Donate Now Goal amount for this year: 4030 EUR, Received: 40 EUR (1%)
(*Donation progressbar standing is unconfirmed.)
If you have donated, comment in this: donation thread, so we may review it.
Unfortunately we've lost the ability to generate ad revenue, because of some links to copyrighted content, which were posted by certain members, so now we solely depend on donations to keep this site running.
Please support the website with your donation.

Any donation will help!

Results 1 to 7 of 7

Thread: Przemyslav Radzi: Wygooglaæ jak guglowaæ...

 1. #1
  프셰미슬라프 FanPage Staff
  Moderator (RU)
  Moderator (PL)
  Przemyslav's Avatar
  Join Date
  10th Oct 2003
  Location
  日本国 / 대한민국
  Age
  34
  Posts
  25,507
  Blog Entries
  1
  Rep Power
  137

  Lightbulb Przemyslav Radzi: Wygooglaæ jak guglowaæ...

  Instrukcja ma charakter edukacyjny, u¿ycie na w³asn± odpowiedzialno¶æ.

  Wersja 1.0

  Zaawansowane techniki u¿ywania Google

  Poradnik dla wszystkich, którzy nie wiedz± jak korzystaæ z Google oraz dla leniwców.

  Potrafisz u¿ywaæ Google? Zerknij na to i powiedz to jeszcze raz.

  Czytaj±c ten artyku³ dowiesz siê jak u¿ywaæ zaawansowanych operatorów Google, zobaczysz jak mo¿esz dziêki nim pobieraæ ksi±¿ki, muzykê, filmy — ale przede wszystkim — jak zaoszczêdziæ czas.

  Dlaczego s± tak przydatne? Przede wszystkim dlatego, ¿e bez ich u¿ycia to Google ustala co masz zobaczyæ i w jakiej kolejno¶ci, a nie Ty. U¿ywaj±c zaawansowanych operatorów masz o wiele wiêksz± szansê znale¼æ dok³adnie to czego poszukujesz.

  1. Wstêp...

  Google - Google Inc. - znana amerykañska firma z bran¿y internetowej. Jej flagowym produktem jest wyszukiwarka Google, a deklarowan± misj± - skatalogowanie ¶wiatowych zasobów informacji i uczynienie ich powszechnie dostêpnymi i u¿ytecznymi.

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Google

  2. Pocz±tek...

  Adres internetowy http://www.google.pl jest znany i dla niektórych powinien byæ ustawiony jako strona startowa. Tak jest np. w Firefoxie, gdzie google jest stron± startow± od razu po instalacji.
  £atwo zauwa¿yæ, ¿e wyszukiwarka jest w polskiej wersji jêzykowej, co wielu osobom odbiera argument "¿e ja nie rozumiem po angielsku, mo¿e mi kto¶ przet³umaczyæ".
  Po klikniêciu na link otwiera siê wyszukiwarka ustawiona domy¶lnie na wyszukiwanie Sieæ, czyli po prostu bez filtrowania tre¶ci.

  Próbowa³e¶ opcje, które widzisz od zawsze? Spróbuj:

  • Znale¼æ fajne zdjêcie na kartkê lub tapetê klikaj±c „Grafika”.
  • Przegl±daæ archiwa grup dyskusyjnych klikaj±c „Grupy dyskusyjne”.
  • Stworzyæ grupê dyskusyjn± swojej klasy klikaj±c „Grupy dyskusyjne”.
  • Przegl±daæ ca³y internet wed³ug kategorii klikaj±c „Katalog”.
  • Sprawdziæ inne us³ugi Google klikaj±c „wiêcej »”
  • Zobaczyæ co mo¿esz zmieniæ klikaj±c link „Szukanie zaawansowane”.


  3. Operatory dla pocz±tkuj±cych

  Do wyszukiwania mo¿na u¿ywaæ operatorów za pomoc±, których mo¿na zbudowaæ zaawansowane zapytania.

  "Cudzys³owy"
  Je¶li poszukujesz wyra¿enia (s³owa obok siebie i w takiej samej kolejno¶ci) wpisz je w cudzys³owach.
  Taki sam efekt jak cudzys³owy daje u¿ycie minusa zamiast spacji miêdzy wyrazami.
  ( ) (nawiasy okr±g³e)
  U¿wane s± do grupowania wyra¿eñ. W odró¿nieniu od cudzys³owów, kolejno¶æ s³ów nie jest istotna.

  + (plus)
  Domy¶lnie Google pomija niektóre s³owa (np. spójniki). Je¶li dodasz przed s³owem znak „+” nie zostanie ono pominiête. Po minusie nie mo¿e byæ spacji, przed powinna byæ.

  - (minus)
  Mo¿esz wykluczyæ czê¶æ wyników wyszukiwania u¿ywaj±c operatora „-” (minus) (po minusie nie mo¿e byæ spacji, przed powinna byæ).
  Code:
  html –css
  * (gwiazdka)
  Mo¿esz u¿yæ symbmolu „*” (gwiazki), który zastêpuje dowolny ci±g znaków. Najlepiej dzia³a dla zast±pienia s³owa.
  Np. szukasz ksi±¿ki Wojownik jaki¶tam:
  Code:
  wojownik *
  . (kropka)
  Zastêpuje dowolny znak.
  Np. znajdzie tak¿e Adam-Mickiewicz, Adam_Mickiewicz inne podobne frazy.

  .. (dwie kropki — zakres)
  U¿ywany bez spacji przed i po okre¶la zakres liczbowy.
  Np. Szukamy twórczo¶ci Michaela Jacksona z lat 80–85: ~ (tylda)
  Mo¿esz u¿yæ operatora „~” (tylda) aby wyszukaæ s³ów podobnych.

  or (lub)
  Mo¿esz znale¼æ strony zawieraj±ce „aaa lub bbb” u¿ywaj±c operatora „or”. Równoznaczy z „or” jest znak „|”.
  Np. 4. Dobre rady dla wszystkich

  Je¶li nie pamiêtasz operatorów, zawsze mo¿esz skorzystaæ z zaawansowanego wyszukiwania w Google.
  google.pl i google.com to nie to samo. Je¶li szukasz w jêzyku innym ni¿ polski, korzystaj z google w odpowiedniej wersji jêzykowej.
  Je¶li znasz jêzyk angielski, szukaj po angielsku. W sieci jest najwiêcej informacji w tym jêzyku. Dodatkowo, niektóre us³ugi Google lepiej dzia³aj± w jêzyku angielskim.
  Kolejno¶æ s³ów kluczowych ma znaczenie. Np. zapytania „Miko³aj Kopernik” i „Kopernik Miko³aj” zwracaj± ró¿ne wyniki.
  Zanim zaczniesz przegl±daæ kolejne strony z wynikami wyszukiwania, zerknij ile masz ich do przegl±dniêcia: u góry strony zawsze jest okre¶lone: „Wyniki 1 — n spo¶ród oko³o XXXXX dla zapytania…”. Je¶li wyników jest du¿o, najlepiej poprawiæ trafno¶æ zmieniaj±c s³owa kluczowe lub przy u¿yciu operatorów zaawansowanych.
  U¿ywaj nowoczesnej przegl±darki internetowej, które maj± wbudowane okno wyszukiwania oraz przyspieszaj± przegl±danie wyników wyszukiwania.
  Google nie rozró¿nia ma³ych i du¿ych liter. Je¶li potrzebujesz takiej opcji, spróbuj innej wyszukiwarki, np. www.altavista.com.

  5. Zaawansowane operatory Google

  Jak u¿ywaæ? Wystarczy je dopisaæ w okienko wyszukiwania Google. Przed i po dwukropku nie mo¿e byæ spacji.

  Alfabetyczny spis zaawansowanych operatorów Google:  site:

  Operator site: pozwala zawêziæ listê wyników wyszukiwania do danej domeny. Krótko mówi±c, pozwala przeszukaæ dan± witrynê razem z wszystkimi podstronami. Najlepiej sprawdza siê dla stron, które maj± s³ab± nawigacjê, ukryte podstrony, brak lub s³absze ni¿ Google opcje wyszukiwania.

  Przyk³ady:

  Chcemy sprawdziæ, czy mo¿na u¿ywaæ skrótu „mgra” (od magistra). Przeszukujemy strony PWN: Chcemy znale¼æ informacje na temat Adriana Mole’a we wszystkich wersjach Wikipedii: Szukamy newsów o polityku na onecie: Wy¶wietlamy wszystkie podstrony strony, która na pozór nie ma ¿adnych podstron:
  Code:
  site:taat.pl
  Szukamy p³yt Jana Garbarka w wytwórni ECM: filetype: (ext:)

  Operator filetype: pozwala zawêziæ listê wyników do plików okre¶lonego typu (np. ksi±¿ek w formacie .pdf). Równowa¿ny z operatorem filetype: jest operator ext:

  Przyk³ady:

  Szukamy przyk³adowych CV: Szukamy ksi±¿ek o PHP5 do pobrania: Szukamy wzorów identyfikacji wizualnej firmy w jêzyku angieslkim: numrange:

  Ogranicza wyszukiwanie do wyników zawieraj±cych liczby z podanego zakresu. Liczby nale¿yæ minusem bez spacji.

  Przyk³ad:

  Informacje o Adamie Ma³yszu z lat 2000–2005 daterange:

  Operator daterange: przydaje siê do ograniczenia wyników wyszukiwania tylko do najnowszych. Ogranicza wyszukiwanie do wyników zawieraj±cych daty w formacie juliañskim. Przydatny mo¿e byæ kalkulator dat.

  Przyk³ad:

  Informacje o Adamie Ma³yszu pomiêdzy 12–24 grudnia 2005: info:

  Wy¶wietla wszystkie informacje jakie Google posiada o danej stronie.

  Przyk³ad:

  Informacje o browsehappy.pl: group:

  S³u¿y do przeszukania danej grupy dyskusyjnej. Dzia³a tylko w Grupach dyskusyjnych. Operator group: jest przydatny przede wszystkim do przegl±dania archiwów grup dyskusyjnych.

  Przyk³ady:

  Poszukujemy opinii o filmie Casablanca: Poszukujemy pracy dla programisty:
  Code:
  programista group:pl.praca.oferowana + sortowanie wed³ug daty
  Szukamy pracy dla opiekunki: Szukamy informacji o glonojadach: Szukamy informacji o depilacji: Szukamy informacji o CAPTCHA w PHP: cache:

  Operator cache: pozwala wy¶wietliæ kopiê strony, któr± przechowuje Google. Najbardziej przydatna w przypadku stron, których nie mo¿na wy¶wietliæ, bo zosta³y ju¿ usuniête.

  Przyk³ad:

  Poprzednia wersja onetu: link:

  Wy¶wietla linki zwrotne do danej, które prowadz± do danej witryny. Póki co, ten operator nie jest wiarygodnym narzêdziem

  Przyk³ad:

  Linki zewnêtrzne do browsehappy.pl: related:

  Operator related: wy¶wietla strony, które s± s± tematycznie podobne do danej witryny.

  Przyk³ad:

  Strony podobne do Onetu: define:

  Wyszukiwanie definicji.

  Przyk³ad:

  Definicja dla s³owa „pascal”: movie:

  Informacje o danym filmie.

  Przyk³ad:

  Informacje o filmie Casablanca: music:

  Informacje z dziedziny muzyki.

  Przyk³ad:

  Informacje o Madonnie: allintitle:

  Zwraca wyniki, które zawieraj± wszystkie s³owa kluczowe w tytule strony.

  Przyk³ad:

  Szukamy czcionek .ttf do pobrania: Poszukujemy czcionki Garamond: intitle:

  Wy¶wietla tylko wyniki zawieraj±ce wskazane s³owa kluczowe w tytule strony

  Przyk³ady:

  Poszukujemy mp3 do pobrania (s³owa "index of" zawieraj± strony katalogów udostêpnionych na www): Poszukujemy zwiastuna filmu Matrix: Haker poszukuje Poszukujemy czcionki Trebuchet do pobrania w formacie .ttf: inurl:

  Zwraca strony, które w adresie zawieraj± szukane s³owa.

  allinurl:

  Zwraca strony, które w adresie zawieraj± wszystkie szukane s³owa.

  intext:

  Zwraca wyniki zawieraj±ce wskazane s³owa kluczowe w tre¶ci strony.

  inanchor:

  Tylko strony, z linkami, które zawieraj± dane s³owa (anchor text).

  Strony które linkuj± do kursów HTML: 6. Kody ¼ród³owe - Dzia³a tylko w Google CodeSearch...

  Programistom na pewno przyda siê wyszukiwarka kodów ¼ród³owych. W CodeSearch mo¿na u¿ywaæ nastêpuj±cych operatorów:

  file:

  Zwraca pliki o danej nazwie.
  W nazwie mo¿na u¿yæ wyra¿eñ regularnych.

  Przyk³ad:

  Szukamy plików z rozszerzeniem .js dotycz±cych dzielenia wyrazów: package:

  Wyszukuje paczki (archiwa, pakiety) o podanej nazwie.
  W nazwie mo¿na u¿yæ wyra¿eñ regularnych.

  Przyk³ad:

  Szukamy pluginów do Smarty: lang:

  Zawê¿a listê wyników do okre¶lonego jêzyka (lub jêzyków) programowania.
  Okre¶laj±c jêzyk mo¿na u¿yæ wyra¿eñ regularnych.

  Przyk³ady:

  Szukamy algorytmu sortowania Metod± Shella napisanego w C: Szukamy kodów ¼ród³owych podatynch na ataki XSS: license:

  Zawê¿a listê wyników do kodów ¼ród³owych na okre¶lonej licencji.
  W nazwie licencji mo¿na u¿yæ wyra¿eñ regularnych.

  Przyk³ad:

  Szukamy algorytmu sortowania b±belkowego na licencji GPL lub LGPL napisanego w PHP: 7. Gmail — wyszukiwanie w poczcie

  Maile na koncie Gmail mo¿na przeszukiwaæ za pomoc± nastêpuj±cych operatorów:

  from:

  Filtrowanie wed³ug nadawcy wiadomo¶ci.

  to:

  Filtrowanie wed³ug adresata wiadomo¶ci.

  subject:

  Wyszukiwanie s³ów w temacie wiadomo¶ci.

  label:

  Filtrowanie wed³ug etykiet.

  has:attachment

  Tylko wiadomo¶ci w za³±cznikami.

  filename:

  Za³±czniki o wskazanej nazwie.

  in:anywhere

  Przeszukuje wszystkie foldery (kosz i spam te¿).

  in:inbox

  Tylko w folderze skrzynka odbiorcza.

  in:trash

  Tylko w folderze z usuniêtymi wiadomo¶ciami.

  in:spam

  Tylko w folderze z wiadomo¶ciami oznaczonymi jako spam.

  is:starred

  Tylko wyró¿nione wiadomo¶ci.

  is:unread

  Tylko nieprzeczytane wiadomo¶ci.

  is:read

  Tylko przeczytane wiadomo¶ci.

  cc:

  Wiadomo¶ci, które dany tekst maj± w polu DW (Kopia do wiadomo¶ci, ang. CC, Carbon Copy).

  bcc:

  Wiadomo¶ci, które dany tekst maj± w polu UDW (Ukryta kopia do wiadomo¶ci, ang. BCC, Blind Carbon Copy).

  after:

  Wiadomo¶ci nowsze ni¿ okre¶lona data. Np. after:1980/02/28

  before:

  Wiadomo¶ci starsze ni¿ okre¶lona data. Np. before:1977/11/29

  8. Podsumowanie...

  To dopiero pocz±tek prawdziwej zabawy. U¿ywaj±c opcji Google i ich wszelakich kombinacji mo¿na wyszukiwaæ na rozmaite sposoby. Sztuka w tym, ¿eby je umieæ zastosowaæ w praktyce, a to zale¿y tylko od w³asnych potrzeb i inwencji.
  Last edited by Przemyslav; 13th May 2008 at 18:19.


  Przemyslav on: EnglishRussiaFaceBookFlickrGoogle+me2dayTumblr

 2. #2
  Lilly town est un rêve... Moderator (PL) Czesteros's Avatar
  Join Date
  23rd Nov 2004
  Location
  Poland -> Poznañ
  Age
  31
  Posts
  10,422
  Rep Power
  73

  Default

  Znane znane Ale dziêki

  My GG: 4654525
  If i could fly ...

 3. #3
  More than madman ;) hyundai86's Avatar
  Join Date
  24th Apr 2007
  Location
  Wis³a; Wroc³aw / Poland
  Age
  30
  Posts
  2,718
  Rep Power
  36

  Default

  Ja najczê¶ciej u¿ywam intitle:"index.of"
  "Sometimes we just have to trust that things will be ok." Z. C.
  "I belive theres something better waiting for you. I have faith." Z. C.

 4. #4
  프셰미슬라프 FanPage Staff
  Moderator (RU)
  Moderator (PL)
  Przemyslav's Avatar
  Join Date
  10th Oct 2003
  Location
  日本国 / 대한민국
  Age
  34
  Posts
  25,507
  Blog Entries
  1
  Rep Power
  137

  Default

  Quote Originally Posted by hyundai86 View Post
  Ja najczê¶ciej u¿ywam intitle:"index.of"
  I dawaj po index'ach, czy FTP'ach


  Przemyslav on: EnglishRussiaFaceBookFlickrGoogle+me2dayTumblr

 5. #5
  Szewronista Hanys's Avatar
  Join Date
  20th Mar 2007
  Age
  26
  Posts
  7,635
  Rep Power
  56

  Default

  Jeszcze jak zrobisz tutorial o instalowaniu obrazów p³yt w napêdzie i pó¼niejszej instalacji to bêdziesz moim guru.
  Urzêdowo nieuprzejmy.

 6. #6
  Bla Bla Bla kiko90's Avatar
  Join Date
  26th Sep 2006
  Location
  Poland
  Age
  26
  Posts
  5,823
  Rep Power
  50

  Default

  ja nawet o tym nie słyszałem, ale spoko
  Dziękuje

 7. #7
  프셰미슬라프 FanPage Staff
  Moderator (RU)
  Moderator (PL)
  Przemyslav's Avatar
  Join Date
  10th Oct 2003
  Location
  日本国 / 대한민국
  Age
  34
  Posts
  25,507
  Blog Entries
  1
  Rep Power
  137

  Default

  Quote Originally Posted by Citroen_Maniak View Post
  Jeszcze jak zrobisz tutorial o instalowaniu obrazów p³yt w napêdzie i pó¼niejszej instalacji to bêdziesz moim guru.
  Spoko sie zrobi, hihih


  Przemyslav on: EnglishRussiaFaceBookFlickrGoogle+me2dayTumblr

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •