Donate Now Goal amount for this year: 4030 EUR, Received: 40 EUR (1%)
(*Donation progressbar standing is unconfirmed.)
If you have donated, comment in this: donation thread, so we may review it.
Unfortunately we've lost the ability to generate ad revenue, because of some links to copyrighted content, which were posted by certain members, so now we solely depend on donations to keep this site running.
Please support the website with your donation.

Any donation will help!

Page 2 of 12 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 21 to 40 of 230

Thread: [Oficjalny] Szósty album

 1. #21
  Alizée Fan Tario's Avatar
  Join Date
  17th Sep 2013
  Location
  P³ock
  Age
  21
  Posts
  331
  Rep Power
  11

  Default

  Hmm, czyli era radia do muzyki w³a¶ciwie siê koñczy, przykre...

  Ogólnie to sam siê ciesze bardzo, ¿e w oko³o Lilki pojawi³o siê zainteresowanie i kto¶ o tym mówi. Mi³o to zobaczyæ, teraz tylko pytanie czy przeniesie siê to na inne kraje z szó¶tym albumem, osobi¶cie mam wielk± nadziejê, ¿e i tak i nie... Bo fajnie jakby wiêcej ludzi o niej ponownie us³ysza³o, jednak czy wszyscy s± odpowiedni.

 2. #22
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Quote Originally Posted by Jazzmin View Post
  Wiecie co? Zaczynam mieæ nadziejê, ¿e ten album faktycznie zostanie wydany NA POCZ¡TKU 2013 . Chyba ju¿ ca³kiem postrada³am zmys³y .
  Nie sadze zeby to bylo mozliwe xd, jak juz to pod koniec przyszlego roku :-)

 3. #23
  Bla Bla Bla kiko90's Avatar
  Join Date
  26th Sep 2006
  Location
  Poland
  Age
  26
  Posts
  5,823
  Rep Power
  50

  Default

  Je¶li mogê dodaæ swoje 3 groszê do dyskusji. Ja te¿ siê cieszê, ¿e znowu mo¿e co¶ ruszy! Mo¿e to ostatnia szansa, kto wie. Patrz±c na poprzednie Album pocz±wszy Od Psychedelices do 5 to "promocja" (jak mo¿na w ogóle u¿yæ tego s³owa) by³a do¶æ kiepska, wybroni³a siê tylko Rosja oraz Meksyk, choæ teledysk Mademoiselle Julliete by³ grany w POLSCE! Tak by³, sam nawet zdjêcia z komórki dodawa³em hehe . Uplasowa³a siê na miejscu 7, ale to tylko tam, a nawet trzeba by³o sms wysy³aæ i nic wiecêj, teraz to ta stacja spad³a na psy, bo trzeba g³osowaæ na FB licz± siê lajki ¿eby utwór siê pojawi³ na li¶cie, irytuj±ce...

  MTV, to sami wiecie co tam siê dzieje, czasem cz³owiek ³apie siê za g³owe co tam leci porównuj±c to do Trudnych Spraw, ba nawet gorzej...
  MTV (kiedy¶ nawet A contre-courant emitowali) a teraz... có¿ na tym koniec.

  Kto¶ wspomnia³ Viva, viva to Lilke mia³a JPVA! w³a¶nie mia³a (od tego teledysku us³ysza³em o Lilce) a odk±d przeje³a stacjê MTV i nie ma VIVI a ju¿ jest pseudoVIVA ala Odziwo, jak mo¿na przejrzeæ strony, a przynajmniej kiedy¶ by³o to teledyski Alizee i te nowsze s± na ich stronie, a czemu ich nie emituj±? Wed³ug mnie nie s± Amerykañskie. Ja rzygam RIhanna, itp. piosenkarzami, którzy musz± mieæ p³yte zrobion± przez ca³y sztab, mieæ trenera+menadzera+ mase wiele osób mówiacych co ma robic itp. Przykro mi, ale palenie skrêtów i macanie siê nie ¶wiadczy dobrze o osobie (przynajmniej dla mnie). one sobie w Ameryce by poradzili, ale w Europie wed³ug mnie powinna królowaæ muzyka europejska. MIeli¶my takie ró¿norodn± muzykê europejskie, jaka by nie by³a, mo¿na by³o us³yszeæ niemiecki "rock", czeskie helenki, rosyscji, muzyków skandynawskich, ba muzyków z Walii, czy Szkocji, W³ochów czy Hiszpanów, a teraz ciemna du*pa. Wiem s± te¿ Ci dobrzi utalentowani arty¶ci, ju¿ coraz mniej z USA, ale kurde nie zapominajmny o Europie.

  A radio, czy siê obroni, czemu nie. Ludzie w pracy radio maj±, mo¿na dzia³aæ, ba nawet NAM siê uda³o (w³a¶ciwie chyba tylko nam) bo Je Veux Bien z "5" wylansowa³ siê nawet na PIERWSZYM miejscu Z³otych Przeboji, a dla mnie to wielki krok hehe Wiêc radio jeszcze siê trzyma

 4. #24
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Alizee ma zamiar wyjechaæ do Japonii nagraæ piosenki w jêzyku francuskim oraz japoñskim

 5. #25
  Alizée Fan Tario's Avatar
  Join Date
  17th Sep 2013
  Location
  P³ock
  Age
  21
  Posts
  331
  Rep Power
  11

  Default

  To mo¿e byæ interesuj±cy mix, ale podchodzê do tego z dystansem. Ale to tak samo jak mixy wcze¶niejsze które wysz³y ca³kiem dobrze.

 6. #26
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  @kiko90: No tak znamy Twoje antyamerykañskie nastawienie (do muzyki) . A tak powa¿nie,Twój post jest chyba bardziej merytoryczny ni¿ ten, który teraz piszê . Ja za du¿o angielskojêzycznych piosenek s³ucham, aby mieæ co¶ przeciwko (Lana Del Rey for instance <3 ), wiêc nie bêdê nikomu mydliæ oczu, ¿e tak nie jest .
  @Tomcio i Tario: Ja uwielbiam piosenki Alizée, których jedna czê¶æ jest w jednym jêzyku, a inna w innym (UEDS). Ale niestety po japoñsku nie zrozumiem kompletnie nic .
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 7. #27
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Alizee podczas Live chatu, powiedzia³a ¿e ma zamiar wydaæ album na pocz±tku przysz³ego roku. Nie wiadomo czy Sony Music wyda album Alizee, poniewa¿ nie ma z wytwórni± kontaktu, co jest wed³ug mnie bardzo dziwne, bo bez wytwórni jak wyda album ? Przed wydanie 5 kr±¿y³y plotki, ¿e jak album siê s³abo sprzeda wytwórnia nie bêdzie wydawaæ p³yt Lilly, mo¿e to prawda...

 8. #28
  Alizée Fan Tario's Avatar
  Join Date
  17th Sep 2013
  Location
  P³ock
  Age
  21
  Posts
  331
  Rep Power
  11

  Default

  Zobaczymy, mo¿e znalaz³a nowego wydawce, albo sama bêdzie to jako¶ reklamowaæ.

 9. #29
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Alizee wczoraj by³a w studiu . Mo¿na powiedzieæ, ¿e Alizee ma na nowy album 4 piosenki, dwa utwory od Goldman'a, trzecia nagrana z Tal za¶ czwarta nagrana z raperem Booba. Nie wiadomo czy te utwory znajd± siê na nowym p³ycie Lilly ale istnieje takie prawdopodobieñstwo.

  Last edited by Tomcio; 18th November 2013 at 17:20.

 10. #30
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Nowy album bêdzie zawiera³ najbardziej popularne piosenki z lat 80 ( wiêc bêd± to covery ), mi siê ten pomys³ nie podoba...
  Alizee robi to samo co Lorie, nie bêdê zdziwiony jak album oka¿e siê flopem...
  Last edited by Tomcio; 23rd November 2013 at 21:26.

 11. #31
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  A dla mnie covery na p³ycie Alizée s± spoko, je¶li chodzi o warto¶æ artystyczn± .

  Je¶li chodzi o to, czy album bêdzie flopem, czy nie bêdzie... Na poprzednich 3 p³ytach by³y piosenki stworzone specjalnie na potrzeby Alizée i jako¶ sprzeda¿ nie by³a fenomenalna . Popularno¶æ albumu zale¿y raczej od innych czynników. Ostatnio Francuzi sobie trochê o niej przypomnieli dziêki DALS, wiêc to faktycznie dobry chwyt, aby wydaæ p³ytê JAK NAJSZYBCIEJ jak to mo¿liwe.
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 12. #32
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  To ju¿ wolê ¿eby Alizee dalej promowa³a album 5, ni¿ ¿eby wyda³a album z coverami

 13. #33
  Alizée Fan Tario's Avatar
  Join Date
  17th Sep 2013
  Location
  P³ock
  Age
  21
  Posts
  331
  Rep Power
  11

  Default

  Przesadzasz. Swoj± drog± ostatnio popularne s± powroty do poprzednich lat dlatego te¿ nie dziwi mnie ten ruch, tak czy tak, Lilka idzie w³asn± drog± i chyba za to j± cenimy. A gdy tak jak by³a wcze¶niej mowa o japoñszczy¼nie i francuskim w albumie to brzmia³o to ciekawie, teraz te¿ brzmi, bo album wydaje siê byæ albo bardzo obszerny, albo po prostu 'Zee dzieli siê z nami planami na przysz³o¶æ.

  Szczerze mówi±c to s³ysz±c o Coverach siê ucieszy³em bo te Covery z lat 2000-2005 by³y genialne w jej wykonaniu, wiêc dlaczego by nie spróbowaæ znowu, w koñcu nie by³o to z³e, a dobre i mnie siê przyjemnie te kawa³ki kojarz±. Teraz czekaæ tylko na listê Artystów lub kawa³ków które zamierza Coverowaæ.

 14. #34
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  Tomcio, ca³kiem w porz±dku, ¿e wyra¿asz swoj± opiniê na forum, po to ono jest; ale nie pisz, ¿e album siê nie sprzeda, bo TOBIE nie przypadnie do gustu. Chocia¿ promowaæ 5 to by mog³a, fakt, jeszcze siê nawet rok 2013 nie skoñczy³. Móg³by w koñcu powstaæ teledysk do JVB. To, ¿e Lili zamierza szybko wydaæ nastêpn± p³ytê oznacza, ¿e porzuci³a ju¿ projekty zwi±zane z poprzedni±.
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 15. #35
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  ^ Nigdzie nie napisa³em, ¿e album siê nie sprzeda bo mi nie przypadnie do gustu, po prostu patrz±c na sprzeda¿ Jenifer czy Lorie ( które nagra³y takie w³a¶nie albumy ) mo¿na zauwa¿yæ, ¿e p³yty te kupuje ma³o Francuzów.

  Ja bym na miejscu Lilly wyda³bym nowy singel ( na przyk³ad Boxing Club ) i do niego nagra³bym teledysk.

 16. #36
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  W dzisiejszym wywiadzie dla radia Virgin, Lilly powiedzia³a, ¿e album wyjdzie wiosn±, nie bêdzie zawiera³ ¿adnych coverów, inspiracj± do albumu bêd± piosenki z lat 80, praca nad p³yt± rozpoczyna siê w poniedzia³ek

 17. #37
  Alizée Fan Tario's Avatar
  Join Date
  17th Sep 2013
  Location
  P³ock
  Age
  21
  Posts
  331
  Rep Power
  11

  Default

  Sam jestem ciekaw jak ta inspiracja wyjdzie. Nie ukrywam, ¿e lubie gdy kto¶ siê czym¶ inspiruje podczas tworzenia. Zainteresowanie moje nie s³abnie, i fajnie by³o by zobaczyæ co¶ na miarê ''A cause de'lautomne'', lub innych naprawdê udanych kawa³ków.

 18. #38
  Toc De Mac Alizée Fan Maju's Avatar
  Join Date
  16th Feb 2004
  Location
  Wolsztyn *Poland*
  Age
  29
  Posts
  3,007
  Rep Power
  46

  Default

  Quote Originally Posted by Tomcio View Post
  To ju¿ wolê ¿eby Alizee dalej promowa³a album 5, ni¿ ¿eby wyda³a album z coverami
  popieram zdanie Tomka ...... album z coverami to nie jest dobry pomys³ ....

  choæ z drugiej strony ca³kiem prawdopodobne, ¿e na tym albumie znajd± siê równie¿ nowe pisoenki, których nie zawar³a w poprzednim albumie.

 19. #39
  Toc De Mac Alizée Fan Maju's Avatar
  Join Date
  16th Feb 2004
  Location
  Wolsztyn *Poland*
  Age
  29
  Posts
  3,007
  Rep Power
  46

  Default

  Wszystko jasne.

  http://www.metronews.fr/culture/dans...3zPfOTuNI9LxI/

  Alizee od poniedzia³ku zaczyna pracowac ostro nad nowym albumem, który nie bêdzie zawiera³ coverów. To bêdzie album z jej piosenkami. Album ma pojawiæ siê na wiosnê.

 20. #40
  Alizée Fan Quba07's Avatar
  Join Date
  20th Nov 2007
  Age
  24
  Posts
  114
  Rep Power
  25

  Default

  W najnowszym wywiadzie dla Le Matin Alizee zadeklarowala ze nowy album bedzie utrzymany w stylu pop i co najlepsze, bedzie zawieral piosenki do ktorych bedzie mozna potanczyc

  http://www.lematin.ch/people/alizee-...story/29154733

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •