Donate Now Goal amount for this year: 4030 EUR, Received: 40 EUR (1%)
(*Donation progressbar standing is unconfirmed.)
If you have donated, comment in this: donation thread, so we may review it.
Unfortunately we've lost the ability to generate ad revenue, because of some links to copyrighted content, which were posted by certain members, so now we solely depend on donations to keep this site running.
Please support the website with your donation.

Any donation will help!

Page 3 of 14 FirstFirst 1234513 ... LastLast
Results 41 to 60 of 271

Thread: [Oficjalny] Pi±ty album

 1. #41
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  No i na razie jest, ¿e ma wyj¶c na pocz±tku 2013. Trochê siê ³udzi³am, ¿e kupiê tê now± p³ytê jeszcze w tym roku, ale w koñcu ¶wiat siê nie zawali³.
  Ale mam nadziejê, ¿e teledysku nie prze³o¿± jako¶ bardzo. (A mo¿e ju¿ prze³o¿yli i nic nie wiem?) Przecudownie by by³o, jakby ukaza³ siê we wrze¶niu, to naprawdê os³odzi³oby moj± codzienno¶c .
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 2. #42
  Alizée Fan Szympek's Avatar
  Join Date
  2nd Dec 2011
  Location
  Ligota Prószkowska (k.opola) POLAND xD
  Age
  23
  Posts
  103
  Rep Power
  15

  Default

  Nie tylko ty jedna by¶ chcia³a teledysku ju¿we wrze¶niu,wg mnie marne szanse,wrêcz zerowe,a co do albumu no te¿ by³o by super jakby wyszed³ w tym roku,choæ ja poczekam nawet i 2 lata na co¶ na co warto czekaæ "cierpliwo¶æ jest cnot±"
  Retrouver le sens
  De la vie, je pense
  Passe par l'ennui........

 3. #43
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  S±dzê, ¿e teledysk zostanie wydany po 22 wrze¶nia bo wtedy zaczyna siê kalendarzowa jesieñ

 4. #44
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Premiera albumu podobno ma siê odbyæ w marcu...

 5. #45
  Toc De Mac Alizée Fan Maju's Avatar
  Join Date
  16th Feb 2004
  Location
  Wolsztyn *Poland*
  Age
  28
  Posts
  3,007
  Rep Power
  46

  Default

  Brak organizacji, brak konkretnego planu, którego powinna siê trzymaæ. Wszystko jest nie tak jak powinno. Szkoda, bo piosenka z nowego albumu i teledysk do niej ¶wietnie przyjê³oby siê tym bardziej, ¿e mamy jesieñ co odpowiada s³owom w piosence ....

 6. #46

  Default

  Teledysk bêdzie pewnie gotowy w jesieni. Tomcio pisa³ o albumie, a nie o singlu i teledysku.

 7. #47
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  W³a¶ciwy teledysk zreszt± te¿ pó¼niej ni¿ mia³ byæ. Ale ja uwa¿am, ¿e to dobrze, ta pierwsza wersja by³a nawet OK, ale nie do koñca dopracowana . Lepiej d³u¿ej posiedzieæ nad czym¶ dobrym ni¿ wypu¶ciæ byle co.
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 8. #48
  Bla Bla Bla kiko90's Avatar
  Join Date
  26th Sep 2006
  Location
  Poland
  Age
  26
  Posts
  5,823
  Rep Power
  50

  Default

  je¿eli album wyjdzie w marcu to bêdzie to klapa na ca³ego... Bêdzie to tak jak z poprzedni± p³yt±, w sumie ju¿ jest jak wspomnia³ Maju, brak organizacji, nic siê nie trzyma kupy termin klipu siê opó¼nia, klip kilka miesiêcy przed wydaniem p³yty i to na dodatek klip o jesien promuje p³ytê wydan± wiosna? kurna kto tak robi? te ca³e SONY nigdy o Lilke nie dba³a,ale za to Amerykañskie gówna dba jak popadnie, nie wspomnê te¿ o JiveEpic z tym by³o te¿ podobnie(chodzi tu o koncerty, ten cyrkowy styl dziwne to by³o i nieudany koncert jedyny we Francji) pora¿ka, lecz Alizee woli byæ DJ'ka ja osobi¶cie tego nie pochwalam, mo¿e to lubi mo¿e nie, ale wg mnie powinna byæ stanowcza w tym co robi a nie daæ siê w kasze dmuchaæ (na pewno daje robiæ siê w bambuko). Nieoficjalny klip by³ nawet ok, wiêc nie wiem po co go polepszaæ, o ile bêdzie lepszy. o ile jeszcze bêd± kolejne klipy, po Never Wanna Leave You có¿, jeden singiel to s³abo :/ Fajnie, ¿e siê dzieli zdjêciami o w ogóle, ale kurde niech siê te¿ za muzykê we¼mie a nie tylko fotki robiæ...

 9. #49
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  Quote Originally Posted by kiko90 View Post
  klip kilka miesiêcy przed wydaniem p³yty i to na dodatek klip o jesien promuje p³ytê wydan± wiosna?
  Ale przecie¿ to singiel jest o jesieni, a singiel us³yszeli¶my przed nadej¶ciem jesieni, a klip powinien byæ jeszcze tej jesieni, chyba ¿e co¶ pokrêci³am?
  Quote Originally Posted by kiko90 View Post
  chodzi tu o koncerty, ten cyrkowy styl dziwne to by³o i nieudany koncert jedyny we Francji
  Mo¿esz powiedzieæ, o co dok³adniej chodzi, chocia¿ stre¶ciæ/daæ linka? Bardzo ma³o wiem o koncertach akurat (byæ mo¿e dlatego, ¿e nie ma szans, ¿e na nich bêdê, wiêc mo¿e nie chcia³am sobie nadziei robiæ), a nie chcê byæ a¿ tak± ignorantk± .
  Quote Originally Posted by kiko90 View Post
  Alizee woli byæ DJ'ka ja osobi¶cie tego nie pochwalam, mo¿e to lubi mo¿e nie, ale wg mnie...
  Podoba jej siê, to niech sobie DJuje, ja tam lubiê j± widzieæ w takich ró¿nych sytuacjach, a nie tylko na milionie identycznych fotek. (Bez urazy, bo ³adna jest, a ja marudzê, ¿e identyczne, a i tak za chwilê polecê do tematu ze zdjêciami .) Sama bym posz³a, bo ALIZ?E, chocia¿ w³a¶ciwie ¶rednio ci±gnie mnie do takich klimatów.
  Quote Originally Posted by kiko90 View Post
  Nieoficjalny klip by³ nawet ok, wiêc nie wiem po co go polepszaæ, o ile bêdzie lepszy
  Nawet ok. Ja trochê pisa³am, co mi siê w nim nie podoba³o (g³ównie te sceny w studiu tañca). Raczej jestem dobrej my¶li, je¶li chodzi o poprawiony klip, mo¿e i nawet bêdzie trzyma³ poziom starych...
  Quote Originally Posted by kiko90 View Post
  o ile jeszcze bêd± kolejne klipy, po Never Wanna Leave You có¿, jeden singiel to s³abo :/
  Te¿ bym chcia³a, by nie by³ to jedyny singiel... No ale to chyba oczywiste .
  Quote Originally Posted by kiko90 View Post
  Fajnie, ¿e siê dzieli zdjêciami o w ogóle, ale kurde niech siê te¿ za muzykê we¼mie a nie tylko fotki robiæ...
  Chcia³am napisaæ co¶ w obronie Alizée, ale chyba masz trochê racji.
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 10. #50
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Totaln± g³upot± wed³ug mnie by³o wydawaæ singel w lipcu skoro teledysk wyjdzie dopiero pod koniec pa¼dziernika, rozumiem, ¿e wytwórnia i Alizee my¶leli, ¿e dadz± radê wydaæ album w tym roku ale jak nie byli pewni to po co wydawali singel tak wcze¶nie. Mam nadziejê ¿e na pocz±tku roku wyjdzie drugi singel i bêdzie lepiej promowany i o wiele szybciej wyjdzie teledysk, to jest jedyna szansa aby album nie sprzeda³ siê tak ma³o jak poprzedni. No mo¿e jak wyjdzie teledysk i bêdzie w marê promowany to jeszcze co¶ z tego mo¿e wyj¶æ. Zobaczymy jak to bêdzie. A co do teledysku by³ nudny i w ogóle nie by³o motywu jesieni.
  Last edited by Tomcio; 27th September 2012 at 21:52.

 11. #51

  Default

  Singiel oraz teledysk maj± byæ tej jesieni, natomiast album ukazaæ siê ma na wiosnê-w marcu. Jak dot±d powsta³a wersja próbna klipu, aby sprawdziæ jak siê przyjmie (takie badanie rynku) oraz poprawiæ to, co jest do poprawienia. Albumu nie tworzy siê w pojedynkê, nie wszystko (w tym mo¿liwe opó¼nienia) zale¿y od Alizée.
  Quote Originally Posted by kiko90 View Post
  …Fajnie, ¿e siê dzieli zdjêciami o w ogóle, ale kurde niech siê te¿ za muzykê we¼mie a nie tylko fotki robiæ...
  Quote Originally Posted by Jazzmin View Post
  Chcia³am napisaæ co¶ w obronie Alizée, ale chyba masz trochê racji.
  Jestem pewien, ¿e gdy na co dzieñ Lilka ma kontakt z fanami (z ¿yczliwo¶ci±, oczekiwaniami i wszelkimi pozytywnymi momentami) i wszystko (poza sprawami rodzinnymi, przyjació³mi) siê wokó³ nich oraz muzyki obraca, nie siedzia³aby z za³o¿onymi rêkoma, tym bardziej, ¿e zapowiedzia³a nadej¶cie singla/klipu/albumu. Czy robienie fotek, które zajmuje niewiele czasu oraz jedno wyj¶cie na „Kes West” oznacza, ¿e Lilka nie pracuje nad albumem? Nie mo¿na zamkn±æ siê w studio 24h/dobê i 7 dni w tygodniu- „¯ycie w akwarium mnie przygnêbia.” –s³owa Alizée maja szerszy kontekst ni¿ ten, w którym go u¿y³em, chodzi w nich o wszelkie ograniczenia.
  Quote Originally Posted by Jazzmin View Post
  No, ogólnie bardzo ³adne fotki. Ale... tatua¿e .
  Quote Originally Posted by kiko90 View Post
  Zrozumia³em Sailor Moon jeszcze przejdzie, ale Myszka Miki i Królewna ¦nie¿ka? mo¿e one te¿ by³y "forever young" hmm kto wie
  no có¿ Lilki p³ótno Lilki decyzja
  Choæ wola³bym Lili bez tatua¿y, to co to za ró¿nica, skoro i tak Alizée wygl±da hmm…¶wietnie i bez przerwy to podkre¶lacie. To tylko tatua¿e, martwi mnie natomiast co¶ zupe³nie innego. Nie chcê siê za bardzo zag³êbiaæ w ¿ycie prywatne Lili.
  Quote Originally Posted by kiko90 View Post
  ...klip o jesien promuje p³ytê wydan± wiosna? kurna kto tak robi? ...
  Quote Originally Posted by Maju View Post
  Brak organizacji, brak konkretnego planu, którego powinna siê trzymaæ. Wszystko jest nie tak jak powinno...
  Jednak maj±c na uwadze zarzuty wynikaj±ce z braku widocznej logiki w dzia³aniach Alizée, tylko jedno (poza opó¼nieniem zwi±zanym z faktu, ¿e „albumu nie tworzy siê w pojedynkê, nie wszystko zale¿y od Alizée.)” przychodzi mi na my¶l. Ju¿ gdy zapoznawa³em siê z tekstem nowego singla, zastanawia³em siê, czy Alizée rzeczywi¶cie pisze o sobie. A to dlatego, ¿e tekst nowego singla traktuje o koñcu mi³o¶ci, pewnego etapu, oraz o…
  Quote Originally Posted by Tomcio View Post
  ...A co do teledysku by³ nudny i w ogóle nie by³o motywu jesieni.
  … symbolice jesieni.
  Nie bêdê analizowa³ i interpretowa³ tekstu, szuka³ znaczenia s³ów, bo ró¿nie z tym bywa i czasem mo¿na przeczytaæ w nich to co siê chcê oraz stworzyæ spiskowe teorie; ), jednak ka¿dy wie o co w nim chodzi, jak i w teledysku. Mo¿e to nie mieæ znaczenia, ale ju¿ chyba od zesz³orocznych wakacji nie widzia³em chocia¿ jednego zdjêcia Alizée z Jérémy-m, przy tylu fotkach, tak¿e z Anny-Lee. Po jesieni nadej¶æ ma wiosna/odrodzenie (i zimie oczywi¶cie : P) w której to Alizée ma wydaæ album nawi±zuj±cy do lat poprzednich, twórczo¶ci za czasów MF i…powrotu do wolno¶ci?!? Ju¿ siê bojê tej jesieni. : P

  ^Oczywi¶cie wszystko to co napisa³em w ostatnim akapicie, mo¿e nic nie znaczyæ lub te¿ losy potocz± siê inaczej.

  Gdybym choæ czasem tak siê wyra¿a³ jak piszê. : )

 12. #52
  Bla Bla Bla kiko90's Avatar
  Join Date
  26th Sep 2006
  Location
  Poland
  Age
  26
  Posts
  5,823
  Rep Power
  50

  Default

  Quote Originally Posted by Jazzmin View Post
  Ale przecie¿ to singiel jest o jesieni, a singiel us³yszeli¶my przed nadej¶ciem jesieni, a klip powinien byæ jeszcze tej jesieni, chyba ¿e co¶ pokrêci³am?
  no by³a¶ blisko hehe singiel wydano w lipcu a teledysk chyba zostanie wydany w jesieni haha za du¿o jesieni w g³owie, wiêc pewnie ten b³±d
  Quote Originally Posted by Jazzmin View Post
  Mo¿esz powiedzieæ, o co dok³adniej chodzi, chocia¿ stre¶ciæ/daæ linka? Bardzo ma³o wiem o koncertach akurat (byæ mo¿e dlatego, ¿e nie ma szans, ¿e na nich bêdê, wiêc mo¿e nie chcia³am sobie nadziei robiæ), a nie chcê byæ a¿ tak± ignorantk±
  Z tego wszystkiego chyba pomyli³em wytwórnie hehe chodzi³o mi o "RCA Records" a nie Jive/Epic,
  w sumie to chyba jedna bajka i wszystkie w SONY siedz± ( z tego co siê orientujê) hehe
  A co do tournee hmm nie wiele ale chyba na forum gdzie¶ w archiwach mo¿e jest co¶ wiêcej
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Psych%C3%A9d%C3%A9lices
  z tego co jeszcze pamiêtam data by³a zmieniana koncertu z 2 na pewno

  Quote Originally Posted by Jazzmin View Post
  Te¿ bym chcia³a, by nie by³ to jedyny singiel... No ale to chyba oczywiste
  Ka¿dy by chcia³ Jazzmin ¿eby to nie by³ 1 "singiel" no ale to za ma³o jak na europejsk± skale (wed³ug mnie) powinno byæ wiêcej
  Quote Originally Posted by Jazzmin View Post
  Chcia³am napisaæ co¶ w obronie Alizée, ale chyba masz trochê racji.
  Fajnie wyra¿aæ swoje opinie na ró¿ne tematy w tym Alizee, ka¿dy ma swój punkt widzenia i ka¿dego szanujemy

  Quote Originally Posted by Tomcio View Post
  Totaln± g³upot± wed³ug mnie by³o wydawaæ singel w lipcu skoro teledysk wyjdzie dopiero pod koniec pa¼dziernika, rozumiem, ¿e wytwórnia i Alizee my¶leli, ¿e dadz± radê wydaæ album w tym roku ale jak nie byli pewni to po co wydawali singel tak wcze¶nie.
  no dok³adnie, nawet na logikê co¶ tu nie gra


  hmm a ja ci±gle siê zastanawiam nad tym wpisem na twittera
  Last edited by kiko90; 27th September 2012 at 22:32.

 13. #53
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  P³yta zostanie wydana w Polsce, nie tak jak poprzedni album

 14. #54
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Wed³ug "Aliz Purefans Session" nowy album w ogóle nie zostanie wydany...
  Last edited by Tomcio; 13th October 2012 at 13:20.

 15. #55

  Default

  Quote Originally Posted by Tomcio View Post
  Wed³ug "Aliz Purefans Session" nowy album w ogóle nie zostanie wydany...
  Jest gorzej ni¿ my¶la³em. Niektórzy byli niezadowoleni, ¿e musz± tyle czekaæ na album, teraz w ogóle mo¿e siê nie ukazaæ, przynajmniej w sklepach (je¶li zostanie wydany). Po¿yjemy, zobaczymy...
  Last edited by A.N.ONI.M; 13th October 2012 at 16:43.

 16. #56
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Ja uwa¿am, ¿e to jest tylko plotka, mam nadziejê, ¿e wytwórnia i Alizee wydadz± teledysk pod koniec pa¼dziernika ( tak jak pisali ) a nowy album wyjdzie w lutym i znajdzie siê w sklepach muzycznych

 17. #57

  Default

  Równie¿ mam tak± nadzieje.

 18. #58
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  ^ A wiecie co, mnie fakt, ¿e p³yta (byæ mo¿e) zostanie wydana tylko w wersji elektronicznej nic by nie robi³. Jest parê p³yt, które s± po prostu jednymi z najwiêkszych moich pragnieñ - i fizyczne wersje nie s± dostêpne, jedynie mp3. Ból, no ale siê ju¿ przyzwyczai³am. W zwi±zku z tym, czemu mia³abym siê przejmowaæ je¶li nie bêdzie fizycznej wersji najnowszego albumu Alizée? Bez urazy, ale jako¶ nie s±dzê, by okaza³ siê najdro¿szy memu sercu . No dobry pewnie bêdzie, owszem. Ale ja jako¶ odp³ywam ostatnio w twórczo¶æ MF, wiêc np. singiel "A cause de l'autumne" mnie nie zajmuje . (Nie znaczy to, ¿e nie s³ucham Alizée w ogóle, bo s³ucham, mówiê tylko o jednej piosence.)
  Zaznaczam, ¿e to jest mój zupe³nie subiektywny punkt widzenia, s±dzê, ¿e dobrze by by³o, ze wzglêdu na fanów takich jak Wy p³yta wysz³a w fizycznej wersji, ja te¿ bym j± pewnie kupi³a, jakby by³a . Ale jakby nie by³o, to by mój ¶wiat siê nie zawali³.
  A je¶li p³yty nie bêdzie w ogóle - có¿, to by³oby dziwne, skoro wyszed³ singiel, by³a praca w studio i w ogóle . Z drugiej strony nic mnie ju¿ na tym ¶wiecie nie zdziwi .
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 19. #59
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Album wyjdzie w pierwszym kwartale nowego roku.

 20. #60
  J'en ai marre!
  Join Date
  12th Oct 2012
  Posts
  37
  Rep Power
  13

  Default

  A ten teledysk to przypadkiem ju¿ nie wyszed³? czy to jaka¶ narazie wersja beta by³a? bo juz mam go od miesi±ca, tylko na necie jako¶ wszêdzie go pousuwali

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •