Donate Now Goal amount for this year: 4030 EUR, Received: 40 EUR (1%)
(*Donation progressbar standing is unconfirmed.)
If you have donated, comment in this: donation thread, so we may review it.
Unfortunately we've lost the ability to generate ad revenue, because of some links to copyrighted content, which were posted by certain members, so now we solely depend on donations to keep this site running.
Please support the website with your donation.

Any donation will help!

Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 20 of 36

Thread: Co aktualnie czytacie?

 1. #1
  Mega Alizée Fan Moderator (PL)
  Join Date
  21st Apr 2008
  Posts
  2,268
  Rep Power
  33

  Lightbulb Co aktualnie czytacie?

  Ostatnio sporo mówi siê w mediach o tym, ¿e Polacy czytaj± bardzo ma³o ksi±¿ek. To zadziwiaj±ce, ¿e w dziale generalnym nie mieli¶my wcze¶niej tego tematu, postanowi³em zatem go stworzyæ na wzór "Co s³uchacie/ogl±dacie w tej chwili", "Co robicie w tej chwili" itd. Mo¿ecie linkowaæ nie tylko felietony, recenzje, poradniki itd., ale tak¿e nazwy ksi±¿ek, e-booków itp.

  Zatem zaczynamy.

  "Konfucjanizm i liberalizm"
  http://rethoricum.pl/node/64
  Last edited by PioB; 19th February 2011 at 02:10.
  "Arrêtez! De me dire que le vent a tourné, C'est pas vrai..."

  WIELKI ZLOT FAN?W ALIZEE - KRAK?W, 21-22 SIERPNIA 2010

 2. #2
  Szewronista Hanys's Avatar
  Join Date
  20th Mar 2007
  Age
  26
  Posts
  7,635
  Rep Power
  56

  Default

  D. Begg, S. Fisher, R. Dornbusch - "Ekonomia", a konkretnie tom pierwszy - mikroekonomia.
  Last edited by PioB; 19th February 2011 at 14:57.
  Urzêdowo nieuprzejmy.

 3. #3
  Tennis Lover Mika's Avatar
  Join Date
  28th Jun 2010
  Location
  Poznan, Poland
  Age
  22
  Posts
  230
  Rep Power
  18

  Default

  Ostatnio bardzo podoba³a mi siê ksi±¿ka Paw³a Zuchniewicza - "Wujek Karol. M³odzieñcze lata papie¿a.". Poza tym, z ostatnio przeczytanych, ogromne wra¿enie zrobi³a na mnie powie¶æ Doroty Terakowskiej - "Poczwarka".
  A spotka³ siê kto¶ mo¿e z twórczo¶ci± Zafona? Ci±gnie mnie do niego, czyta³am wiele pozytywnych opinii, ale stanê³am w po³owie "Cienia Wiatru" i nie mogê ruszyæ dalej.
  LFC & FCB & PSG & FeVer = ♥ ♥ ♥

  I'm not single, but I'm not taken. I'm just reserved for the one I want! <333

  http://www.lastfm.pl/user/xdmikadx and http://www.twitter.com/Anita_22_05

 4. #4

  Default

  Quote Originally Posted by Mika View Post
  A spotka³ siê kto¶ mo¿e z twórczo¶ci± Zafona?
  ^Ja szczerze nie. Ostatnio nie mam czasu na takie ksi±¿ki. Ostatnio czytam jedynie podrêczniki.

 5. #5
  Mega Alizée Fan Moderator (PL)
  Join Date
  21st Apr 2008
  Posts
  2,268
  Rep Power
  33

  Default

  Quote Originally Posted by Mika View Post
  (...) stanê³am w po³owie "Cienia Wiatru" i nie mogê ruszyæ dalej.
  A czemu stanê³a¶, je¶li mo¿na wiedzieæ? Heh.

  Przyznam, ¿e z tym nazwiskiem stykam siê po raz pierwszy, dlatego bêdê musia³ co nieco poczytaæ o nim (i jego prace).

  Ostatnio przeczyta³em po raz który¶ tam "Ma³ego Ksiêcia". Jedna z moich ulubionych ksi±¿ek - zw³aszcza fragment z Lisem, kiedy to on mówi o tym, ¿e chcia³by codziennie oczekiwaæ na powrót Pana, o tej samej godzinie, czuj±c, ¿e jest komu¶ potrzebny. Jak pierwszy raz to czyta³em, to dozna³em ataku p³aczu (serio!), pêk³o co¶ w duchu.
  "Arrêtez! De me dire que le vent a tourné, C'est pas vrai..."

  WIELKI ZLOT FAN?W ALIZEE - KRAK?W, 21-22 SIERPNIA 2010

 6. #6
  Szewronista Hanys's Avatar
  Join Date
  20th Mar 2007
  Age
  26
  Posts
  7,635
  Rep Power
  56

  Default

  Masz racjê, PioB. Kiedy by³a to lektura w podstawówce to by³em gnojek i nie rozumia³em ca³ego przes³ania. Dopiero teraz, po kilku latach przeczyta³em ponownie i potrafi³em siê doszukaæ drugiego znaczenia. Przecie¿ sam autor umie¶ci³ w "Ma³ym Ksiêciu" takie wersy: "Oczy s± ¶lepe. Trzeba szukaæ sercem."
  Urzêdowo nieuprzejmy.

 7. #7
  Mega Alizée Fan Moderator (PL)
  Join Date
  21st Apr 2008
  Posts
  2,268
  Rep Power
  33

  Default

  Quote Originally Posted by Hanys View Post
  Masz racjê, PioB. Kiedy by³a to lektura w podstawówce to by³em gnojek i nie rozumia³em ca³ego przes³ania. Dopiero teraz, po kilku latach przeczyta³em ponownie i potrafi³em siê doszukaæ drugiego znaczenia. Przecie¿ sam autor umie¶ci³ w "Ma³ym Ksiêciu" takie wersy: "Oczy s± ¶lepe. Trzeba szukaæ sercem."
  Nom, dok³adnie. Ja te¿ tak jako¶ przeczyta³em po raz pierwszy i nie rozumia³em za bardzo o co chodzi. Teraz wszystkie rzeczy w niej zawarte widzê na co dzieñ, w doros³ym ¿yciu... Czasem chyba lepiej by by³o byæ dzieckiem i tkwiæ w b³ogiej nie¶wiadomo¶ci..., nie wiedzieæ, co kieruje wieloma lud¼mi i co czasem potrafi zrobiæ cz³owiek, aby spe³niæ swoje zachcianki.
  "Arrêtez! De me dire que le vent a tourné, C'est pas vrai..."

  WIELKI ZLOT FAN?W ALIZEE - KRAK?W, 21-22 SIERPNIA 2010

 8. #8
  Tennis Lover Mika's Avatar
  Join Date
  28th Jun 2010
  Location
  Poznan, Poland
  Age
  22
  Posts
  230
  Rep Power
  18

  Default

  Quote Originally Posted by PioB View Post
  A czemu stanê³a¶, je¶li mo¿na wiedzieæ? Heh.
  Nie wci±gnê³a mnie ta ksi±¿ka zbytnio, mo¿e dlatego, ¿e spodziewa³am siê czego¶ du¿o lepszego.

  A "Ma³ego Ksiêcia" wprost ubóstwiam. Jedna z niewielu dobrych lektur, bo zazwyczaj lektury akurat s± nudne. "Oskar i Pani Ró¿a" Erica-Emmanuela Schmitta. Równie¿ niesie rewelacyjne przes³anie, a i szybko siê czyta, z reszt± ksi±¿ka krótka.
  LFC & FCB & PSG & FeVer = ♥ ♥ ♥

  I'm not single, but I'm not taken. I'm just reserved for the one I want! <333

  http://www.lastfm.pl/user/xdmikadx and http://www.twitter.com/Anita_22_05

 9. #9
  Mega Alizée Fan Moderator (PL)
  Join Date
  21st Apr 2008
  Posts
  2,268
  Rep Power
  33

  Default

  W ogóle uwa¿am, ¿e "Ma³y Ksi±¿ê" powinien byæ czytany nie dzieciom g³ównie, a doros³ym, bo to oni zapominaj± o warto¶ciach, które przedstawione s± w tej ksi±¿eczce.
  "Arrêtez! De me dire que le vent a tourné, C'est pas vrai..."

  WIELKI ZLOT FAN?W ALIZEE - KRAK?W, 21-22 SIERPNIA 2010

 10. #10
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  O tak Ma³y ksi±¿ê, bardzo fajna lektura. Ja aktualnie czytam "Szkar³atn± Literê"

 11. #11
  프셰미슬라프 FanPage Staff
  Moderator (RU)
  Moderator (PL)
  Przemyslav's Avatar
  Join Date
  10th Oct 2003
  Location
  日本国 / 대한민국
  Age
  34
  Posts
  25,507
  Blog Entries
  1
  Rep Power
  137

  Default

  Quote Originally Posted by PioB View Post
  W ogóle uwa¿am, ¿e "Ma³y Ksi±¿ê" powinien byæ czytany nie dzieciom g³ównie, a doros³ym, bo to oni zapominaj± o warto¶ciach, które przedstawione s± w tej ksi±¿eczce.
  "Nastêpn± planetê zajmowa³ Pijak. Te odwiedziny trwa³y bardzo krótko, pogr±¿y³y jednak Ma³ego Ksiêcia w g³êbokim smutku.
  - Co ty tu robisz? - spyta³ Pijaka, którego zasta³ siedz±cego w milczeniu przed bateri± butelek pe³nych i bateria butelek pustych.

  Code:
  - Pijê - odpowiedzia³ ponuro Pijak.
  - Dlaczego pijesz? - spyta³ Ma³y Ksi±¿ê.
  - Aby zapomnieæ - odpowiedzia³ Pijak.
  - O czym zapomnieæ? - zaniepokoi³ siê Ma³y Ksi±¿ê, który ju¿ zacz±³ mu wspó³czuæ.
  - Aby zapomnieæ, ¿e siê wstydzê - stwierdzi³ Pijak, schylaj±c g³owê.
  - Czego siê wstydzisz? - dopytywa³ siê Ma³y Ksi±¿ê, chc±c mu pomóc.
  - Wstydzê siê, ¿e pijê - zakoñczy³ Pijak rozmowê i pogr±¿y³ siê w milczeniu.
  Ma³y Ksi±¿ê zak³opotany ruszy³ dalej.
  "Doro¶li s± naprawdê bardzo, bardzo ¶mieszni" - mówi³ sobie po drodze."
  Aktualnie czytam:


  Metro 2033 i Metro 2034 - Glukhovsky Dmitry


  2001, 2010, 2061, 3001 Odyseja kosmiczna - Clarke Arthur C.


  Sprawcy. Ofiary. ¦wiadkowie. Zag³ada ¯ydów 1933-1945 - Raul Hilberg


  Przemyslav on: EnglishRussiaFaceBookFlickrGoogle+me2dayTumblr

 12. #12
  Mega Alizée Fan Moderator (PL)
  Join Date
  21st Apr 2008
  Posts
  2,268
  Rep Power
  33

  Default

  Nom, te¿ ten fragment o Pijaku mi siê bardzo podoba³. W³a¶ciwie ca³a ksi±¿ka od A do Z jest genialna.

  Metro 2033 i Metro 2034 - Glukhovsky Dmitry
  Poleca³e¶ chyba kiedy¶ nawet grê na podstawie jednej z ksi±¿ek, ale mogê siê myliæ.
  "Arrêtez! De me dire que le vent a tourné, C'est pas vrai..."

  WIELKI ZLOT FAN?W ALIZEE - KRAK?W, 21-22 SIERPNIA 2010

 13. #13
  Bla Bla Bla kiko90's Avatar
  Join Date
  26th Sep 2006
  Location
  Poland
  Age
  26
  Posts
  5,823
  Rep Power
  50

  Default

  Aktualnie to ja czytam ksi±zki naukowe hehe jak mo¿na je tutaj zaliczyæ
  Ale polecam czytaæ lektury Mickiewicza, S³owackiego oraz Na³kowsk±
  bo streszczenia to nie to samo

 14. #14
  Mega Alizée Fan Moderator (PL)
  Join Date
  21st Apr 2008
  Posts
  2,268
  Rep Power
  33

  Default

  "¦wiadomo¶æ to nie mózg"
  http://radioamator.elektroda.eu/swiadomosc.html

  Ciekawe spojrzenie na wydawa³oby siê do¶æ oczywist± kwestiê.
  "Arrêtez! De me dire que le vent a tourné, C'est pas vrai..."

  WIELKI ZLOT FAN?W ALIZEE - KRAK?W, 21-22 SIERPNIA 2010

 15. #15
  5w4 Dragon's Avatar
  Join Date
  15th Jul 2006
  Location
  Sosnowiec\Poland
  Age
  27
  Posts
  6,573
  Rep Power
  54

  Default

  Aktualnie:
  Haruki Murakami "Po Zmierzchu"
  Carl Sagan "Miliardy, miliardy"
  no i dwa tomy Cowboya Bebopa ^^
  " I'll tell you one thing about the universe, though. The universe is a pretty big place. It's bigger than anything anyone has ever dreamed of before. So if it's just us... seems like an awful waste of space. Right?"

 16. #16
  프셰미슬라프 FanPage Staff
  Moderator (RU)
  Moderator (PL)
  Przemyslav's Avatar
  Join Date
  10th Oct 2003
  Location
  日本国 / 대한민국
  Age
  34
  Posts
  25,507
  Blog Entries
  1
  Rep Power
  137

  Default

  Quote Originally Posted by PioB View Post
  Nom, te¿ ten fragment o Pijaku mi siê bardzo podoba³. W³a¶ciwie ca³a ksi±¿ka od A do Z jest genialna.

  Poleca³e¶ chyba kiedy¶ nawet grê na podstawie jednej z ksi±¿ek, ale mogê siê myliæ.
  Dok³adnie, masz racjê Mo¿e na podstawie Metro 2034 zrobi± II czê¶æ gry


  Przemyslav on: EnglishRussiaFaceBookFlickrGoogle+me2dayTumblr

 17. #17
  Mega Alizée Fan chudyzam's Avatar
  Join Date
  13th Apr 2008
  Location
  Twierdza Zamo¶æ :)
  Age
  30
  Posts
  1,058
  Rep Power
  28

  Default

  Ja w tym momencie wiêcej sam piszê ni¿ czytam

  Je¶li chcecie to mogê zamie¶ciæ opowiadanie nad którym pracujê, które pójdzie pod koniec lutego na konkurs literacki

 18. #18
  Mega Alizée Fan Moderator (PL)
  Join Date
  21st Apr 2008
  Posts
  2,268
  Rep Power
  33

  Default

  Mo¿esz wrzuciæ, to poczytam(y). Sprawdzimy przy okazji czy s± jakie¶ b³êdy itp.
  "Arrêtez! De me dire que le vent a tourné, C'est pas vrai..."

  WIELKI ZLOT FAN?W ALIZEE - KRAK?W, 21-22 SIERPNIA 2010

 19. #19
  Szewronista Hanys's Avatar
  Join Date
  20th Mar 2007
  Age
  26
  Posts
  7,635
  Rep Power
  56

  Default

  Ryszard Kapu¶ciñski - Cesarz.

  Uwielbiam tego pisarza!
  Urzêdowo nieuprzejmy.

 20. #20
  Mega Alizée Fan chudyzam's Avatar
  Join Date
  13th Apr 2008
  Location
  Twierdza Zamo¶æ :)
  Age
  30
  Posts
  1,058
  Rep Power
  28

  Default

  Quote Originally Posted by PioB View Post
  Mo¿esz wrzuciæ, to poczytam(y). Sprawdzimy przy okazji czy s± jakie¶ b³êdy itp.
  B³êdy my ass do 29 lutego muszê to skoñczyæ, wiêc za parê dni wrzucê

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •