Donate Now Goal amount for this year: 4030 EUR, Received: 40 EUR (1%)
(*Donation progressbar standing is unconfirmed.)
If you have donated, comment in this: donation thread, so we may review it.
Unfortunately we've lost the ability to generate ad revenue, because of some links to copyrighted content, which were posted by certain members, so now we solely depend on donations to keep this site running.
Please support the website with your donation.

Any donation will help!

Page 1 of 5 123 ... LastLast
Results 1 to 20 of 92

Thread: [Oficjalny] "Blonde" singel

 1. #1
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Exclamation [Oficjalny] "Blonde" singel

  Piosenka "Blonde" zosta³a pierwszy raz zagrana w polskiej stacji radiowej wczoraj wieczorem, to oznacza ¿e zosta³a ona wys³ana do stacji radiowych w ca³ej Polsce. Je¶li chcemy ¿eby ten singel by³ grany przez popularne stacje musimy dzia³aæ .

  Radio Zet - wystarczy wpisaæ propozycje http://www.radiozet.pl/Programy/List...ojow-Radia-ZET

  Eska - trzeba za³o¿yæ konto, niestety je¶li chcemy g³osowaæ albo zg³aszaæ propozycje trzeba zap³aci 1,24 z³, wydaje mi siê ¿e to nie jest du¿o, wiêc mo¿na wydaæ t± z³otówkê na Lilly http://www.eska.pl/goraca20

 2. #2
  Alizée Fan Tario's Avatar
  Join Date
  17th Sep 2013
  Location
  P³ock
  Age
  21
  Posts
  331
  Rep Power
  11

  Default

  Zag³osowa³em na zetce jak narazie, ciekawe czy dodadz±, musi byæ nas troche z t± propozycj± by to przesz³o, ale zobaczymy.

 3. #3
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  http://www.chartsinfrance.net/Alizee...e-sc32073.html
  63. miejsce. Wydawa³oby siê, ¿e mog³o byæ lepiej, bior±c pod uwagê, ¿e to piosenka stworzona pod upodobania mainstreamu, ale, jak RMJ twierdzi (a jemu akurat mo¿na wierzyæ), od czasów "Mademoiselle Juliette" (22. miejsce) jedynie ACDLA zajê³o JAK¡KOLWIEK pozycjê (131.).

  Ale wracaj±c do polskich radiostacji, wys³a³am propozycjê i w Zetce, i w Esce . My¶lê, ¿e skoro we Francji piosenka siê jako tako przyjê³a, to w Polsce mo¿e te¿ odbiorca kultury masowej siê ni± zainteresuje . Jak Tomcio napisa³, trzeba dzia³aæ!

  Jakkolwiek uwa¿am, ¿e mo¿na by³o dopracowaæ tê ca³± "Blonde" (có¿, ma³o czasu Lilka mia³a), jest dobra. Co¶ trochê jak francuska Ladyhawke, mo¿e nawet lepsza .
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 4. #4
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Problemem w Francji jest to, ¿e ma³o stacji radiowych puszcza Blonde a jak puszcza to rzadko, nie wiem czym to jest spowodowane. Mo¿e konkretna promocja singla ruszy dopiero wtedy kiedy pojawi sie teledysk. Po¿yjemy zobaczymy

 5. #5
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  Dziwne, ¿e a¿ tak rzadko j± tam puszczaj± ;/ . Z chartsinfrance wynika, ¿e popularno¶æ "Blonde" ma siê du¿o lepiej ni¿ w przypadku poprzednich singli Alizée.

  A na promocjê w Polsce i tak nie ma co liczyæ . Dlatego musimy ju¿ teraz staraæ siê, by piosenka pojawi³a siê na poplistach, je¶li ma byæ gdziekolwiek grana.
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 6. #6
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Pamiêtajcie ¿eby oddawaæ g³osy dziennie

 7. #7
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  Hm, a co Wy na to, aby w dodawanie propozycji na Zetce zaanga¿owaæ ludzi z sekcji angielskojêzycznej? Na Esce odpada, bo trzeba wys³aæ SMS, ale na Zetce chyba nawet nie trzeba siê rejestrowaæ . Wystarczy³aby instrukcja, co gdzie wpisaæ i klikn±æ.
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 8. #8
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Te¿ nad tym my¶la³em tylko, ¿e mój angielski nie jest perfekcyjny wiêc mo¿e Ty siê tym zajmiesz Jazzmin ?

 9. #9
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  No problem, ju¿ siê tym zajmujê ^^ .
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 10. #10
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Pamiêtajcie aby g³osowaæ .
  Afterparty o Alizee http://afterparty.pl/newsy_artykul,16308.html

 11. #11
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  "Blonde" znalaz³o siê w propozycji radia Weekend ( mo¿na g³osowaæ wiêcej niz jeden raz na dan± piosenke ) http://www.weekendfm.pl/?hitport&glosprop=468

 12. #12
  Bla Bla Bla kiko90's Avatar
  Join Date
  26th Sep 2006
  Location
  Poland
  Age
  26
  Posts
  5,823
  Rep Power
  50

  Default

  ^ zrobione

  Pytanie odno¶nie Radia Z³ote Przeboje, czy mi siê wydaje, czy ju¿ nie ma listy? Dziwnym trafem nie potrafiê jej znale¼æ, a jak faktycznie jest to mo¿e... znowu uda nam siê na Lilkê na 1 miejsce daæ
  Last edited by kiko90; 3rd April 2014 at 20:10.

 13. #13
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  Quote Originally Posted by kiko90 View Post
  Pytanie odno¶nie Radia Z³ote Przeboje, czy mi siê wydaje, czy ju¿ nie ma listy? Dziwnym trafem nie potrafiê jej znale¼æ, a jak faktycznie jest to mo¿e... znowu uda nam siê na Lilkê na 1 miejsce daæ
  Je¶li dobrze pamiêtam, lista zniknê³a krótko po tym, jak "Je veux bien" z niej wypad³o.
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 14. #14
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Dzisiaj siê oka¿e czy radio zet doda Alizee do propozycji .

  A w tym czasie g³osujemy
  http://www.weekendfm.pl/?hitport ( tu mo¿emy oddaæ 5 g³osow dziennie )
  http://www.radiofama.com.pl/?id=fun&action=ra ( tu 1 g³os )
  Last edited by Tomcio; 5th April 2014 at 10:45.

 15. #15
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Niestety piosenka nie zosta³a dodana do propozycji radia zet... Nie wiem jak to mo¿liwe, naprawdê nie wiem. Jazzmin zaanga¿owa³a ludzi z sekcji angielskiej, ja zachêci³em tak¿e do zg³aszania fanów Alizee z twittera. Nie s±dzê ¿eby taka Ella Eyre dosta³a wiêcej zg³oszeñ ni¿ Alizee. Zawiod³em siê strasznie...

 16. #16
  Alizée Fan Tario's Avatar
  Join Date
  17th Sep 2013
  Location
  P³ock
  Age
  21
  Posts
  331
  Rep Power
  11

  Default

  No có¿... Sam te¿ g³osowa³em, i zmusi³em znajomych :X. Trudno siê mówi, bêd± inne razy.

 17. #17
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  Ella Eyre chyba wyda³a tê piosenkê jeszcze w grudniu 2013...? Luknê³am tylko na szybko na wikipedii, wiêc mogê siê myliæ . Tak czy siak, moim zdaniem trzeba dalej próbowaæ, przynajmniej w tym tygodniu. Jak dalej bêd± mieæ tak± liczbê zg³oszeñ, to mo¿e zwróc± uwagê.

  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 18. #18
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  ^^ Masz racje . To co znowu prosimy angielska sekcje o pomoc xd ?

  http://radioszczecin.pl/154,1817,naj...notowanie-slip
  http://www.weekendfm.pl/?hitport ( tu mo¿emy oddaæ 5 g³osow dziennie )
  http://www.radiofama.com.pl/?id=fun&action=ra ( tu 1 g³os )

 19. #19
  Alizée Fan Sagittarius's Avatar
  Join Date
  4th Sep 2012
  Location
  Poland/Nowy S±cz
  Age
  22
  Posts
  140
  Rep Power
  13

  Default

  Ja te¿ co¶ tam porobi³em no i nic Sprawa jest taka, i¿ nasze g³osy wcale nie musz± siê liczyæ, wrzuc± na propozycjê to co oni uznaj± za warte uwagi. Nie patrz±c przy tym na g³osy.

 20. #20
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  Na liczbê zg³oszeñ te¿ patrz±, bo to w koñcu jaki¶ miernik zainteresowania dan± piosenk±. Oczywi¶cie, to czy j± potem wrzuc± zale¿y od ich widzimisiê, ale jak dla mnie "Blonde" brzmi wystarczaj±co komercyjnie, by tam trafiæ . Za ³atwo nie jest, ale ca³kiem beznadziejnie te¿ nie.

  Mo¿liwe, ¿e "Deeper" by³o zg³aszane od paru tygodni - mo¿e maj± jak±¶ kolejkê czy co¶. A wiêc fajnie by by³o, gdyby¶cie dalej nak³aniali znajomych itd. do wpisywania "Blonde" .
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •