Donate Now Goal amount for this year: 4030 EUR, Received: 40 EUR (1%)
(*Donation progressbar standing is unconfirmed.)
If you have donated, comment in this: donation thread, so we may review it.
Unfortunately we've lost the ability to generate ad revenue, because of some links to copyrighted content, which were posted by certain members, so now we solely depend on donations to keep this site running.
Please support the website with your donation.

Any donation will help!

Page 2 of 3 FirstFirst 123 LastLast
Results 21 to 40 of 49

Thread: [Zlot] Zlot Kraków 21.08.2010 i 22.08.2010 !

 1. #21
  Alizèe rêveur . Sélénite's Avatar
  Join Date
  3rd Dec 2009
  Location
  Buenos Aires , Argentina
  Age
  27
  Posts
  261
  Rep Power
  21

  Default

  Quote Originally Posted by Marzec View Post
  Za³o¿y³em ten temat, by wszystkie potrzebne informacje by³y w pierwszym po¶cie.  Lista obecno¶ci:

  Byli:
  Citroen_Maniak
  Dizzo
  kris
  Lindal
  mateo89
  Marzec
  PioB
  sylvog83
  sorry ...i know... but.... this ...thread is awesome ... i dont know about this .. i like to know what are you talking about... please can help.. me im interested .. the polish isn´t my language ...sorry mates ... !

  www.alizeedusiecle.com.ar

 2. #22
  Szewronista Hanys's Avatar
  Join Date
  20th Mar 2007
  Age
  26
  Posts
  7,635
  Rep Power
  56

  Default

  This is poster about birthday's meeting 21.08
  Urzêdowo nieuprzejmy.

 3. #23
  Alizèe rêveur . Sélénite's Avatar
  Join Date
  3rd Dec 2009
  Location
  Buenos Aires , Argentina
  Age
  27
  Posts
  261
  Rep Power
  21

  Default

  Thank u PioB... for the information maybe i publicate it in our forum ..( from argentina) ...jaja u r invited ... www.Alizee-argentina.com
  Hanys... thanks to u !!! grreeettings !

  www.alizeedusiecle.com.ar

 4. #24
  Toc De Mac Alizée Fan Moderator (PL) Marzec's Avatar
  Join Date
  27th Mar 2007
  Location
  Poland (Europe)
  Age
  28
  Posts
  6,128
  Rep Power
  50

  Default

  Nice to see your posts here In a few days I will upload a video with recordings from our fanmeeting

 5. #25
  Lilly town est un rêve... Moderator (PL) Czesteros's Avatar
  Join Date
  23rd Nov 2004
  Location
  Poland -> Poznañ
  Age
  31
  Posts
  10,422
  Rep Power
  73

  Default

  Zlot udany, strasznie za³ujê , ¿e nie mog³em byc tam obecny :///

  My GG: 4654525
  If i could fly ...

 6. #26
  Mega Alizée Fan Moderator (PL)
  Join Date
  21st Apr 2008
  Posts
  2,268
  Rep Power
  33

  Default

  Quote Originally Posted by Czesteros View Post
  Zlot udany, strasznie za³ujê , ¿e nie mog³em byc tam obecny :///
  No, szkoda, ¿e nie da³e¶ rady. Ale nie ma co siê przejmowaæ, nastêpnym razem ju¿ musi siê udaæ, nie ma innej opcji. Zapewniam, ¿e nastêpny zlot bêdzie jeszcze wiêkszym eventem, oj, bankowo.
  "Arrêtez! De me dire que le vent a tourné, C'est pas vrai..."

  WIELKI ZLOT FAN?W ALIZEE - KRAK?W, 21-22 SIERPNIA 2010

 7. #27
  Alizée Fan Lindal's Avatar
  Join Date
  19th Dec 2007
  Location
  Kraków
  Age
  30
  Posts
  165
  Rep Power
  24

  Default

  Witajcie.
  W koñcu mam chwilê, aby napisaæ po¶cika, pierwszego po zlocie Jeszcze mój komp nie wyzdrowia³, ale forum chodzi...

  Na pocz±tek chcia³em podziêkowaæ wszystkim uczestnikom zlotu za przybycie. Wiem ¿e dojazd w wielu przypadkach by³ naprawdê trudny. Podziwiam przede wszystkim Sylwka za, to ¿e jecha³ wiele godzin i przejecha³ po³owiê Polski, aby uczestniczyæ w zlocie, DizzO za przejazd w super "przedziale", ale reszta te¿ nie mia³a lekko.

  Wszystkim gratulujê odwagi, ¿e przyjechali¶cie do Krakowa i do osoby któr± jeszcze nigdy nie widzieli¶cie w realu. Obdarzyli¶cie mnie kredytem zaufania, którego mam nadziejê, nie zmarnowa³em. Dziêkujê. Bardzo siê stara³em nie zawie¶æ Was . Bo co by powiedzia³a Lili jak by dosta³a raport z przebiegu zlotu

  Dziêki Waszemu dobremu nastawieniu i chêci do dzia³ania, jak równie¿ "dyscypliny czasowej" wszystkie punkty za³o¿one na pocz±tku uda³y siê bardzo dobrze i niemal punktualnie.

  Przyjazd - wszyscy na czas, a nawet przed.
  Grill - super organizacja, na szybko¶ci zakupy, to mi siê podoba
  Quizy - Trudne by³y !! Albo ja tak ma³o wiem Widaæ, ¿e Marzec, Dizzo, PioB w³o¿yli du¿o pracy, aby przygotowaæ tak ciekawe i zaskakuj±ce pytania. Po prostu super

  Wyniki: 1 Kris, 2 sylvog83, 3 Hanys, a reszta tu¿ za nimi....

  Wypad do klubu - wieczorny spacer na rynek, (Citroen chyba nie dokoñczyli¶my rozmowy ) tak wzbudzi³ piwny apetyt, ¿e rury z piwem (¶linka cieknie na samo wspomnienie) by³y bardzo sprawnie opró¿niane (Cola te¿ )
  Wieczorny seans - Co tu du¿o pisaæ, prawdziwa uczta dla fana... I to w jakim zacnym towarzystwie. By³o lepiej ni¿ siê po tej salce spodziewa³em. No i jakie poruszenie wywo³ali¶my w¶ród mieszkañców akademika. Jeszcze mogli¶my co¶ poogl±daæ, ale za nied³ugo ¶wita³o... Dziêki Marzec za kompa, bardzo siê przyda³. (Ps: dziêki za kebaba.... mój by³ ohydny, a Wasze :p )

  Mam nadziejê, ¿e ¼le nie wspominacie tego marszu na rynek w niedziele po rozdaniu dyplomów Ale dziêki temu trochê zwiedzili¶cie Kraków. Szczególnie Sylwek, który nie mia³ czasu nawet siê zatrzymaæ, ¿eby zrobiæ zdjêcie i musia³ biedny z marszu robiæ. Ale dziêki temu du¿o widzia³ i na poci±g zd±¿y³ (Sylvog Kole¶ z piwem zmia¿d¿y³ system).

  Szkoda tylko ¿e przed gokartami czê¶æ Was ju¿ musia³a jechaæ. Na torze by³o ostro. Nie uniknêli¶my kolizji, staræ z band±, jak i walki ko³o w ko³o. Tu uk³on w stronê DizzO, który walczy³ ze mn± ze 3 okr±¿enia i nie da³ siê wyprzedziæ. Dobrze by³o. Trzeba siê jeszcze wybraæ. Tylko poæwiczcie tam reszta Albo prawka pozdawajcie

  No i niestety zasta³o nas niedzielne popo³udnie i koniec zlotu. My¶lê, ¿e d³ugo nie zapomnimy tego weekendu, ani osób które mieli¶my przyjemno¶æ poznaæ.

  Dziêkujê za wszystko i polecam siê na przysz³o¶æ
  Do nastêpnego razu i mam nadziejê, ¿e szybciej ni¿ za rok i w wiêkszej liczbie osób. A nie którzy nawet deklarowali, ¿e namówi± wiêcej osób. Oby im siê uda³o.

  Pozdro.
  Last edited by Lindal; 25th August 2010 at 19:56.
  Jedyne co ogranicza człowieka, to jego umysł.

 8. #28
  Sylwester,Lilly Fan sylvog83's Avatar
  Join Date
  29th Jun 2009
  Location
  PL
  Age
  34
  Posts
  1,124
  Rep Power
  25

  Default

  ^Mam nadziejê,¿e na nastêpnym zlocie te¿ bêdê móg³ siê zjawiæ.Co to jest 430km i ok.8 godzin podró¿y w jedn± stronê.Trza byæ twardym hehe
  Jak wspomnia³ Lindal oby nastêpnym razem by³o nas wiêcej,a mo¿e nawet by która¶ kole¿anka z forum do³±czy³a hehe
  PZDR.

 9. #29
  Szewronista Hanys's Avatar
  Join Date
  20th Mar 2007
  Age
  26
  Posts
  7,635
  Rep Power
  56

  Default

  Swojego nie dojad³em do koñca bo by³ ohydny jak styg³. Dizzo tak¿e.
  Urzêdowo nieuprzejmy.

 10. #30
  Mega Alizée Fan Moderator (PL)
  Join Date
  21st Apr 2008
  Posts
  2,268
  Rep Power
  33

  Default

  ^ M.in. dlatego ja nie przepadam za kebabami.

  Quiz - tak jak wcze¶niej napisano - wygra³ "czarny koñ" w¶ród forumowiczów - kris, który przez ostatnie dwa lata (?) rzadko wchodzi³o na forum i nie zna³ wszystkich szczegó³ów na bie¿±co odno¶nie Lilki. A mimo to uda³o mu siê zwyciê¿yæ - wielkie brawa!
  "Arrêtez! De me dire que le vent a tourné, C'est pas vrai..."

  WIELKI ZLOT FAN?W ALIZEE - KRAK?W, 21-22 SIERPNIA 2010

 11. #31
  Mega Alizée Fan kris's Avatar
  Join Date
  29th Dec 2003
  Location
  Kraków(Cracow), Poland
  Age
  30
  Posts
  1,248
  Rep Power
  38

  Default

  No có¿ dodaæ... sta¿ na forum w pewnym stopniu zobowi±zuje, w koñcu zainteresowa³em siê Lilk± niemal na samym pocz±tku jej kariery, mia³em szczê¶cie widzieæ jej wystêp w "Kawa czy herbata" (nie ca³y, straci³em jakie¶ 30 s), ale fakt faktem, ¿e przez ostatnie 2 lata bywa³em rzadko bo jednak 3-ci album zacz±³ odbiegaæ od pozosta³ych, tak jak i najnowszy. Przejrza³em jednak kilka ostatnich tematów dzieñ przed zlotem Mimo to, swojej bardzo dobrej pamiêci do dat (nawet dziennych) nie jestem w stanie usprawiedliwiæ A kebaby faktycznie by³y beznadziejne
  Wypróbuj nowe AQQ, a GG stanie siê tylko mrocznym wspomnieniem... | www.aqq.eu 12. #32
  Alizée Fan qense's Avatar
  Join Date
  2nd Nov 2009
  Location
  Legnica
  Age
  33
  Posts
  216
  Rep Power
  20

  Default

  Obejrzałem Wasze fotki i przeczytałem relacje ze zlotu i powiem jedno zaj...iście żałuje,że nie pojechałem.Nie chcę się tłumaczyć bo to głupie, po prostu wyszła kaszana i to wszystko.Prawie miesiąc oderwany byłem od Alizee forum i tak sobie czasem myślałem czy wogóle dojdzie to tego zlotu-szczerze w to nie wierzyłem,tyle osób z różnych stron kraju,którzy znają się praktycznie tylko z forum,miało by się jakoś styknąć i wszystko zorganizować jak należy..?...ale jednak-to świadczy o Naszej/Waszej sile.
  Dwa dni temu wchodzę tutaj, a tu taka niespodzianka,post o zlocie i co najlepsze sam zlot, który jednak mimo wszystko doszedł do skutku...Szacunek wielki dla Was wszystkich.Z waszych opini i fotek można wywnioskować,że było super,zarówno od strony organizacyjnej jak i klimatu...oby częściej...
  Następnym razem (mam wielką nadzieje,że dojdzie do następnego razu i będzie jeszcze lepiej niż teraz) postaram się nie nawalić...

  Ekipa Alizee Forum Forever
  Last edited by qense; 2nd September 2010 at 12:44.

 13. #33
  Szewronista Hanys's Avatar
  Join Date
  20th Mar 2007
  Age
  26
  Posts
  7,635
  Rep Power
  56

  Default

  Nastêpnym razem bêdzie jak powiedzia³ Lindal
  Last edited by Hanys; 24th March 2015 at 14:46.
  Urzêdowo nieuprzejmy.

 14. #34
  Alizée Fan Lindal's Avatar
  Join Date
  19th Dec 2007
  Location
  Kraków
  Age
  30
  Posts
  165
  Rep Power
  24

  Default

  qense.....

  Mogê Cie zapewniæ, ¿e kolejny zlot siê odbêdzie Nie wiem jeszcze kiedy i gdzie, ale nie trzeba czekaæ przecie¿ do kolejnych urodzin aby siê spotkaæ. Fajnym okresem s± Krakowskie juwenalia czyli pocz±tek maja. Ale to ju¿ do przemy¶lenia pozostawiam wszystkim.

  Wiêc siê szykuj ..... Oczywi¶cie reszta te¿ :p

  Hanys - taka postawa mi siê podoba, czym nas wiêcej tym lepiej
  Last edited by Lindal; 4th September 2010 at 00:12.
  Jedyne co ogranicza człowieka, to jego umysł.

 15. #35
  Toc De Mac Alizée Fan Moderator (PL) Marzec's Avatar
  Join Date
  27th Mar 2007
  Location
  Poland (Europe)
  Age
  28
  Posts
  6,128
  Rep Power
  50

  Default

  Cz³owieku Juwenalia? Nie bêdzie wtedy czasu na zloty xD

  Jutro mo¿e filmik ze zlotu
  Last edited by Marzec; 4th September 2010 at 19:03.

 16. #36
  Alizée Fan Lindal's Avatar
  Join Date
  19th Dec 2007
  Location
  Kraków
  Age
  30
  Posts
  165
  Rep Power
  24

  Default

  Juwenalia nie trwaj± 1 dzieñ przecie¿.....

  U mnie zawsze 1 tydzieñ
  Jedyne co ogranicza człowieka, to jego umysł.

 17. #37
  Alizée4Ever Kamil's Avatar
  Join Date
  30th Mar 2009
  Location
  Poland
  Age
  25
  Posts
  766
  Rep Power
  24

  Default

  Fajnie ¿e zlot siê uda³ ¶miechu by³o co niemiara a picia pewnie jeszcze wiêcej (?) xD
  Czekamy na jakie¶ video.

  My YouTube Channel << CLIC >>

 18. #38
  Mega Alizée Fan Moderator (PL)
  Join Date
  21st Apr 2008
  Posts
  2,268
  Rep Power
  33

  Default

  Quote Originally Posted by Ryuuzaki View Post
  Fajnie ¿e zlot siê uda³ ¶miechu by³o co niemiara a picia pewnie jeszcze wiêcej (?) xD
  Szczerze pisz±c: dzieñ przed zlotem obawia³em siê, ¿e to plakat oka¿e siê bardziej wypasiony od samego zlotu - nie s±dzi³em, ¿e zbierze siê ekipa w liczbie 8-mu osób - a jednak. ;D A picia by³o spoooro.

  Czekamy na jakie¶ video.
  Powinno wyj¶æ w ci±gu kilku najbli¿szych dni (Marzec, GO! GO! ).
  Last edited by PioB; 7th September 2010 at 12:39.
  "Arrêtez! De me dire que le vent a tourné, C'est pas vrai..."

  WIELKI ZLOT FAN?W ALIZEE - KRAK?W, 21-22 SIERPNIA 2010

 19. #39
  Szewronista Hanys's Avatar
  Join Date
  20th Mar 2007
  Age
  26
  Posts
  7,635
  Rep Power
  56

  Default

  Je¶li wytniecie moj± zapowied¼ z wideo to przekonacie siê, co znaczy "brzeszczotem po jajach"
  Urzêdowo nieuprzejmy.

 20. #40
  Sylwester,Lilly Fan sylvog83's Avatar
  Join Date
  29th Jun 2009
  Location
  PL
  Age
  34
  Posts
  1,124
  Rep Power
  25

  Default

  Ciekawy jestem jak ten filmik bêdzie wygl±da³ i czy Lilka go kiedy¶ obej¿y

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •