Donate Now Goal amount for this year: 4030 EUR, Received: 40 EUR (1%)
(*Donation progressbar standing is unconfirmed.)
If you have donated, comment in this: donation thread, so we may review it.
Unfortunately we've lost the ability to generate ad revenue, because of some links to copyrighted content, which were posted by certain members, so now we solely depend on donations to keep this site running.
Please support the website with your donation.

Any donation will help!

Page 12 of 12 FirstFirst ... 2101112
Results 221 to 230 of 230

Thread: [Oficjalny] Szósty album

 1. #221
  L'Autre... Jacotey21's Avatar
  Join Date
  17th May 2014
  Location
  Gdañsk/Poland
  Age
  21
  Posts
  80
  Rep Power
  9

  Default

  Ta informacja jest powszechnie znana, potwierdzi³y mi j± osoby, które s± fanami od 2007 roku, zreszt± ta strona jasno to potwierdza: http://www.infodisc.fr/CDCertif_O.php Jedynie 29 ty¶. sprzedanych p³yt we Francji, nijak ma siê to do 75 ty¶. wymaganych do z³otej p³yty. Statusy po prostu licz± siê od produkcji, a nie od sprzeda¿y. Alizee pewnie wie tyle o sprzeda¿y p³yt i sprawach organizacyjnych ile wiedzia³a podczas pracy z Mylene.
  Nie widzê zwi±zku miêdzy rokiem, w którym artysta zaczyna³ swoj± karierê, a jego sukcesem. Najwyra¼niej pope³niaj± te same b³êdy lub nie maj± do zaoferowanie tego co 10 lat temu, np. wizerunek Lolity. Lorie te¿ ju¿ nie przypomina francuskiej Britney Spears, któr± by³a na pocz±tku kariery. Czemu arty¶ci, którzy zaczynali 30 lat temu nadal potrafi± osi±gaæ statusy diamentowych p³yt?

 2. #222
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Skoro tak to MCE tak¿e nie powinno mieæ statusy podwójnej z³otej p³yty http://www.infodisc.fr/CDCertif_O2.php. Na dodatek nie wydaje mi siê ¿eby te informacje do koñca by³y prawdziwe. Rozumiem, ze fani wiedz± wiêcej ni¿ sama wokalistka tak ?

  Czemu arty¶ci, którzy zaczynali 30 lat temu nadal potrafi± osi±gaæ statusy diamentowych p³yt?
  Nie porównuj Mylene do wokalistek takich jak Amel, Alizee czy Lorie. Mylene to inna liga.

  Nie widzê zwi±zku miêdzy rokiem, w którym artysta zaczyna³ swoj± karierê, a jego sukcesem. Najwyra¼niej pope³niaj± te same b³êdy lub nie maj± do zaoferowanie tego co 10 lat temu, np. wizerunek Lolity. Lorie te¿ ju¿ nie przypomina francuskiej Britney Spears, któr± by³a na pocz±tku kariery.
  Ludzie szybko siê nudz± dan± osob±, jest wielu wokalistów którzy wydali jeden album który sprzeda³ siê bardzo dobrze a drugi okaza³ siê totaln± klap± i to nie dlatego, ¿e wokalista nie ma nic do zaoferowania, po prostu ludzie ju¿ przestali siê ju¿ nim interesowaæ. Jest taka wokalistka jak Avril Lavigne która wyda³a ju¿ 5 album chyba i dalej pod wzglêdem muzycznym stoi w miejscu, a sprzeda¿ jej albumów jest bardzo s³aba i to dziêki temu, ¿e jej muzyka jest identyczna jak za czasów debiutu, jej wizerunek tak¿e jest taki sam.
  Last edited by Tomcio; 26th August 2014 at 13:32.

 3. #223
  L'Autre... Jacotey21's Avatar
  Join Date
  17th May 2014
  Location
  Gdañsk/Poland
  Age
  21
  Posts
  80
  Rep Power
  9

  Default

  Jednak jest ró¿nica miêdzy 173 ty¶. i progiem 200 ty¶., a 29 ty¶. a progiem 75 ty¶. Je¿eli mówi to ogromna ilo¶æ fanów to znaczy, ¿e co¶ jest na rzeczy. Jak sama strona mówi, te informacje nie s± dok³adne i zapewne s± jakie¶ wahania.

  Mylene nie jest sama w tym ¶rodowisku. Jean-Jacques Goldman, Johnny Hallyday, Celine Dion, czy inny przyk³ad z kosmosu, Madonna. Wiem, ¿e oni wszyscy s± ¿yj±cymi legendami, ale ich wizerunek zbyt mocno siê nie zmieni³, a nadal osi±gaj± ogromny sukces.

 4. #224
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Psychedelices zosta³o wydane w dwóch wersjach deluxe i normalnej, deluxe mia³a dwie p³yty czyli sprzeda¿ liczy³a siê podwójnie, wiêc nie s±dze, ¿e sprzeda³ siê tak ¼le. Dla mnie to s± plotki, skoro wokalistka mówi, ¿e album sprzeda³ siê oko³o 100 ty¶, to bardziej wierze Alizee ni¿ fanom i na tym koniec mojej dyskusji na temat sprzeda¿y Psyche
  Last edited by Tomcio; 26th August 2014 at 14:05.

 5. #225
  L'Autre... Jacotey21's Avatar
  Join Date
  17th May 2014
  Location
  Gdañsk/Poland
  Age
  21
  Posts
  80
  Rep Power
  9

  Default

  Chyba ¿artujesz, wydanie jest wydaniem, nie wa¿ne ile ma p³yt. Deluxe liczy siê tak samo jak edycja z jednym CD.

  Psyche sprzeda³o siê o wiele lepiej ni¿ kolejne p³yty, ale wzglêdem oczekiwañ jakie Sony mia³o do tej p³yty - okaza³o siê pora¿k±.

 6. #226
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Nie, nie ¿artuje, gdy wydanie ma wiêcej ni¿ jedn± p³ytê sprzeda¿ liczy siê podwójnie

 7. #227
  L'Autre... Jacotey21's Avatar
  Join Date
  17th May 2014
  Location
  Gdañsk/Poland
  Age
  21
  Posts
  80
  Rep Power
  9

  Default

  Chcia³bym znaæ ¼ród³o tych rewelacji. Mimo wszystko tak jak progi dla statusów p³yt s± ró¿ne, tak ta zasada, je¿eli w ogóle gdziekolwiek jest stosowana, nie wystêpuje zapewne we wszystkich krajach. Zastanawiam siê czemu tak wiele jest wydañ z jednym CD, skoro statystyki mo¿na w tak prosty sposób podwoiæ...

 8. #228
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Nie pamietam niestety gdzie o tym czyta³em ale by³o z tego spore zamieszanie dlatego od od kilku lat albumy z dwoma p³ytami ju¿ siê nie licz± podwojnie. Nawet Polscy wokali¶ci tak robili. Teraz wytwórnia znalaz³a inny sposób, wydaj± albumy z ró¿nymi ok³adkami aby psycho fani kupili jak najwiêcej p³yt
  Last edited by Tomcio; 26th August 2014 at 15:05.

 9. #229
  Alizée Newbie mental_cat's Avatar
  Join Date
  7th Dec 2013
  Posts
  15
  Rep Power
  10

  Default

  Album dostępny w internetowej nocnej promocji Saturna za 21.99.

  http://www.saturn.pl/warszawa-zlote-...onde,id-965938

 10. #230
  Alizée Fan Markwi's Avatar
  Join Date
  10th Nov 2003
  Location
  Lodz
  Age
  31
  Posts
  350
  Rep Power
  35

  Default

  Mała prośba ode mnie, jeśli ktoś mieszka w pobliżu Jacotey21, niech poleje mu solidnie w moim imieniu ;-) Miło spotkać głos rozsądku, z którym trudno się nie zgodzić. Jako dinozaur z czystej ciekawości zajrzałem na forum, żeby poznać opinie na temat nowego krążka, o którego istnieniu, prawdę mówiąc, dowiedziałem się dwa dni temu. Nie zaskoczyło mnie zupełnie nic. Jak dla mnie, płyta broni się muzycznie, nie wnikam w warstwę tekstową, no bo... W każdym razie po latach marazmu, wreszcie daje się tego słuchać.
  C'est mon choix - ton coeur est deja pris
  Et retiens moi meme si c'est ainsi...
  [/i]

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •