Donate Now Goal amount for this year: 4030 EUR, Received: 40 EUR (1%)
(*Donation progressbar standing is unconfirmed.)
If you have donated, comment in this: donation thread, so we may review it.
Unfortunately we've lost the ability to generate ad revenue, because of some links to copyrighted content, which were posted by certain members, so now we solely depend on donations to keep this site running.
Please support the website with your donation.

Any donation will help!

Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 21 to 36 of 36

Thread: Co aktualnie czytacie?

 1. #21

  Default

  Quote Originally Posted by Hanys View Post
  Taki typ ksi±¿ek (pamiêtniki) trzeba po prostu lubiæ. Je¶li kupi siê j± tylko ze wzglêdu pierwowzoru dla tytu³u piosenki Alizee to jest nieporozumienie i stracone pieni±dze
  ^Przeczyta³am/em Lolitê. Dla mnie rewelacja, na pewno jeszcze nie raz przeczytam. Du¿o by tu pisaæ. Trudny jêzyk, ale piêkny. Przytoczê tu ciekawy fragment:

  "Otó¿ nie pamiêtam, czy ju¿ mówi³em, ¿e Lolita zawsze mia³a dla obcych absolutnie
  czaruj±cy u¶miech: z puszyst± czu³o¶ci± mru¿y³a oczy, twarz jej ja¶nia³a
  s³odkim rozmarzeniem, a wszystko to nic oczywi¶cie nie znaczy³o, ale by³o
  takie piêkne, tak zniewalaj±ce, ¿e nie bardzo dawa³o siê zbagatelizowaæ tê
  s³odycz jako efekt magicznego genu, który automatycznie opromienia³ jej
  rysy atawistyczn± namiastk± jakiego¶ staro¿ytnego rytua³u powitalnego - ot,
  go¶cinna prostytucja, powie czytaj±cy te s³owa grubianin. Sta³a wiêc w
  salonie, a pan Ptacky krêci³ na palcu m³ynka kapeluszem i mówi³, i - no
  tak, popatrzcie, co za dureñ ze mnie, pomin±³em najwa¿niejsz± cechê
  s³ynnego u¶miechu Lolity: ta tkliwa, nektaryczna, puco³owata po¶wiata nigdy
  w¶ród swych pl±sów nie kierowa³a siê wprost na obecn± w pokoju obc± osobê,
  lecz zawisa³a, by tak rzec, we w³asnej odleg³ej, kwiecistej pró¿ni lub z
  krótkowzroczn± ³agodno¶ci± b³±ka³a siê po przypadkowych przedmiotach - i
  tak te¿ by³o tym razem:"

 2. #22
  Mega Alizée Fan Moderator (PL)
  Join Date
  21st Apr 2008
  Posts
  2,268
  Rep Power
  33

  Default

  ¦wietne! Naprawdê bardzo ciekawie opisane.

  Co ja przeczyta³em w ci±gu ostatnich kilku tygodni...? G³ównie s³owniki jêzykowe. Oraz masê artyku³ów na temat Japonii.
  "Arrêtez! De me dire que le vent a tourné, C'est pas vrai..."

  WIELKI ZLOT FAN?W ALIZEE - KRAK?W, 21-22 SIERPNIA 2010

 3. #23

  Default

  "Nêdznicy"-Wiktor Hugo.

 4. #24
  Mega Alizée Fan Moderator (PL)
  Join Date
  21st Apr 2008
  Posts
  2,268
  Rep Power
  33

  Default

  "Blondynka Tao".
  "Arrêtez! De me dire que le vent a tourné, C'est pas vrai..."

  WIELKI ZLOT FAN?W ALIZEE - KRAK?W, 21-22 SIERPNIA 2010

 5. #25
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  "Pamiêtnik narkomanki"

 6. #26
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  "Kronika Polska", Wincenty Kad³ubek.
  Quote Originally Posted by A.N.ONI.M View Post
  Przeczyta³am/em Lolitê. Dla mnie rewelacja, na pewno jeszcze nie raz przeczytam. Du¿o by tu pisaæ. Trudny jêzyk, ale piêkny.
  O, i "Lolitê" ostatnio te¿ czytam... Znaczy w³a¶ciwie w ten weekend czyta³am, a teraz Kad³ubkiem siê zajmujê, ale oczywi¶cie w wolnej chwili wrócê do tamtej lektury. Te¿ mi siê jêzyk bardzo podoba. Co prawda jak pierwszy raz (z 2 lata temu) czyta³am, to mnie jako¶ nie chwyci³o, ale teraz mam zupe³nie inne podej¶cie .
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 7. #27
  Szewronista Hanys's Avatar
  Join Date
  20th Mar 2007
  Age
  26
  Posts
  7,635
  Rep Power
  56

  Default

  'Madame" Antoniego Libery. Fenonenalna powie¶æ opisuj±ca relacjê maturzysty do dyrektorki bêd±cej w ¶rednim wieku. Ona niby niedostêpna, zawsze trzymaj±ca na dystans, a on karmi siê fantazjami o niej, i wszelkimi sposobami próbuje do niej dotrzeæ, plus rzeczywisto¶æ Warszawy lat 60-tych.
  Urzêdowo nieuprzejmy.

 8. #28
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  "The Call of the Wind" Jacka Londona. Jak ja dawno nie czyta³am jego ksi±¿ek, ostatni raz czyta³am bodaj¿e w podstawówce...
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 9. #29
  Sylwester,Lilly Fan sylvog83's Avatar
  Join Date
  29th Jun 2009
  Location
  PL
  Age
  34
  Posts
  1,124
  Rep Power
  25

  Default

  Zazwyczaj to czytam tylko CKM-a,Playboya,czy te¿ Maxima,ale jaki¶ czas temu kupi³em sobie ksi±¿kê pt; "Wayne Rooney-Moja historia" Wiem,¿e to tylko biografia,ale jak na mnie to i tak nie¼le

 10. #30
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  ^ Biografie to te¿ bardzo ciekawa sprawa, ja rzadko je czytujê i muszê to zmieniæ .

  Aktualnie... "Cani in guerra" Danieli Castellani. Mo¿e przynajmniej moja wiedza historyczna wzro¶nie...
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 11. #31
  Bla Bla Bla kiko90's Avatar
  Join Date
  26th Sep 2006
  Location
  Poland
  Age
  26
  Posts
  5,823
  Rep Power
  50

  Default

  Jacek Piekara - P³omieñ i krzy¿ zapowiada siê ciekawie, trzymajcie kciuku, ¿ebym przeczyta³ do koñca

 12. #32
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  "Juliusz Cezar" Williama Szekspira.
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 13. #33

  Default

  „Odmieni³e¶ moje ¿ycie…”-Autobiografia Abdela Sellou, prawdziwego bohatera filmu „Nietykalni”.

  „¦niadanie do ³ó¿ka, czego chcieæ wiêcej? Mo¿e trochê ciszy. Przekrêcam ga³kê radia, które zaraz zacznie nadawaæ swoj± serenadê, dopóki nie zgasn± ¶wiat³a. Nie da rady zupe³nie wy³±czyæ g³osu. Liane Foly, Roch Voisine i Johnny Hallyday to najgorsze katusze, jakie mo¿na zafundowaæ wiê¼niom we Fleury-Mérogis. Godne miana chiñskiej tortury wodnej, w której wiê¼niowi co chwilê skapuj± na g³owê krople wody, co mo¿e doprowadziæ cz³owieka do ob³êdu. U nas te¿ mo¿na by zwariowaæ, s³uchaj±c astmatycznego miauczenia Mylene Farmer, gdyby nie da³o siê jej zag³uszyæ uspokajaj±cym pomrukiem telewizji.”

  ¬ród³o: A. Sellou, Odmieni³e¶ moje ¿ycie…,Albatros, Poznañ 2012, s. 111.
  Last edited by A.N.ONI.M; 8th July 2012 at 21:08.

 14. #34
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  "Amerykañscy bogowie" Neil Gaiman

  Przyznam siê: na samym pocz±tku by³am zdziwiona, dlaczego polecano tê ksi±¿kê i nie by³am pewna, czy przebrnê przez ca³± (a nie lubiê nie koñczyæ ksi±¿ek). Ale w pewnym momencie zrobi³o siê tak ciekawie... ¿e mnie wci±gnê³o .
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 15. #35

  Default

  "Wilk stepowy" - Hermann Hesse

  Czyta³ kto¶ mo¿e t± ksi±¿kê? Znalaz³em j± dziêki utworowi Alizée, "Gourmandises". ; )

 16. #36
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  ^ I jak się czytało tego "Wilka", A.? Dobrze by było wiedzieć, czy faktycznie warty przeczytania, bo też jest gdzieś na mojej to-be-read list (aczkolwiek nie mam zielonego pojęcia kiedy dojdę do tej pozycji... Tyle książek, tak mało czasu).

  Aktualnie P. Ackroyd, "Dom doktora Dee". O dziwo mi się podoba.

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •