Uwaga Riccardo boryka siê z Google je¶li chodzi o prawa autorskie - konto na Adsense zablokowane do czasu wyja¶nienia sprawy. Na chwilê obecn± zakaz jest publikacji materia³ów: audio, wideo, zdjêcia i pirackie oprogramowanie (warez), które objête s± prawami autorskimi. Nie mo¿na te¿ wrzucaæ materia³ów z YT objêtych prawami autorskimi. Czekamy co dalej bêdzie Topic co ogl±damy zamykam - chwilowo