Donate Now Goal amount for this year: 4030 EUR, Received: 40 EUR (1%)
(*Donation progressbar standing is unconfirmed.)
If you have donated, comment in this: donation thread, so we may review it.
Unfortunately we've lost the ability to generate ad revenue, because of some links to copyrighted content, which were posted by certain members, so now we solely depend on donations to keep this site running.
Please support the website with your donation.

Any donation will help!

Results 1 to 7 of 7

Thread: Nowa nauczycielka jêzyka francuskiego! Miej siê na baczno¶ci i b±d¼ uwa¿ny! : D

 1. #1

  Wink Nowa nauczycielka jêzyka francuskiego! Miej siê na baczno¶ci i b±d¼ uwa¿ny! : D

  Zastanawiam siê, co by by³o, gdyby kariera Alizée potoczy³a siê w innym kierunku (patrz. za³±cznik/grafika). : ) Jestem ciekaw czy by Nas sob± zainteresowa³a i nas ciekawi³a, a mo¿e jej charakter sprawi³by, ¿e by³aby wymagaj±c± nauczycielk± jêzyka francuskiego i by¶my nie lubili "tej nowej" nauczycielki oraz tego jêzyka? Ciekawe... : P

  8eka.jpg

 2. #2
  Alizée Fan Sagittarius's Avatar
  Join Date
  4th Sep 2012
  Location
  Poland/Nowy S±cz
  Age
  22
  Posts
  140
  Rep Power
  13

  Default

  Nie wiem jak zapisaæ siê jak ty na tablicy. Wydaje mi siê, ¿e polubi³ bym nauczycielkê. Problem w tym, ¿e polubienie nauczycielki i jej piêkno nie zapewni, ¿e dobrze nauczymy siê jêzyka. Chocia¿ z moim uwielbieniem do francuskiego mo¿e zmobilizowa³bym siê do nauki. Niestety z niemca choæ mia³em piêkn± nauczycielkê nawet trochê podobn± do Alizee i w jej wieku i tak nie zmobilizowa³em siê do nauki niemca. Ta sytuacja któr± przywo³ujesz jest tak nieprawdopodobna Alizee ucz±ca w Polsce, mówi±ca po polsku i nauczycielka.

 3. #3
  Alizée Fan Tario's Avatar
  Join Date
  17th Sep 2013
  Location
  P³ock
  Age
  21
  Posts
  331
  Rep Power
  11

  Default

  W sumie, Anonim móg³by¶ nam napisaæ jak to zrobiæ by³o by mi³o. Swoj± drog± ¶mieszny pomys³ i w sumie Sagg', sympatia do nauczyciela ma w sumie ca³kiem sporo wspólnego z tym czego siê nauczysz i wiem to na masie przyk³adów.

 4. #4
  Alizée Fan Sagittarius's Avatar
  Join Date
  4th Sep 2012
  Location
  Poland/Nowy S±cz
  Age
  22
  Posts
  140
  Rep Power
  13

  Default

  Tak wiem o co ci chodzi. Mi chodzi³o o to, ¿e bez samo zaparcia nawet z najlepszym nauczycielem nie nauczymy siê za du¿o. Na szczê¶cie u mnie po drodze trafi³o siê kilku naprawdê wspania³ych nauczycieli wiêc rozumiem o co ci chodzi.

 5. #5

  Default

  Temat tak naprawdê zosta³ wymy¶lony po co¶ innego. : P Ale my¶lê, ¿e mog³oby mieæ to du¿y wp³yw na naukê jêzyka. Sprawa indywidualna.

  1. Pobierasz grafikê
  2. Dopisujesz siê za pomoc± programu graficznego, nawet Paint wystarczy.
  3. Umieszczasz grafikê na forum tak jak ja to zrobi³em. (jako za³±cznik)

 6. #6
  Alizée Fan Tario's Avatar
  Join Date
  17th Sep 2013
  Location
  P³ock
  Age
  21
  Posts
  331
  Rep Power
  11

  Default

  8eka.jpg

  Zobaczmy kto jeszcze bêdzie chêtny

 7. #7
  Alizée Fan Sagittarius's Avatar
  Join Date
  4th Sep 2012
  Location
  Poland/Nowy S±cz
  Age
  22
  Posts
  140
  Rep Power
  13

  Default

  8eka.jpg Kolejny uczeñ
  Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
  Last edited by Sagittarius; 7th November 2013 at 01:58.

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •