Donate Now Goal amount for this year: 4030 EUR, Received: 40 EUR (1%)
(*Donation progressbar standing is unconfirmed.)
If you have donated, comment in this: donation thread, so we may review it.
Unfortunately we've lost the ability to generate ad revenue, because of some links to copyrighted content, which were posted by certain members, so now we solely depend on donations to keep this site running.
Please support the website with your donation.

Any donation will help!

Page 2 of 6 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 21 to 40 of 103

Thread: [Oficjalny] Danse avec les stars (Sezon 4)

 1. #21
  Alizée Interested
  Join Date
  22nd Mar 2013
  Age
  24
  Posts
  52
  Rep Power
  12

  Default

  Czy tylko u mnie antywirus p³acze gdy chce zainstalowaæ Flash Player HD ?

  EDIT:

  Ju¿ niewa¿ne dopiero teraz przeczyta³em ¿e nie nale¿y tego instalowaæ
  Last edited by piotrq; 5th October 2013 at 20:58.

 2. #22
  Alizée Fan Tario's Avatar
  Join Date
  17th Sep 2013
  Location
  P³ock
  Age
  21
  Posts
  331
  Rep Power
  11

  Default

  No dobra, to teraz pytanie do wszystkich. Jak wam siê podoba³ wystêp Alizee i Gregorego z przed kilku minut?

 3. #23
  Toc De Mac Alizée Fan Maju's Avatar
  Join Date
  16th Feb 2004
  Location
  Wolsztyn *Poland*
  Age
  29
  Posts
  3,007
  Rep Power
  46

  Default

  co¶ wspania³ego ! przepiêkny taniec !

 4. #24
  Alizée Fan Tario's Avatar
  Join Date
  17th Sep 2013
  Location
  P³ock
  Age
  21
  Posts
  331
  Rep Power
  11

  Default

  Je¿eli mam byæ szczery to mnie równie¿ bardzo siê podoba³o, wzbudza³ jakie¶... Interesuj±ce emocje bo poniek±d strasznie do nich pasowa³, tak mi siê wydaje. Tam widaæ by³o, ¿e targa³y ni± pewne emocje, pod koniec.

  Edited


  Alizee dzielna makija¿ystka w ''wspomnieniach przed programem '' xd
  Last edited by Tario; 5th October 2013 at 23:36.

 5. #25

  Default

  £aweczka od razu przypomnia³a mi teledysk "J'ai pas vingt ans". : )

 6. #26
  Alizée Fan Tario's Avatar
  Join Date
  17th Sep 2013
  Location
  P³ock
  Age
  21
  Posts
  331
  Rep Power
  11

  Default

  http://www.alizeeart.com/danse-avec-les-stars/
  ¦wietna robota RMJ'a
  No i ju¿ mamy zapisane dla tych którzy siê spó¼nili na najwa¿niejszy moment. Szkoda, ¿e obecnie jest jaki¶ lekki problem z t± tub±.

 7. #27
  Toc De Mac Alizée Fan Maju's Avatar
  Join Date
  16th Feb 2004
  Location
  Wolsztyn *Poland*
  Age
  29
  Posts
  3,007
  Rep Power
  46

  Default

  Ten taniec nawi±zywa³ do jej wydarzenia w ¿yciu jakim by³ rozwód z jej mê¿em. Bardzo to prze¿y³a dlatego Rumba by³a dla niej bardzo emocjonalna. Na sali by³ obecny jej brat by³o widaæ jak uca³owa³ j± po zakoñczeniu tañca.

 8. #28
  Alizée Fan Tario's Avatar
  Join Date
  17th Sep 2013
  Location
  P³ock
  Age
  21
  Posts
  331
  Rep Power
  11

  Default

  Oczywi¶cie, z tego co pamiêtam wspomniane nawet by³o o tym w jednym z klipów. Tak czy tak, spisa³a siê i stawi³a czo³a przesz³o¶ci, i jak dla mnie... Wygra³a.

  Odnoszê tylko ciut dziwne wra¿enie, ¿e te wszystkie tañce to bardziej show jest ni¿eli taniec :X
  Last edited by Tario; 6th October 2013 at 11:12.

 9. #29
  Alizée Fan Tario's Avatar
  Join Date
  17th Sep 2013
  Location
  P³ock
  Age
  21
  Posts
  331
  Rep Power
  11

  Default

  30 minut do wystêpu.
  Alizee ma byæ numerem dwa je¿eli wierzyæ informacjom od jej brata, b±d¼ pierwsza[Info od RMJ z angielskiej sekcji]


  Jakie¶ oczekiwania co do tego co zobaczymy, ocen? Czegokolwiek?

 10. #30
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Zaczê³o siê . Jest chyba numerem 1 xd

 11. #31
  Alizée Fan Tario's Avatar
  Join Date
  17th Sep 2013
  Location
  P³ock
  Age
  21
  Posts
  331
  Rep Power
  11

  Default

  By³o... Nawet mi siê podoba³o... Ciekawe jak oceni± innych. Sam nie wiem, to by³o i zarazem szybkie i zarazem wolne, nie wiem, naprawdê ¶wietnie im to wysz³o, mimo, ¿e nie przepadam za tego typu tañcami by³o okej.
  9 9 9 8 z artystycznych 35 ³±cznie.
  9 9 8 8 z techniki 34 ³±cznie.


  JEST MOC.

 12. #32
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Tutaj mo¿na zobacyæ wystêp Alizee
  http://rutube.ru/video/6d79e002cefdd...e63a3ecd4ea1a/

 13. #33

  Default

  My¶la³em, ¿e ten Bollywood bêdzie najgorszym do tej pory tañcem Alizée, tym bardziej ¿e wyst±pi³a jako pierwsza. A tu, by³ to jej najlepszy taniec. Chyba, ¿e moje nastawienie przed wystêpem mia³o wp³yw na pó¼niejszy, tak pozytywny odbiór. Czu³em siê jak Su³tan ; ). Super…

 14. #34
  Alizée Fan Tario's Avatar
  Join Date
  17th Sep 2013
  Location
  P³ock
  Age
  21
  Posts
  331
  Rep Power
  11

  Default

  3 pary zosta³y, a Alizee i Gregoire wci±¿ na prowadzeniu.

  Pokonali ju¿ Brahima i Katrine z którymi mog³o by byæ ciê¿ko. Jako¶ nie wydaje mi siê by pozostali dali im radê, jedynie Tal siê zbli¿y³a z wynikiem 66.

 15. #35
  J'en ai marre!
  Join Date
  12th Oct 2012
  Posts
  37
  Rep Power
  13

  Default

  ³oo ku... - moja reakcja gdy zobaczy³em te przerzuty w 1 minucie ¦wietnie im to wszystko wysz³o.

 16. #36
  Alizée Fan Tario's Avatar
  Join Date
  17th Sep 2013
  Location
  P³ock
  Age
  21
  Posts
  331
  Rep Power
  11

  Default

  No i mamy generaln± z dnia dzisiejszego

  1400248_666537733365795_1847960084_o.jpg

  Z postu RMJ'a

  Zobaczymy jak pójdzie g³osowanie publiczno¶ci jeszcze, o ile ma to znaczenie na obecnym etapie.

 17. #37
  Alizée Interested
  Join Date
  22nd Mar 2013
  Age
  24
  Posts
  52
  Rep Power
  12

  Default

  Co prawda na tañcu nie znam siê, ale mogê powiedzieæ ¿e bardzo mi siê jej wystêpy podobaj±. Jako facet muszê stwierdziæ ¿e ¶wietne ma cia³o ! najbardziej dzisiaj by³o to widaæ. Niesamowita figura bior±c pod uwagê ¿e urodzi³a dziecko. Jednak znaj±c ¿ycie wygl±d brzucha to pewnie zas³uga chirurga, chocia¿ cuda sie zdarzaj±. Urodzi³a w bardzo m³odym wieku wiêc niewykluczone ¿e je¶li po urodzeniu wziê³a siê ostro do roboty, to bez niczyjej ingerencji uda³o jej siê taki wygl±d uzyskaæ.

 18. #38
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Quote Originally Posted by piotrq View Post
  Jednak znaj±c ¿ycie wygl±d brzucha to pewnie zas³uga chirurga, chocia¿ cuda sie zdarzaj±.
  Nie s±dzê ¿eby Lilly posz³± pod nó¿ xd.

  Kto odpad³ ?

 19. #39
  Alizée Fan Tario's Avatar
  Join Date
  17th Sep 2013
  Location
  P³ock
  Age
  21
  Posts
  331
  Rep Power
  11

  Default

  No w³a¶nie jakie¶ problemy techniczne by³y i nikt. Odpa¶æ ma kto¶ w nastêpnym tygodniu na pocz±tku programu.

 20. #40
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Alizee aktualnie znajdujê siê w szpitalu z powodu posiniaczonych stóp oraz bólu krêgos³upa o którym mówi na tym o to filmiku.

  http://rutube.ru/video/5b8deafe7d6be...836b9320080cf/

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •