Donate Now Goal amount for this year: 4030 EUR, Received: 40 EUR (1%)
(*Donation progressbar standing is unconfirmed.)
If you have donated, comment in this: donation thread, so we may review it.
Unfortunately we've lost the ability to generate ad revenue, because of some links to copyrighted content, which were posted by certain members, so now we solely depend on donations to keep this site running.
Please support the website with your donation.

Any donation will help!

Page 1 of 12 12311 ... LastLast
Results 1 to 20 of 230

Thread: [Oficjalny] Szósty album

 1. #1
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default [Oficjalny] Blonde - album

  Alizee w dzisiejszym wywiadzie dla radia RFM potwierdzi³a, ¿e planuje wydanie nowego albumu w przysz³ym roku
  Last edited by Tomcio; 20th May 2014 at 21:55.

 2. #2
  Alizée Fan dawidkuberka's Avatar
  Join Date
  6th Apr 2011
  Location
  Poland
  Age
  25
  Posts
  162
  Rep Power
  16

  Default

  Wow no nie moge uwierzyc w to co s³ysze, widze i czytam. Nowy album? Tak szybko? Pewnie nie uda jej sie go wydaæ w przysz³ym roku, ale taki plan jest ju¿ sam w sobie szalony i ja sie ciesze

 3. #3
  Alizée Fan Tario's Avatar
  Join Date
  17th Sep 2013
  Location
  P³ock
  Age
  21
  Posts
  331
  Rep Power
  11

  Default

  Te¿ siê cieszê. Wiêc teraz pytanie, jaki styl bêdzie mia³ ten album. To co zobaczyli¶my w pi±tym by³o krokiem w dobr± stronê, jednak¿e co teraz zrobi Lilka?

 4. #4
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Alizee po prostu my¶li ¿e po DALS nowy album sprzeda siê lepiej, dlatego chce go wydaæ w przysz³ym roku i wydaje mi siê, ¿e jest to mo¿liwe. Popatrzy na przyk³ad na Rihanne, ona wydaje co rok album. Wed³ug mnie bêdzie on inny ni¿ 5 bardziej nowoczesny
  Last edited by Tomcio; 1st November 2013 at 22:57.

 5. #5
  Alizée Fan Tario's Avatar
  Join Date
  17th Sep 2013
  Location
  P³ock
  Age
  21
  Posts
  331
  Rep Power
  11

  Default

  To nie jest z³e my¶lenie, bo to w sumie prawda po czê¶ci. Na Rihanne nie bêdê patrzeæ bo to... Nie, po prostu nie. Jak j± widzê na jakiej¶ scenie to a¿ mnie rzuca. W sumie, wolê album raz na jaki¶ czas, a z sensem ni¿eli co roku. Z drugiej jednak strony je¿eli mo¿e byæ ca³kiem pouk³adany i wychodziæ szybko to czemu nie. z Gourmandises i MCE by³a praktycznie 2 letnia przerwa, i takowa chyba jest najlepsza.

  Kto wie. Osobi¶cie odwo³ania do wielkich artystów lat poprzednich zawsze s± na topie. Pytanie tylko czy Alizee dalej bêdzie brn±æ w walke z latami 200X czy mo¿e ten album bêdzie czym¶ jakby mostem ³±cz±cym oba te ''universa'' Lilki. Mo¿e i bêdzie bardziej nowoczesne, kto wie. Mam tylko nadziejê, ¿e w tej nowoczesno¶ci pozostanie du¿o ''Alizee'' Obecnie muzyka wielu artystów jest taka sama, a atutem Alizee jest to, ¿e jest po prostu ciut inna. W sumie, jakby siê tak zastanowiæ to przynajmniej wed³ug mnie niez³ym motywem by³o by stworzenie czego¶ na wzór albumu wspomnieñ który by by³ po czê¶ci wszystkim. Jaki¶ kawa³ek na wzór tego co mieli¶my na samym pocz±tku, potem MCE, jakie¶ nawi±zanie do Psychedelices, do epizodu z Electro, potem do pi±teczki, i wej¶cie czego¶ nowego.

  Z drugiej strony, zawsze podoba³o mi siê to, ¿e w 1 & 2 albumie s± piosenki które w pewien sposób siê zazêbiaj±, jedna o drug± lub te¿ s± stworzone w podobnej tonacji, a zarazem same narzucaj± siebie nawzajem, w MCE by³o nawet podobnie, i odnoszê wra¿enie, ¿e zabieg ten po cze¶ci w pi±tce te¿ siê powtórzy³, dlatego spodziewam siê go i tym razem.
  + interesuje mnie jak± nazwê Ali bêdzie zamierza³a nadaæ temu albumowi. Wed³ug mnie ka¿dy zbiór powinien mieæ swoj± nazwê, oraz znaczenie jej. Nie wiem czy ''5'' by³o tak po prostu, bo pi±ty czy mia³o to jaki¶ inny sens.
  A wy jak my¶licie?
  Last edited by Tario; 1st November 2013 at 23:15.

 6. #6
  Alizée Fan Sagittarius's Avatar
  Join Date
  4th Sep 2012
  Location
  Poland/Nowy S±cz
  Age
  22
  Posts
  140
  Rep Power
  13

  Default

  My¶lê, ¿e w nowym albumie mo¿e siê pojawiæ ciutkê starej Alizee. S±dzê tak dlatego, i¿ kiedy¶ podczas udzia³u w jednym z programów z udzia³em Lili. Prowadz±cy powiedzia³ o tym, i¿ piosenki dla Alizee chcia³ napisaæ sam J.J. Goldman. Lili powiedzia³a wtedy, ¿e na tym albumie nie znalaz³o siê miejsce na te piosenki. Powiedzia³a równie¿, ¿e na nastêpnej p³ycie prawdopodobnie siê pojawi±. Dla mnie J.J.G. pisa³ swoje piosenki bardziej w stylu dawnej Lilki wiêc mo¿e bêdziemy mieli album w dawnym stylu. Takie jest moje zdanie mo¿e byæ podyktowane trochê têsknot± za dawn± Alizee.

 7. #7
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Ja mam tylko nadzieje, ze to nie bedzie album nagrany na jedno kopyto...

 8. #8
  Alizée Fan Tario's Avatar
  Join Date
  17th Sep 2013
  Location
  P³ock
  Age
  21
  Posts
  331
  Rep Power
  11

  Default

  Swoj± drog± mam wielk± nadziejê, ¿e bêdzie to album pamiêtny tak bardzo jak spora czê¶æ kawa³ków z MCE, oraz G'. + ca³kiem subiektywnie jak dla mnie ''A Cause De L'automne'' bo ten kawa³ek mia³ w sobie co¶ czego wed³ug mnie zabrak³o w pozosta³ej czê¶ci albumu pi±tego.

 9. #9
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Quote Originally Posted by Sagittarius View Post
  Prowadz±cy powiedzia³ o tym, i¿ piosenki dla Alizee chcia³ napisaæ sam J.J. Goldman. Lili powiedzia³a wtedy, ¿e na tym albumie nie znalaz³o siê miejsce na te piosenki. Powiedzia³a równie¿, ¿e na nastêpnej p³ycie prawdopodobnie siê pojawi±.
  Goldman to genialny producent ! Prawie ka¿dy singel zrobiony przez niego jest hitem w Francji a niektóre nawet zagranica. Lilly powinna z nim pracowaæ .

  Przyk³adem piosenki zrobionej przez Goldmana jest singel Celine Dion
  Last edited by Tomcio; 2nd November 2013 at 11:48.

 10. #10
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  Co do tego, jak czêsto Lili powinna wydawaæ albumy... Porównanie do Rihanny jest ¶rednio trafione, Riri jest bardzo popularna i wiadomo, ¿e czegokolwiek nie nagra, puszcz± to w stacjach radiowych pop na ca³ym ¶wiecie. Wiêcej piosenek = wiêcej kasy. Btw, jestem totaln± hejterk± muzyki Rihanny, ale jak s³yszê, co siê z t± dziewczyn± ostatnio wyprawia, to mi jej naprawdê szkoda i mam nadziejê, ¿e jako¶ z tego wyjdzie .

  Co do mocnych nawi±zañ do przesz³o¶ci, moim zdaniem jeszcze za wcze¶nie, przecie¿ Lili ma jeszcze spor± czê¶æ kariery przed sob±. A jakie¶ mo¿e mniej oczywiste mrugniêcia okiem do fanów typu "C'est pas ma faute" w "Jeune fille" mamy co chwilê i w³a¶nie miêdzy innymi za to ubóstwiam twórczo¶æ Alizée .

  A "5" IMHO jest tylko numerem albumu i nie ma arcyg³êbokiej symboliki. Wed³ug mnie taki tytu³ jest idealny i oddaje to, co chcia³a przekazaæ Lili - w jednym z wywiadów powiedzia³a, ¿e Mylène ma upodobanie do dwuznaczno¶ci i zabawy s³owem, a sama Alizée wyrazi³aby siebie raczej w prostszych s³owach, takich jak w tekstach pisanych przez Bergera dla Gall. Chyba w zwi±zku z tym tytu³ jest taki prosty .
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 11. #11
  Alizée Fan Tario's Avatar
  Join Date
  17th Sep 2013
  Location
  P³ock
  Age
  21
  Posts
  331
  Rep Power
  11

  Default

  Pewnie masz racje Jazzmin, wydaje mi siê jednak te¿, ¿e je¿eli muzyka do albumu ma byæ skomponowana przez Goldmana to prawdopodobnie jaki¶ tytu³ ten album otrzyma.


  edited: Jazz - to tylko moja sugestia, oczekiwanie.
  Last edited by Tario; 2nd November 2013 at 15:38.

 12. #12
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  Pisa³am tylko o ju¿ wydanym albumie, nie napisa³am nic o tytule szóstego.
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 13. #13
  Alizée Fan Sagittarius's Avatar
  Join Date
  4th Sep 2012
  Location
  Poland/Nowy S±cz
  Age
  22
  Posts
  140
  Rep Power
  13

  Default

  O to mi chodzi³o, ¿e Goldman sam pisa³ dla siebie i innych artystów piosenki, które s± genialne. Ogólnie lubiê jego twórczo¶æ dlatego my¶lê, ¿e to móg³by byæ zwrot w dobr± stronê. Takie pytanko wiedzieli¶cie, ¿e jego Ojciec pochodzi z Polski? A piosenkê o której wspomnia³e¶ jest jedn± z moich ulubionych ju¿ od dawna. Mam dobre przeczucia

 14. #14
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  ^ Ca³y album "D'eux" Celine Dion jest genialny ( ca³y skompomowany przez Goldmana )

 15. #15
  Alizée Fan Quba07's Avatar
  Join Date
  20th Nov 2007
  Age
  24
  Posts
  114
  Rep Power
  25

  Default

  http://www.chartsinfrance.net/Alizee/news-88903.html

  Artykuł na oficjalnej stronie badającej sprzedaż płyt we Francji potwierdzający, ze Alizee wyda nowy album na poczatku 2014 roku korzystajac z duzej popularnosci dzieki DALS.

 16. #16
  Alizée Interested Crystek's Avatar
  Join Date
  3rd Feb 2011
  Location
  Belêcin / Pologne
  Age
  23
  Posts
  70
  Rep Power
  17

  Default

  Nie do wiary.. Warto by³o czekaæ tyle czasu,aby znów siê co¶ dzia³o. Mo¿e doczekamy siê jakiego¶ szlagieru, hitu, który grany bêdzie w naszych rozg³o¶niach radiowych.
  ...Bogaty Duchem !!


 17. #17
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  Wiecie co? Zaczynam mieæ nadziejê, ¿e ten album faktycznie zostanie wydany NA POCZ¡TKU 2013 . Chyba ju¿ ca³kiem postrada³am zmys³y .
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 18. #18
  Alizée Interested
  Join Date
  22nd Mar 2013
  Age
  24
  Posts
  52
  Rep Power
  12

  Default

  Fajnie ¿e wokó³ Alizee du¿o siê ostatnio dzieje, szkoda ¿e tylko we Francji. Mam jednak nadziejê ¿e o szóstym albumie bêdzie przynajmniej jaka¶ wzmianka w naszych mediach, bo z Pi±tk± to totalna pora¿ka. Gdyby nie to ¿e sam zainteresowa³em siê jej muzyk± to pewnie do tej pory nie wiedzia³bym ¿e w marcu wyda³a nowy album.

 19. #19
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  ^ No, ten szum wokó³ Alizée pojawi³ siê chyba w zwi±zku z DALS. Trudno, aby Polacy nie bêd±cy jej fanami ogl±dali ten francuski program . Ale fakt, mog³yby co¶ siê polskie media odezwaæ w jej temacie, jak bêdzie wydawa³a szósty album. Jak siê bêdzie oficjalnie co¶ dziaæ w tej sprawie, mo¿na by napisaæ maila do jakich¶ programów czy nawet stron internetowych, by wspomnieli o Lili. Tylko mia³by kto¶ ewentualnie pomys³ do jakich programów? Viva, Eska czy co?
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 20. #20
  Alizée Interested
  Join Date
  22nd Mar 2013
  Age
  24
  Posts
  52
  Rep Power
  12

  Default

  4fun TV. To jest chyba ostatnimi czasy najczê¶ciej ogl±dana stacja ze wzglêdu na to, ¿e jako jedyni nadaja klipy praktycznie 24/7. Zaobserwowa³em równiez, ¿e na Esce g³ownym odbiorc± do którego kierowany jest ich repertuar to gimbaza, 4fun bardziej trzyma poziom, a Viva popo³udniami nie nadaje praktycznie wogóle klipów. Nie wiem jak to jest w ci±gu tygodnia, ale w weekend o 12.00 koñcz± siê teledyski i zaczynaj± jakie¶ durne seriale, reality show itp.
  Last edited by piotrq; 13th November 2013 at 20:35.

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •