Donate Now Goal amount for this year: 4030 EUR, Received: 40 EUR (1%)
(*Donation progressbar standing is unconfirmed.)
If you have donated, comment in this: donation thread, so we may review it.
Unfortunately we've lost the ability to generate ad revenue, because of some links to copyrighted content, which were posted by certain members, so now we solely depend on donations to keep this site running.
Please support the website with your donation.

Any donation will help!

Results 1 to 3 of 3

Thread: Przemy¶lenia na temat utworów.

 1. #1
  Alizée Fan Tario's Avatar
  Join Date
  17th Sep 2013
  Location
  P³ock
  Age
  21
  Posts
  331
  Rep Power
  11

  Default Przemy¶lenia na temat utworów.

  Hej, jako, ¿e przejrza³em trochê forum i ¿adnego ogólnego tematu w który mo¿na by porozmawiaæ na temat utworów i zarzuciæ swoje przemy¶lenia, czy te¿ spostrze¿enia, nie zauwa¿y³em[¿adnego który jest na poziomie b±d¼ nie by³ by odkopkiem]

  Zarzucê mo¿e jaki¶ temat, co my¶licie o kawa³ku Olly'ego Mursa przy którym wyst±pi³a Alizee? Bo ja mam nieodparte wra¿enie, ¿e jej czê¶æ liryczna odnosi siê w pewien sposób do Jeremiego.

 2. #2
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  Quote Originally Posted by Tario View Post
  Hej, jako, ¿e przejrza³em trochê forum i ¿adnego ogólnego tematu w który mo¿na by porozmawiaæ na temat utworów i zarzuciæ swoje przemy¶lenia, czy te¿ spostrze¿enia, nie zauwa¿y³em[¿adnego który jest na poziomie b±d¼ nie by³ by odkopkiem]
  Tematów dotycz±cych utworów Alizée nie ma za du¿o w polskiej sekcji, bo z powodu praw autorskich zosta³ zamkniêty dzia³ z dyskusjami na temat wokalistki i jej twórczo¶ci. http://www.alizee-forum.com/showthre...ami-autorskimi . By³oby mi³o gdyby w koñcu wróci³, bo jak to gdzie¶ okre¶li³ A.N.ONI.M, ten dzia³ by³ "respiratorem podtrzymuj±cym forum przy ¿yciu".

  A co do interpretacji utworu, tekst pasuje do praktycznie ka¿dej pary ludzi po przej¶ciach, którzy ze sob± zerwali/byli bardzo bliscy zerwania. Lili pewnie my¶la³a o Jeremim, gdyby by³a kiedy¶ w jakim¶ jeszcze bardziej "dramatycznym" zwi±zku, pewnie by¶my o tym wiedzieli .
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 3. #3
  Alizée Fan Tario's Avatar
  Join Date
  17th Sep 2013
  Location
  P³ock
  Age
  21
  Posts
  331
  Rep Power
  11

  Default

  Szkoda, ¿e u nas ten dzia³ zosta³ zamkniêty. na angielskiej czê¶ci i innych dalej takowy dzia³ jest obecny i czasem mi³o tam zajrzeæ. Masz racjê, ¿e powinien siê pojawiæ.
  W sumie zastanawiam siê kto tak bardzo siê temu przygl±da, ¿e a¿ tak bardzo ostry jest regulamin dotycz±cy tego, rozumiem zakaz warezów, ale zwyk³e linki do yt, no dajcie spokój. Jest masa for na których to siê robi, a nawet wiêcej i jako¶ nikt z tego tytu³u nie ma problemów.

  Co do interpretacji, no te¿ prawda, ¿e pasuje do wiêkszo¶ci takich par, z drugiej jednak strony zwykle jej utwory, mówi³y o czym¶ co jej dotyczy i pewnie nie inaczej by³o w tym przypadku, mimo, ¿e wystêpowa³a go¶cinnie.
  Zastanawia mnie te¿ z koncertu, czysto z koncertu, co mia³o oznaczaæ te ¶wiat³o które pad³o w trakcie ostatniej zwrotki Alizee, brzmi to jakby mia³o podkre¶liæ zacznie tego ostatniego wersu, jakby wskazywa³o na co¶.

  Swoj± drog± ten kawa³ek bez Lily jest przynajmniej wed³ug mnie ciut inny w odbiorze, jakby ta historia opowiadana przez tê piosenkê mia³a ca³kiem inny koniec, bardziej... Gorzki.

  Interesuj±ce jest dla mnie te¿ to, ¿e z ka¿dym nowym kawa³kiem, wystêpem czuje jakbym odkrywa³ wszystko na nowo, jakbym odkrywa³ na nowo co¶ wspania³ego, te dziwne uczucie.
  Last edited by Tario; 6th October 2013 at 15:11.

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •