Donate Now Goal amount for this year: 4030 EUR, Received: 40 EUR (1%)
(*Donation progressbar standing is unconfirmed.)
If you have donated, comment in this: donation thread, so we may review it.
Unfortunately we've lost the ability to generate ad revenue, because of some links to copyrighted content, which were posted by certain members, so now we solely depend on donations to keep this site running.
Please support the website with your donation.

Any donation will help!

Page 2 of 6 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 21 to 40 of 118

Thread: [Oficjalny] Najnowszy singiel "A COUSE DE L'AUTOMNE"

 1. #21

  Default

  a.n.oni.m: "My¶lê, ¿e czym mniej majstruj± w studio przy wokalu tym lepiej.
  W „En Concert” wokal jak dla mnie jest idealny, nawet gdyby taki nie by³.: )
  W skrócie chodzi mi o to, ¿e znajdziemy w nim wszystko".

  ^
  Quote Originally Posted by PioB View Post
  Masz racjê. Ja znajdujê w nim monotoniê. Ale nie w±tpiê, ¿e na ¿ywo Lilka mo¿e daæ czadu.
  Nie o singlu mowa, ale o "En Concert".  PioB: Dziêki, poprawi³em swojego posta.
  Last edited by PioB; 8th September 2012 at 21:01.

 2. #22

 3. #23
  Bla Bla Bla kiko90's Avatar
  Join Date
  26th Sep 2006
  Location
  Poland
  Age
  26
  Posts
  5,823
  Rep Power
  50

  Default

  Nie lubiê g³osowaæ na cokolwiek, gdzie trzeba siê "zarejestrowaæ" chyba jestem osob± leniw±
  Ale tak gdzie to nie wymagane zrobione

 4. #24
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  ^ A na którejkolwiek z wymienionych przez Tomcia stronek trzeba siê rejestrowaæ, by oddaæ g³os? Ja wszêdzie poklika³am (samo g³osuj albo zaznaczy³am kwadracik i potem g³osuj na dole) i zdaje mi siê, ¿e powinno siê zaliczyæ, ale no nie wiem w takim razie. A poza tym nie s±dzê, by¶ by³ jedyn± leniw± osob±, ja jestem bardziej leniwa ni¿ wszyscy, których znam .
  Quote Originally Posted by A.N.ONI.M View Post
  Nie o singlu mowa, ale o "En Concert".
  Eee, pogubi³am siê trochê i ju¿ nie wiem o co chodzi ^^' . Ja w³a¶nie o tym pisa³am (albo chcia³am napisaæ, kto tam wie jak wysz³o, mo¿e jaka¶ literówka...), ¿e singiel jest dla mnie troszeczkê monotonny (aczkolwiek ³adny) i porównywa³am go do MCE. EC to jak dla mnie zupe³nie inna sprawa, te¿ uwielbiam . Ot na ten przyk³ad "Youpidou" - IMHO ¶wietna piosenka, ale na MCE zbyt, hm, "u³agodzona", du¿o ciekawiej brzmi na EC. A w sumie i tak czêsto s³ucham MCE, po prostu to nie jest moja ulubiona .
  Last edited by Jazzmin; 9th September 2012 at 16:25.
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 5. #25
  Bla Bla Bla kiko90's Avatar
  Join Date
  26th Sep 2006
  Location
  Poland
  Age
  26
  Posts
  5,823
  Rep Power
  50

  Default

  ^ no w pierwszym linku trzeba by³o siê zarejestrowaæ chyba ale ja ju¿ siê zgubi³em albo ja o Esce czy RMF pisa³em hmm a¿ nawet nie pamiêtam albo jestem za leniwy by to wiedzieæ
  A co do singla to Lilka w rdc radiu by³a chyba na 3 miejscu sam wys³ucha³em i w szoku by³em dziwne uczucie wys³uchaæ Lilka w radiu od nie pamiêtnych czasów Jedynie co to na teledysk czekaæ i oby by³ lepszy od poprzedniego je¶li tak to bêdzie wszystko wspó³graæ

 6. #26
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Mam nadziejê ¿e bêdziecie g³osowaæ w miarê czêsto . Doda³em jeszcze dwie stacje radiowe

 7. #27
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  G³osuje siê, g³osuje . kiko90, mnie te¿ trochê zdziwi³a ta prêdko¶æ z jak± piosenka idzie w górê . Wzi±wszy pod uwagê, ¿e g³osuj±cych fanów wcale nie jest jako¶ niesamowicie du¿o.
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 8. #28
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Piosenka zajê³a 92 miejsce na li¶cie airplay w Polsce http://www.charly1300.com/polskaairplay.htm
  Last edited by Tomcio; 20th September 2012 at 08:41.

 9. #29
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default


  I jak wra¿enie??? Poza tym momentem w studiu tañca, no nie wiem jak nazwaæ, to wed³ug mnie ¶wietnie i niektóre momenty takie hm, klimatyczne . A Alizée piêknie wysz³a, wiem, ¿e to dziwne tak pisaæ, bo ona wszêdzie wychodzi piêknie, ale jak dla mnie teraz jest piêkniejsza ni¿ 10 lat temu, a wydawa³oby siê to niemo¿liwe...

  Jedno z moich ulubionych ujêæ, je¶li chodzi o ujêcia Alizée na tym teledysku! <3

  Na jak±¶ dok³adniejsz± krytykê pozwolê sobie jak ju¿ bêdzie lepsza wersja teledysku, póki co jestem pod wra¿eniem, bo to, ¿e dzisiaj w ogóle co¶ od Alizée siê ukaza³o, totalnie poprawi³o mi humor.
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 10. #30
  Alizée Fan dawidkuberka's Avatar
  Join Date
  6th Apr 2011
  Location
  Poland
  Age
  25
  Posts
  162
  Rep Power
  16

  Default

  Fajna fryzura Lilki z sali æwiczeñ i ogólnie fajny teledysk.

 11. #31
  Alizée Fan Szympek's Avatar
  Join Date
  2nd Dec 2011
  Location
  Ligota Prószkowska (k.opola) POLAND xD
  Age
  23
  Posts
  103
  Rep Power
  15

  Default

  NO jest ¶wietnie choæspodziewa³em sie troszke czego¶ innego,ale mniejsza o to. Lili jak zawsze piêkna

  Poza tym momentem w studiu tañca, no nie wiem jak nazwaæ, to wed³ug mnie ¶wietnie
  wg mnie ten moment te¿ tak jakby troche niedopasowany ale to tylko ten jedyny moment,reszta to miodzio
  Retrouver le sens
  De la vie, je pense
  Passe par l'ennui........

 12. #32
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Mnie te¿ siê nie podoba moment ww studiu tañca. Je¶li chodzi o teledysk spodziewa³em siê czego¶ lepszego, wytwórnia i Alizee kazali nam tak d³ugo czekaæ a dostali¶my przeciêtny klip. Ale poczekam a¿ wyjdzie lepsza wersja teledysku.

  P.S G³osujcie xD

 13. #33
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  ^ Nie wiem czemu, ale poprzedni teledysk wydawa³ mi siê technicznie beznadziejny . Ten jest lepszy, o ile mo¿na oceniæ to w klipie o takiej jako¶ci. Pomys³ dobry i dopasowany do piosenki, parê momentów zdecydowanie bym wywali³a (ach to studio...), ale ogólnie mi siê podoba i wydaje siê jaki¶ taki bardziej profesjonalny ni¿ "Les Collines", chocia¿ do pierwszych Lilkowych teledysków mu daleko.

  Edit: A oto i w lepszej jako¶ci:
  http://www.dailymotion.com/video/xto..._music?start=1
  Last edited by Jazzmin; 18th September 2012 at 21:44.
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 14. #34
  Bla Bla Bla kiko90's Avatar
  Join Date
  26th Sep 2006
  Location
  Poland
  Age
  26
  Posts
  5,823
  Rep Power
  50

  Default

  Witam!! Yeaa nowy teledysk obejrzany, dla spó¼nialskich link poni¿ej

  http://www.dailymotion.com/video/xto...?search_algo=2

  Jak wra¿enia? hmm tak klip przeciêtny, ale nic nie przebije ACC ale z ca³ym szacunkiem uwa¿am, ¿e
  na pewno lepsze on poprzedniego, to znaczy jest bardziej dopasowany, mniej "sztuczny" i tak w ogóle fajnie siê patrzy
  Studio jest ok, tylko ten facet na pocz±tku hmm ja bym go wyrzuci³ kompletnie nie to, ¿ebym by³ zazdrosny, ale jest tam nie potrzebny,
  ale mo¿e mia³ symbolizowaæ Jeremy'go i ich relacjach hmm kto wie
  Fryzury te¿ ok, ten za czasów 50/60 jak wysiada z auta i ten w studio mega
  I Ajaccio fajnie wygl±da nie ma co op³akiwaæ albo siê martwiæ


  ps. chyba ju¿ zosta³ usuniêty klip ahh ale zd±¿y³em w ostatniej chwili hehe
  Last edited by kiko90; 19th September 2012 at 17:07.

 15. #35
  Alizée Fan Sagittarius's Avatar
  Join Date
  4th Sep 2012
  Location
  Poland/Nowy S±cz
  Age
  22
  Posts
  140
  Rep Power
  13

  Default

  Na FB napisano i¿ nie jest to oficjalny teledysk Alizee a oficjalny zostanie wydany koñcem pa¼dziernika. A co do tamtego teledysku by³ taki przeciêtny trochê wed³ug mnie czego¶ mu brakowa³o, choæ Lilka jak zawsze piêkna . Mam nadziejê, ¿e prawdziwa wersja bêdzie jeszcze lepsza. A ten klip móg³ byæ pierwsz± wersj±(próbn±).

 16. #36
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Niestety ale to nie jest oficjalny teledysk. By³a to pocz±tkowa wersja teledysku ale zosta³a ona zmieniona. Udostêpniony zostanie on pod koniec pa¼dziernika. Ja siê z tego powodu cieszê

  A o to dowód :
  Last edited by Tomcio; 19th September 2012 at 21:22.

 17. #37
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  ^ Czyli jest nadzieja, ¿e podopracowuj±? Cudnie, ja siê z tego bardzo cieszê . Chocia¿ do koñca pa¼dziernika jeszcze du¿o czasu, no ale z drugiej strony ju¿ w koñcu widzieli¶my pierwsz± wersjê teledysku, wiêc ju¿ co¶ by³o. Mo¿na i poczekaæ do pa¼dziernika.
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 18. #38
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Zapyta³em Madoxa co s±dzi o nowej piosence Alizee o to co napisa³ :
  "Bez sza³u . Retro totalnie wypad³o z obiegu. Za¶ '80 wracaj± znowu do ³ask ^^"

 19. #39
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  A wiêc nowy teledysk Alizee jest dostêpny na oficjalnym kanale artystki http://www.dailymotion.com/video/xu4...-automne_music , a najlepsze jest to, ¿e nie ro¿ni siê on niczym od poprzedniego klipu. Jak dla mnie jest to ok³amywanie fanów, wytwórnia pisa³a, ¿e to nie jest oficjalny teledysk i wyjdzie on pod koniec pa¼dziernika !
  Last edited by Tomcio; 7th October 2012 at 16:31.

 20. #40
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  Jak widaæ wytwórnia ca³y czas by³a nie do koñca szczera - http://www.3rdw.net/alizee/jive-epic...-caught-lying/ . I jeszcze - w podanym przez Tomcia linku - ta niedostêpno¶æ klipu w niektórych krajach (a nie wiem czy nawet nie we wszystkich poza Francj±, bo tak jedna userka pisa³a na AF ).
  No có¿, ale najwa¿niejsze, ¿e jako¶ w przysz³ym roku doczekamy siê nowej p³yty. Chyba.
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •