Donate Now Goal amount for this year: 4030 EUR, Received: 40 EUR (1%)
(*Donation progressbar standing is unconfirmed.)
If you have donated, comment in this: donation thread, so we may review it.
Unfortunately we've lost the ability to generate ad revenue, because of some links to copyrighted content, which were posted by certain members, so now we solely depend on donations to keep this site running.
Please support the website with your donation.

Any donation will help!

Page 5 of 5 FirstFirst ... 345
Results 81 to 92 of 92

Thread: [Oficjalny] "Blonde" singel

 1. #81
  Mega Alizée Fan Moderator (PL)
  Join Date
  21st Apr 2008
  Posts
  2,268
  Rep Power
  33

  Default

  Trochê mnie tu nie by³o... Ja dopiero wczoraj przez zupe³ny przypadek obejrza³em nowy klip i oczywi¶cie równie¿ po raz pierwszy us³ysza³em piosenkê. Na pocz±tku moja mina by³a mniej wiêcej taka: , nie wiedzia³em "o co chodzi i czy to naprawdê Lilka?". Ale nie mia³em te¿ ani negatywnego ani pozytywnego odczucia - po prostu by³em niesamowicie w szoku. Po przes³uchaniu jednak uzna³em, ¿e piosenka rzeczywi¶cie niespecjalnie ciekawa, wrêcz tandeciarska.

  Ale o dziwo, po kolejnych przes³uchaniach - g³ównie dla teledysku, a w³a¶ciwie: dla Lili - wpad³o mi w ucho i nie chce ju¿ wypa¶æ. Kiedy¶ pisa³em, ¿e fajnie by by³o, gdyby Lilka obni¿y³a nieco loty i zaczê³a nagrywaæ bardziej komercyjnie - wtedy wiêksze grono odbiorców, wiêksza szansa na realizacjê koncertów - ogó³em wszyscy by na tym lepiej wyszli. Wygl±da na to, ¿e moje ¿yczenie siê spe³ni³o.

  Kto¶ gdzie¶ napisa³, ¿e "5" mu siê przejad³a - mnie chyba te¿, chocia¿ stwierdzi³em, ¿e to najlepsza p³yta Alizee. Ale ¿eby nie by³o - wracam równie¿ do pierwszych szlagierów i równie¿ mnie nie porywaj±. A nowy kawa³ek - i owszem. Czy¿by mój gust zrobi³ siê "kiepski"? Raczej nie - dostrzegam, ¿e Alizee od¿y³a wraz ze zmian± partnera i postawi³a na piosenkê, która ma bawiæ. Po prostu.
  "Arrêtez! De me dire que le vent a tourné, C'est pas vrai..."

  WIELKI ZLOT FAN?W ALIZEE - KRAK?W, 21-22 SIERPNIA 2010

 2. #82
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Przypominam o g³osowaniu http://www.tf1.fr/la-chanson-de-l-annee/sondage/
  Podobno to jest bardzo wa¿ne

 3. #83
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  To jutro o po 20 bêdziemy ogl±daæ http://videos.tf1.fr/la-chanson-de-l...i-8434695.html

 4. #84
  Alizée Fan Tario's Avatar
  Join Date
  17th Sep 2013
  Location
  P³ock
  Age
  21
  Posts
  331
  Rep Power
  11

  Default

  Orientuje siê kto¶ czy bêdzie stream z tego programu?

 5. #85
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Na pewno bedzie , Alizee Italia czy na stronie RMJ

 6. #86
  Alizée Fan Tario's Avatar
  Join Date
  17th Sep 2013
  Location
  P³ock
  Age
  21
  Posts
  331
  Rep Power
  11

  Default

  tfu, dni mi siê pomyli³o /del do usuniecia post

 7. #87

  Default

  W³a¶nie w³±czy³em transmisje i ¶piewa ZAZ- "On ira". Wie kto¶ czy ju¿ wystêpowa³a Alizée?

  http://www.alizeeart.com/live-tv/

 8. #88
  Bla Bla Bla kiko90's Avatar
  Join Date
  26th Sep 2006
  Location
  Poland
  Age
  26
  Posts
  5,823
  Rep Power
  50

  Default

  Quote Originally Posted by A.N.ONI.M View Post
  W³a¶nie w³±czy³em transmisje i ¶piewa ZAZ- "On ira". Wie kto¶ czy ju¿ wystêpowa³a Alizée?

  http://www.alizeeart.com/live-tv/
  Nie, nie wystêpowa³a
  ja ogl±dam od 20:50 i powiem, ¿e jest wiele ciekawych g³osów. Na moje oko ka¿dy ¶piewa³ na ¿ywo - mam nadzieje, ¿e Alizee równie¿ tak post±pi

 9. #89
  L'Autre... Jacotey21's Avatar
  Join Date
  17th May 2014
  Location
  Gdañsk/Poland
  Age
  21
  Posts
  80
  Rep Power
  9

  Default

  Nie ma szans, Blonde bêdzie zawsze wykonywane z playbacku, chyba ¿e wyj±tkiem bêdzie koncert To jest jak z JPVA, zbyt du¿o tañca.

 10. #90
  Bla Bla Bla kiko90's Avatar
  Join Date
  26th Sep 2006
  Location
  Poland
  Age
  26
  Posts
  5,823
  Rep Power
  50

  Default

  Playback... :/ prawie 3h czekania i playback
  a inni ¶piewali na ¿ywo ehh prze¶piê siê z tym.

 11. #91
  L'Autre... Jacotey21's Avatar
  Join Date
  17th May 2014
  Location
  Gdañsk/Poland
  Age
  21
  Posts
  80
  Rep Power
  9

  Default

  Jak mo¿na by³o siê spodziewaæ, ¿e to nie bêdzie playback? Przecie¿ nie da siê tañczyæ tak jak na teledysku i ¶piewaæ w tym samym momencie. A po drugie po³owa innych piosenkarzy te¿ ¶piewa³a z playbacku.

  Co mogê powiedzieæ, bardzo dobry wystêp, bardziej mi siê podoba w tych d³u¿szych w³osach. Czekam na jaki¶ zapis HD, powinien jutro siê pojawiæ.

  Powtórka ca³ego programu: http://videos.tf1.fr/la-chanson-de-l...4-8434364.html
  Alizee jest gdzie¶ po 2:00:00
  Last edited by Jacotey21; 15th June 2014 at 00:34.

 12. #92
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  No coz... Wystêp na pewno lepszy niz na Kiss fm

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •