Donate Now Goal amount for this year: 4030 EUR, Received: 40 EUR (1%)
(*Donation progressbar standing is unconfirmed.)
If you have donated, comment in this: donation thread, so we may review it.
Unfortunately we've lost the ability to generate ad revenue, because of some links to copyrighted content, which were posted by certain members, so now we solely depend on donations to keep this site running.
Please support the website with your donation.

Any donation will help!

Page 6 of 6 FirstFirst ... 456
Results 101 to 118 of 118

Thread: [Oficjalny] Najnowszy singiel "A COUSE DE L'AUTOMNE"

 1. #101
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  Co tam Alizée o Polsce teraz s±dzi, je¶li w ogóle cokolwiek s±dzi (z naszego punktu zdaje siê to istotne, z jej ju¿ chyba nie za bardzo), nikt nie wie poza ni± sam±, bo z tego co wiem nic o tej kwestii w wywiadach ostatnio nie mówi³a .
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 2. #102
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Alizee coraz czê¶ciej jest grana w francuskich stacjach radiowych , aktualnie zajmuje 169 miejsce na li¶cie najczê¶ciej puszczanych piosenek w radiu http://www.charly1300.com/topfrance.htm .

 3. #103
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Teledysk jest ju¿ wszêdzie dostêpny prócz Niemiec

 4. #104
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  ^ Fajnie, mo¿e wiêcej osób siê skusi na obejrzenie teledysku .

  A swoj± drog± to ci Niemcy naprawdê biedni . Ja nie wiedzia³am, co u nich siê z YT wyprawia, zanim Jenny nie wspomnia³a o tym na tym forum... Nie móc w ogóle s³uchaæ tam muzyki...
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 5. #105
  Bla Bla Bla kiko90's Avatar
  Join Date
  26th Sep 2006
  Location
  Poland
  Age
  26
  Posts
  5,823
  Rep Power
  50

  Default

  Dla mnie klapa powinni odrazu udostêpniæ dla ka¿dego kraju a nie tylko dla Francji. Kolejny b³±d marketingowy a teraz Niemcy... Pewnie nie od Lilki to zale¿y a od SONY.
  Teraz i tak na YT same reklamy gdzie siê nie kliknie to a¿ emituje g³upimi kilkunastoma sekundami reklam...

 6. #106
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

 7. #107
  Mega Alizée Fan Moderator (PL)
  Join Date
  21st Apr 2008
  Posts
  2,268
  Rep Power
  33

  Default

  Nie do¶æ, ¿e najlepszy album..., to jeszcze jeden z najlepszych teledysków! Lilka wysz³a na nim cudownie, no a charakter teledysku i efekty bez cienia w±tpliwo¶ci przywodz± na my¶l klimat czo³ówek z filmów o s³ynnym agencie 007.. Podczas s³uchania Pi±tki mia³em wra¿enie, ¿e nie mamy ju¿ Alizetki, lecz Alizee... A widz±c ten teledysk, nie mam ju¿ ¿adnych w±tpliwo¶ci, ¿e Lilka w³o¿y³a du¿o pracy w dopracowanie detali, zarówno na albumie jak i tutaj. Nie pozostaje nic innego, jak czekaæ na kolejny teledysk!!
  "Arrêtez! De me dire que le vent a tourné, C'est pas vrai..."

  WIELKI ZLOT FAN?W ALIZEE - KRAK?W, 21-22 SIERPNIA 2010

 8. #108
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Last edited by Tomcio; 5th April 2013 at 16:03.

 9. #109
  Bla Bla Bla kiko90's Avatar
  Join Date
  26th Sep 2006
  Location
  Poland
  Age
  26
  Posts
  5,823
  Rep Power
  50

  Default

  I jak tu nie lubiæ wystêpu na ¿ywo

 10. #110
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default


 11. #111
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default


 12. #112
  Alizée Fan Sagittarius's Avatar
  Join Date
  4th Sep 2012
  Location
  Poland/Nowy S±cz
  Age
  22
  Posts
  140
  Rep Power
  13

  Default

  Tak wpad³em na wp i od razu w oko wpad³a mi jedna fotka z nasz± Lilk± na basenie. Wp skrobnê³o troszkê o "5" a ludzie jak zwykle jad± po tatua¿ach http://muzyka.wp.pl/gid,673941,title...m,galeria.html

 13. #113
  Alizée Interested
  Join Date
  22nd Mar 2013
  Age
  24
  Posts
  52
  Rep Power
  12

  Default

  Niestety Polacy to ciemny naród. Jej cia³o, zrobi³a sobie tatua¿e to zrobi³a - po h.. znaczy po co dr±¿yæ temat. I te komentarze - przeczyta³em wszystkie i w szoku by³em jaki ten nasz naród g³upi. To ¿e ma tatua¿e to ¶wiadczy o tym ¿e æpa, puszcza siê itd. ehh szkoda gadaæ. Nawet je¶li, to jej ¿ycie i robi co chce, robi kawa³ dobrej muzyki i to jest najwa¿niejsze. Biografia na WP te¿ nierzetelna .

 14. #114
  Bla Bla Bla kiko90's Avatar
  Join Date
  26th Sep 2006
  Location
  Poland
  Age
  26
  Posts
  5,823
  Rep Power
  50

  Default

  Quote Originally Posted by piotrq View Post
  To ¿e ma tatua¿e to ¶wiadczy o tym ¿e æpa, puszcza siê itd. ehh szkoda gadaæ. . Biografia na WP te¿ nierzetelna .
  Artyku³ jest taki z du***py jakby kto¶ mia³ napisaæ artyku³ o zas³ugach Lecha Wa³êsy, ¿enada... I ten dobór zdjêæ oraz tekst opisuj±cy now± p³ytê, zero odno¶ników do singli, zero nowo¶ci, po prostu nic, czysta klapa. Do tego podchodz± komentarze dotycz±ce tatua¿y, to jej cia³o i mo¿e nawet wytatuowaæ co uwa¿a za s³uszne, ale w³a¶nie ¿eby wyzywaæ od puszczalskich narkomanek? Polska jak kto¶ ju¿ wspomnia³ to dziki kraj a do tego ciemnogród. Takie moje zdanie.

 15. #115
  Alizée Interested
  Join Date
  22nd Mar 2013
  Age
  24
  Posts
  52
  Rep Power
  12

  Default

  Niestety, Polacy s± bardzo zacofani. Je¶li kto¶ ma dziarê to wed³ug wiêkszo¶ci ludzi jest narkomanem, kryminalist± etc. Nie nale¿y oceniaæ ludzi po ok³adce, ale niestety my, Polacy mamy do tego sk³onno¶æ. Sam za tatua¿ami nie przepadam, ale nie oceniam cz³owieka który ma ten tatua¿ poniewa¿ go nie znam. Ma tatua¿ – jego sprawa, wa¿ne ¿eby podoba³ siê tej osobie i tyle.

 16. #116
  Alizée Fan Sagittarius's Avatar
  Join Date
  4th Sep 2012
  Location
  Poland/Nowy S±cz
  Age
  22
  Posts
  140
  Rep Power
  13

  Default

  To o Lilce to byle jaki jest artyku³ ale takie s± w³a¶nie polskie serwisy wp, onet czy jeszcze inne. Z tymi zdjêciami te¿ to mia³em pisaæ przez to ¿e wpieprzyli prawie same takie w staniku albo to w wannie to czê¶æ osób pomy¶li ¿e próbuje cia³em nadgoniæ niezbyt dobr± muzykê, a tak nie jest. Powiem wam, ¿e jestem dumny, ¿e jestem Polakiem kocham ten kraj, szanuje tych którzy za niego oddawali ¿ycie ale kiedy widzê ile w ludziach zawi¶ci, ile jadu wobec bli¼niego to tracê wiarê w naród. Wiem, ¿e nie jest ³atwo czasami ¿yæ tutaj ale to nie powód ¿eby pluæ jadem w kogo¶ komu siê co¶ uda³o, najczêstszy przyk³ad sportowcy. Zawi¶æ króluje w Polsce, jak jest ciê¿ko to czasami trzeba zacisn±æ zêby i wzi±¶æ siê do roboty, a nie wy³adowywaæ swojej frustracji na innych. Co do tatua¿y to robi je w takim wieku, ¿e ju¿ jest w stanie przewidzieæ, ¿e nie bêdzie ich ¿a³owa³a. To s± przemy¶lane tatua¿e, które s± odbiciem jej duszy, a nie takie jak nastolatkowie sobie robi± imiê dziewczyny, której za 5 lat znaæ nie bêd±.

 17. #117

  Default

  Dzisiaj w Teleexpress zobaczy³em teledysk Ani Rusowicz – „To nie ja”. Bardzo przypomina mi teledysk „A cause de l'automne”. W obu teledyskach motywem przewodnim jest Bond i technicznie s± bardzo podobne. Jestem ciekaw czy to przypadek. Utwór Alizée bardziej mi siê podoba.

 18. #118
  Alizée Fan Tario's Avatar
  Join Date
  17th Sep 2013
  Location
  P³ock
  Age
  21
  Posts
  331
  Rep Power
  11

  Default

  Swoj± drog± przykre jest to ile jadu leci, do tak fajnej osoby. Ale i tak nie ma tak ¼le jak niektóre gwiazdy, przynajmniej cieszmy siê z tego.

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •