa albumy które nie by³y za bardzo komercyjne ( tym bardziej UEDS ) i siê w ogóle nie sprzeda³y, bo ponad dziesiêæ tysiêcy jak na rynek francuski jest to bardzo ma³o. Singel jest czê¶ciej puszczany w stacjach radiowych ni¿ 3 poprzednie single, teledysk ma ju¿ ponad dwadzie¶cia tysiêcy wy¶wietleñ ( ACDLA mia³ piêædziesi±t tysiêcy w ci±gu doby ), je¶li Alizee bêdzie dobrze promowaæ singel czy tam wystêpach w programach muzycznych itp. to album a mo¿e nawet piosenka dobrze siê sprzedadz±.

 9. #49
  Bla Bla Bla kiko90's Avatar
  Join Date
  26th Sep 2006
  Location
  Poland
  Age
  26
  Posts
  5,823
  Rep Power
  50

  Default

  Piosenka komercyjna, wideo jak dla mnie ratuje ten "kicz",w pewnych momentach s³aby (tancerki maj± peruki, a nie przefarbowany blond) a widok tañcz±cej Lilki cieszy
  Panowie i Panie umówmy siê, kawa³ki, które s± emitowane na MTV/VIVA czym s±? Nie chcê rzucaæ nazwami wykonawców, ale s± takie same, tylko jêzyk inny i ci±gle do obrzygania ten amerykañski, czy brytyjski "kicz" a teraz mamy wersjê francuskojêzyczn± i to dotycz±cych przefarbowania w³osów... i s± komentarze negatywne oburzaj± siê i s³uchaj± Britney B*tch, czy Bieber'a Bayby Bayby, nie ³apie tego

  Ale ludzie i tak bêd± zachwalaæ wielkie gwiazdy zza Ameryki (nie wiem, czy tylko ja tak to odbieram, bo mam wra¿enie, ¿e robiê z tego wielki problem i chyba ci±gle to piszê taki sam spam )

  Pamiêtajcie,¿e Alizee siê po prostu przefarbowa³a na Blonde i o tym ¶piewa nie za¶piewa³a o biustach S³owianek, czy hightlif'ie heeh po prostu w³osy s± decoloree

  Ps. Sk±d wiadomo, ¿e ma mniej fanów w Meksyku? my¶lê, ¿e Lilka ma coraz mniej fanów ogólnie nawet w samej Francji a ludzie w DALS g³osowali na Georga bo to taki polski Maserak no chyba, ¿e G³osowali ludzie z Korsyki - skoro wygra³a w DALS, musi szybko i dobrze rozegraæ ze swoim managementem i wypromowaæ p³ytê. to ostatnia deska ratunku

 10. #50
  Alizée Fan Tario's Avatar
  Join Date
  17th Sep 2013
  Location
  P³ock
  Age
  21
  Posts
  331
  Rep Power
  11

  Default

  Noooo Jest troche rzeczy w tym video które mi siê nie podoba³o. Ogólnie to bez rewelacji jest, no. Tak zwykle.

  PO czym wnioskujesz, ¿e Gregi to taki ich Maserak?
  Last edited by Tario; 28th April 2014 at 18:29.

 11. #51
  Bla Bla Bla kiko90's Avatar
  Join Date
  26th Sep 2006
  Location
  Poland
  Age
  26
  Posts
  5,823
  Rep Power
  50

  Default

  Quote Originally Posted by Tario View Post

  PO czym wnioskujesz, ¿e Gregi to taki ich Maserak?
  U nas w Polsce te¿ by³ chyba "sza³ cia³" na tancerzy [profesjonalnych] z Tañca z Gwiazdami, kobiety i gwiazdy "sika³y" na ich widok, mieli zwi±zki, romanse, podkochiwa³y siê, komentarze na portalach te¿ swoje robi³o

 12. #52

  Default

  Trochê siê obawia³em tego, ¿e teledysk bêdzie kiczem, poniewa¿ singiel jest bardzo „p³ytki”. Nie jest najgorzej. Nic ponad to, co (do pewnego czasu - co za paradoks) uwa¿a³em, aby lepiej nie powstawa³o. Tego typu muzyka, (moim zdaniem) pusta i plastikowa, nie jest wcale gorsza od ka¿dej innej, i potrafi równie dobrze cieszyæ i bawiæ. Szkoda tylko, ¿e nie mnie. Nie jest po prostu w moim gu¶cie. Alizée ¶licznie wygl±da - nawet w blondzie. W 1:39 sek. przypomnia³a mi Penélope Cruz z filmu „Volver”. : )

 13. #53
  Alizée Fan Tario's Avatar
  Join Date
  17th Sep 2013
  Location
  P³ock
  Age
  21
  Posts
  331
  Rep Power
  11

  Default

  heh. No to jest akurat fakt.
  Najlepszy by³ i tak mój kumpel jak mu pokaza³em materia³ z jednego ''pre'' wystêpów w ci±gu æwiczeñ przed Dals jak do Tanga æwiczyli z t± szmink± i w ogóle to jego komentarz mnie rozwali³, a brzmia³o to mniej wiêcej tak
  '' JAK ona mog³a takiego Lapsa poca³owaæ XD. ''
  ¦mia³em siê z tego przez ca³y dzieñ. Mimo, ¿e jako takiego ca³owania tam wcale nie by³o, a zabawa ze szmink± heh.

  Ale nie no, patrz±c na te ca³e duety Dalsowe z tej edycji która nas interesuje to chyba by³a to najlepsza para jako para.
  Last edited by Tario; 28th April 2014 at 21:41.

 14. #54

 15. #55
  Alizée Fan
  Join Date
  16th May 2005
  Location
  Olsztyn
  Posts
  462
  Rep Power
  32

  Default

  Obejrza³em klip i muszê stwierdziæ, ¿e po prostu nie jest zbyt oryginalny. Co ona jest drug± Marylin Monroe? Madonn±? Takich teledysków widzia³em setki, jak nie wiêcej. Przeciêtny utwór, przeciêtne video. Niestety, bojê siê ¿e album tez bêdzie taki. W tym roku stuka jej 30-tka a mam nieodparte wra¿enie, jakby wraca³a tym singlem do nastoletnich korzeni. No sorki, ale jak siê ma 30 lat, to spojrzenie na ¶wiat jest inne ni¿ jak siê ma choæby 18. Nastolatk± ju¿ dawno nie jest.
  QUEEN(1971-2006): The Legend Lives On...

  'Je¶li nie wrócê jutro
  o tej samej porze
  ¯yjcie dalej, ¿yjcie dalej...'.

 16. #56
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16
  Last edited by Jazzmin; 30th April 2014 at 10:51.
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 17. #57
  Alizée Fan Tario's Avatar
  Join Date
  17th Sep 2013
  Location
  P³ock
  Age
  21
  Posts
  331
  Rep Power
  11

  Default

  jakby wraca³a tym singlem do nastoletnich korzeni.
  Bo to nie jest wra¿enie, tylko tak jest.

 18. #58
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  Quote Originally Posted by Tario View Post
  Bo to nie jest wra¿enie, tylko tak jest.
  Huh? Ja nie mam takiego wra¿enia... Wczesna twórczo¶æ Lili to w sumie rola Lolity + bardzo osobiste elementy (np. sk±d pochodzi, rodzeñstwo, uczucia odno¶nie dorastania, pierwszych mi³o¶ci). Co do muzyki chyba siê zgodzimy, ¿e "Blonde" nie przypomina kompozycji Boutonnat .
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 19. #59
  Alizée Fan Tario's Avatar
  Join Date
  17th Sep 2013
  Location
  P³ock
  Age
  21
  Posts
  331
  Rep Power
  11

  Default

  Oczywi¶cie, ¿e nie przypomina. No sam ju¿ nie wiem, w sumie wci±¿ kto¶ zarzuca czy to tu, czy gdzie¶ indziej, ¿e podobno album ma byæ podobny do tego co widzieli¶my na samym pocz±tku. Moze i samo Blonde niezbyt to przypomina, ale...

 20. #60
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Quote Originally Posted by Mariusz View Post
  Obejrza³em klip i muszê stwierdziæ, ¿e po prostu nie jest zbyt oryginalny. Co ona jest drug± Marylin Monroe? Madonn±?
  Piszesz tak jakby inne teledyski Alizee by³y oryginalne. ¯aden singel Lilly nie mia³ dobrego teledysku, kto¶ mi zaraz napisze, ¿e video do JEAM czy L'Alize by³y dobre, dla mnie by³y przeciêtne i tyle. Teledysk do Blonde jest wed³ug mnie jest lepszy ni¿ dwa poprzednie. A czemu Ty porównujesz Alizee do Madonny czy Marylin ? Wizerunek Alizee nie jest podobny do Marylin czy Madonny.

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •