Donate Now Goal amount for this year: 4030 EUR, Received: 40 EUR (1%)
(*Donation progressbar standing is unconfirmed.)
If you have donated, comment in this: donation thread, so we may review it.
Unfortunately we've lost the ability to generate ad revenue, because of some links to copyrighted content, which were posted by certain members, so now we solely depend on donations to keep this site running.
Please support the website with your donation.

Any donation will help!

Page 71 of 71 FirstFirst ... 2161697071
Results 1,401 to 1,418 of 1418

Thread: Kino bambino, czyli wasze polecane i ulubione filmy :)

 1. #1401
  Szewronista Hanys's Avatar
  Join Date
  20th Mar 2007
  Age
  26
  Posts
  7,635
  Rep Power
  56

  Default

  "Io sono l'amore (pol. Jestem mi³o¶ci±) [2009]

  Urzêdowo nieuprzejmy.

 2. #1402

  Default

  Dzi¶ na TVP1 o 22:10-02:00 film: "Dawno temu w Ameryce". Klasyka i tyle. Uwielbiam ten film.

 3. #1403
  Alizée Fan dawidkuberka's Avatar
  Join Date
  6th Apr 2011
  Location
  Poland
  Age
  25
  Posts
  162
  Rep Power
  16

  Default

  "osttanio strasznie meczy mnie <codziennie wlasciwie go ogladam> Król Lew..... ehh szkoda ze teraz juz nie robia takich bajek jak wtedy, naprawde wspolczuje dzieciakom, ktore nie bede mialy mozliwosci isc do kina zobaczyc filmow takich jak Król lew, Pocahontas itd.."
  Tak napisa³a MyShQa 30 czerwca 2005r. I tak oto historia zatacza kr±g i jednak dzieci maj± okazje i¶æ do kina na Króla Lwa, na Pocahontas pewnie troche jeszcze poczekamy

 4. #1404

  Default

  Polecam film: "Nietykalni" (2011).

 5. #1405
  Alizée Fan Szympek's Avatar
  Join Date
  2nd Dec 2011
  Location
  Ligota Prószkowska (k.opola) POLAND xD
  Age
  23
  Posts
  103
  Rep Power
  15

  Default

  ja dzisiaj wybieram sie na American Pie: Zjazd Absolwentów zaraz po obejrzeniu zdam wam relacje :p

  Edit:

  Film mistrzostwo ¶wiata,naprawde warto go obejrzeæ,chyba najlepsza czê¶æ ca³êj serii,mam nadziejê ¿e nie ostatnia xD
  Last edited by Szympek; 16th April 2012 at 14:19.
  Retrouver le sens
  De la vie, je pense
  Passe par l'ennui........

 6. #1406
  Bla Bla Bla kiko90's Avatar
  Join Date
  26th Sep 2006
  Location
  Poland
  Age
  26
  Posts
  5,823
  Rep Power
  50

  Default

  ^ i gdzie te ralacje

  Ja polecam Burlesque , Pirania 3D by chocia¿ siê po¶miaæ i siê troszkê zrelaksowaæ

 7. #1407
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  Teraz tak sobie my¶lê, ¿e jestem inna, bo w sumie nie wychowywa³am siê na bajkach Disneya. Fakt, "Króla Lwa" zna³am w³a¶ciwie na pamiêæ, i po polsku, i po angielsku . Ogl±da³am jeszcze "Zakochanego kundla" na VHSie, pamiêtam, ¿e kiedy¶ wypo¿ycza³am "Rogate ranczo" i "Mojego brata nied¼wiedzia", ale mia³am ju¿ wtedy co najmniej z 7 lat. (Bo pamiêtam, ¿e ogl±da³am te filmy z moj± przyjació³k±.) Oczywi¶cie co¶ tam z tymi chyba najbardziej charakterystycznymi postaciami - Kaczor Donald, Daisy, Myszka Miki, Minnie, Pluto itd. - te¿ ogl±da³am . Ale to w zasadzie by³oby na tyle.
  Ja we wczesnym dzieciñstwie ogl±da³am "Krecika". Potem "S±siadów" czy "Wilka i Zaj±ca", "Rumcajs" te¿ kiedy¶ tam siê przewin±³.. Ponadto "Tabaluga" i inne takie, co by³y puszczane jako dobranocki. (Chocia¿ to wszystko, co wymieni³am, to nie pojedyncze filmy, a bajki w odcinkach, wiêc mo¿e trochê off topic.) Ale to stare dzieje.
  Teraz w³a¶ciwie jestem filmow± ignorantk±, có¿, brak czasu. Ale w te wakacje zamierzam nadrobiæ zaleg³o¶ci :] .
  A ostatnio obejrza³am "Amadeusza"... no dobra, czê¶æ filmu. Bo ogl±da³am to w szkole, a tak siê z³o¿y³o, ¿e na pierwsz± lekcjê nie przysz³am (nie wiedzia³am, ¿e jest ). Ale zainteresowa³o mnie i muszê sobie obejrzeæ w ca³o¶ci.
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 8. #1408
  Mega Alizée Fan chudyzam's Avatar
  Join Date
  13th Apr 2008
  Location
  Twierdza Zamo¶æ :)
  Age
  30
  Posts
  1,058
  Rep Power
  28

  Default

  Mam do Was wszystkich ogromn± pro¶bê. Szukam od d³u¿szego czasu jakich¶ dobry horrorów. Chodzi mi o takie, które wykrêc± mi psychê na lew± stronê, bêdê siê ba³ i¶æ do kibla i w³asnego cienia i zacznê siê moczyæ w nocy "mrgreen: Wyja¶niê tylko, ¿e nie chodzi mi o krwawe debilizmy ani durnoty w stylu "Ludzkiej stonogi"

  Pomo¿ecie?

 9. #1409

  Default

  Horrorów raczej nie ogl±dam ale podobno Japoñczycy dobre robi±. Nie wiem czy te¿ ró¿ne egzorcyzmy i szatany Ciê strasz± w takich filmach.

  Mo¿e pomo¿e:
  http://www.filmweb.pl/rankings/film/country/genre/12

 10. #1410
  Mega Alizée Fan chudyzam's Avatar
  Join Date
  13th Apr 2008
  Location
  Twierdza Zamo¶æ :)
  Age
  30
  Posts
  1,058
  Rep Power
  28

  Default

  Z azjatyckich to wiêkszo¶æ tych dobrych widzia³em, ale mo¿e co¶ przeoczy³em

  A je¶li chodzi o t± listê to wszystko praktycznie widzia³em, a te najbardziej znane maj± to do siebie, ¿e nie ryj± bani a¿ tak

 11. #1411
  Szewronista Hanys's Avatar
  Join Date
  20th Mar 2007
  Age
  26
  Posts
  7,635
  Rep Power
  56

  Default

  Dok±d zmierzasz, Europejko? [2011]

  W ostatnich dekadach Europejki osi±gnê³y wolno¶æ i niezale¿no¶æ. W XXI wieku jest jednak wiele osób, które twierdz±, ¿e to porz±dek ¶wiata odwrócony do góry nogami. Choæ prawdziwa równo¶æ w sferze p³ac czy zajmowanych stanowisk jest daleka od marzeñ, progres jest znacz±cy. W wielu krajach Europy kobiety maj± prawo do aborcji, antykoncepcji, zap³odnieñ in vitro. Zarabiaj± pieni±dze, podró¿uj± i spe³niaj± swoje marzenia. Te przywileje s± kwestionowane przez organizacje konserwatywne i czêsto te¿ katolickie. Re¿yser bierze pod lupê Polskê i Maltê - kraje, w których wolno¶æ kobiet w porównaniu z innymi pañstwami europejskimi, jest zagro¿ona.
  Urzêdowo nieuprzejmy.

 12. #1412

  Default

  "Wy¶nione ¿ycie anio³ów" dzisiaj o 20:20 w TVP Kultura. Nie ogl±da³em, ale polecam ze wzglêdu na utwór Yann'a Tiersen'a. : ) Dzisiaj z przyjemno¶ci± obejrzê. Mam nadziejê, ¿e film bêdzie ciekawy.

  http://www.filmweb.pl/film/Wy%C5%9Bn...3%B3w-1998-564

 13. #1413

  Default

  Wielki b³êkit (The Big Blue) 145 min, Dramat obyczajowy, Francja/ W³ochy/ USA 1988 |-TVP 2 -22:50. Alizée lubi ten film.

 14. #1414

  Default

  Dzi¶ o 20:05 na Polsacie serial "Biblia" (2013). Polecam : )

  http://www.filmweb.pl/serial/Biblia-2013-681562

 15. #1415
  Bla Bla Bla kiko90's Avatar
  Join Date
  26th Sep 2006
  Location
  Poland
  Age
  26
  Posts
  5,823
  Rep Power
  50

  Default

  Quote Originally Posted by A.N.ONI.M View Post
  Dzi¶ o 20:05 na Polsacie serial "Biblia" (2013). Polecam : )

  http://www.filmweb.pl/serial/Biblia-2013-681562
  Jeshua, podobno tak naprawdê nazywa siê "Jezus", podobno nie jest ¿ydem. Choæ uwa¿anie go przez króla ¿ydowskiego jest niew³a¶ciwe i nie poprawne...

 16. #1416
  Alizée Fan Tario's Avatar
  Join Date
  17th Sep 2013
  Location
  P³ock
  Age
  21
  Posts
  331
  Rep Power
  11

  Default

  A ja z ca³ego serca polecam obejrzeæ wszystkim serial o tytule Scrubs. Czy to na necie czy pobraæ sk±d¶ bo wersja z napisami lub oryginalna jest o wiele lepsza ni¿ z lektorem.
  I g³ówn± si³± tego serialu jest to, ¿e je¿eli lubisz ¶ledziæ losy bohaterów to bêdzie potrafi³ ciê i roz¶mieszyæ, i zasmuciæ, praktycznie ze sceny na scenê co wed³ug mnie jest sukcesem. I my¶lê, ¿e nawet czasem g³upkowaty humor tego nie psuje, ogólnie dramatyczna czê¶æ serialu wydaje mi siê lepsza i oczywi¶cie bardziej powa¿na od tej ¿artuj±cej. Chocia¿ czasem sam dramat jest skryty w postaci ¿artu.

 17. #1417

  Default

  Quote Originally Posted by kiko90 View Post
  ... podobno nie jest ¿ydem. Choæ uwa¿anie go przez króla ¿ydowskiego jest niew³a¶ciwe i nie poprawne...
  ^Wydaje mi siê, ¿e to jest raczej pogl±d chêtnie wyg³aszany g³ównie przez antysemickich katolików, dla których Jezus-¯yd jest trudne do zaakceptowania. : )

 18. #1418

  Default

  O 20:05 na Polsacie kolejny odcinek serialu "Biblia". Polecam.

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •