Donate Now Goal amount for this year: 4030 EUR, Received: 40 EUR (1%)
(*Donation progressbar standing is unconfirmed.)
If you have donated, comment in this: donation thread, so we may review it.
Unfortunately we've lost the ability to generate ad revenue, because of some links to copyrighted content, which were posted by certain members, so now we solely depend on donations to keep this site running.
Please support the website with your donation.

Any donation will help!

Page 155 of 155 FirstFirst ... 55105145153154155
Results 3,081 to 3,097 of 3097

Thread: Kącik wymiany negatywnej energii

 1. #3081
  Alizée Fan Tario's Avatar
  Join Date
  17th Sep 2013
  Location
  P³ock
  Age
  21
  Posts
  331
  Rep Power
  11

  Default

  W koñcu po to to wszystko jest. W sumie, nie bójmy siê otworzyæ przed innymi i id¼my za przyk³adem Garfiego z angielskiej czê¶ci forum.
  W sumie, mi³e jest to, ¿e tutaj nikt z nikogo nie szydzi, dos³ownie.

  edited
  Chodzi³o mi o temat jaki za³o¿y³, w którym opisa³ wszystko praktycznie, to jaki by³ i jaki jest teraz. Oczywi¶cie nie mówiê by ka¿dy rozpisywa³ siê na tyle tematów i to a¿ tak bardzo i dosadnie.
  A w sumie podzielenie siê negatywn± energi± z kim¶, danie jej upust w rozmowie z kim¶ ca³kiem nie zwi±zanym czêsto potrafi roz³adowaæ te energiê i diametralnie zmieniæ nastrój.
  Last edited by Tario; 5th November 2013 at 07:45.

 2. #3082
  Alizée Fan Sagittarius's Avatar
  Join Date
  4th Sep 2012
  Location
  Poland/Nowy S±cz
  Age
  22
  Posts
  140
  Rep Power
  13

  Default

  Sorrki nie by³o mnie przez jaki¶ czas. O co chodzi z Garfim to co mówi³ po spotkaniu z Alizee?

 3. #3083
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  Dziêkujê za troskê, jeste¶cie kochani :* .
  To rozpisywanie siê Garfiego ma pewnie zwi±zek z tym, ¿e choruje na dwubiegunowo¶æ. Sk±d taki przymus mówienia, nie powiem, nie jestem psychiatr±, ale tak jest. Emilie Autumn (któr± uwielbiam na równi z Alizée) te¿ potrafi d³ugo gadaæ w wywiadach i rozpisuje siê w swojej ksi±¿ce. Z drugiej strony, ja w lepszych momentach mojego ¿ycia piszê, piszê i skoñczyæ nie mogê, a przysiêgam, ¿e jestem zdrowa psychicznie .
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 4. #3084
  Alizée Fan Tario's Avatar
  Join Date
  17th Sep 2013
  Location
  P³ock
  Age
  21
  Posts
  331
  Rep Power
  11

  Default

  Gdybym tak czyta³ o tych wszystkich chorobach powi±za³ bym siebie z ka¿d±, o dziwo. To ciut ¶mieszne, ale czasem serio my¶lê, ¿e jestem po prostu INNY[co nie znaczy, ¿e lepszy czy te¿ gorszy]
  Ja czasem{czêto] te¿ czuje przymus rozmowy, ale to pewnie dlatego, ¿e zazwyczaj nie mam z kim rozmawiaæ, przykra prawda.

  Swoj± drog±, Jazz'. Nie tylko ty porównujesz swoje ''przygody'' do z³ych odcinków trudnych spraw. Chcesz poznaæ najbardziej zbli¿ony obraz tego co czasem[czêsto...] mnie wpienia i irytuje to polecam odcinek trudnych spraw o rodzinie Najtowskich. Mój ojciec prawie kropla w krople zachowuje siê jak tamten -.-, a bior±c pod uwagê, ¿e jeste¶my jak na ironie z pod tego samego znaku zodiadku(wodnik)[ta, wierze w te bzdety...] to o dogadanie siê zazwyczaj jest TRUDNO... I zastanawiam siê czy z mojej winy czy z jego, bo on szuka zaczepki imo, zawsze.

 5. #3085
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  Czemu "o dziwo"? Wiêkszo¶æ ludzi chyba tak ma . Dlatego nie nale¿y siê samodiagnozowaæ. A porozmawiaæ ka¿dy czasem chce.
  Nie wiem, czy widzia³am ten odcinek, g³upie programy nie fascynuj± mnie na tyle, by jako¶ regularnie je ogl±daæ.
  Mam nadziejê, ¿e jako¶ siê u Ciebie u³o¿y. Aha, i ja ¿adnych nieciekawych przygód nie miewam, raczej mia³am na my¶li to, jak± g³upi±, durn±, têp± idiotk± jestem, hahaha.
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 6. #3086
  Alizée Fan Tario's Avatar
  Join Date
  17th Sep 2013
  Location
  P³ock
  Age
  21
  Posts
  331
  Rep Power
  11

  Default

  Mo¿ê... Ale z t± Tyrani± w domu to sam nawet nie wiem na co jestem chory je¶li nawet tak jest xd

  Na pewno mam astmê, nie zdiagnozowan± bo nigdy pod tym k±tem nikt mnie nie bada³, ale problemy z oddychaniem miewam nazbyt czêsto, ot taki g³upi przyk³ad.

  A idiot± jest tylko ten/ta który/ra robi co¶ na przekór sobie, a do tego na przekór wszystkim innym. Dla mnie wa¿ne jest by byæ sob±, choæby nie wiem co, bez wymy¶lania, udziwniania i szukania zwady na si³ê. Szkoda, ¿e ca³kiem spora liczba osób które znam, czy to ze szko³y czy z okolicy, móg³bym zakwalifikowaæ jako idiotów, lecz nie chcê nikomu ubli¿aæ wiêc tego nie zrobiê.
  Ogólnie, dobija mnie ludzkie cwaniactwo. Z natury jestem szczery, i nawet jak my¶lê, ¼le to nie przerodzi siê to nigdy w czyn, pomagam komu mogê i jak to o mnie ¶wiadczy?
  Patrz±c na to jak na regu³kê - Szczera osoba która nie szuka zwady a porozumienia.
  Patrz±c na to jako ''realista'' oraz otoczenie - Cep który usilnie stara siê pomóc innym, mimo, ¿e inni maj± na niego wylane i nie raz siê na tym przejecha³.

  Wiêc nie tylko ty jeste¶ w stanie nazywaæ siebie idiotk±, w sumie. Jak dobrze pójdzie dzisiaj nie bêdzie stanu w którym sam bêde siê nazywaæ debilem... Eh, teraz to brzmi ¶miesznie jak siê o tym pisze jednak w mojej g³owie, a¿ takie nie jest, przynajmniej gdy to siê dzieje:<
  Last edited by Tario; 5th November 2013 at 15:20.

 7. #3087
  Alizée Fan Sagittarius's Avatar
  Join Date
  4th Sep 2012
  Location
  Poland/Nowy S±cz
  Age
  22
  Posts
  140
  Rep Power
  13

  Default

  Czemu mówisz o sobie, ¿e jeste¶ idiotk±? Robisz co¶ czego pó¼niej ¿a³ujesz? Ja siebie uwa¿am za idiotê najczê¶ciej kiedy co¶ zrobiê albo czego¶ nie zrobiê i tego ¿a³ujê tylko wtedy. W innych wypadkach nie gdy¿ znam siebie i swoj± warto¶æ i to napêdza mnie do dzia³ania i rozwijania siê. Mam tak samo jak ty Tario w sprawie tego jak czasami jestem odbierany przez spo³eczeñstwo. Cz³owiek stara siê wszystkim pomóc, byæ uczciwy i honorowy ale te warto¶ci s± ju¿ prze¿ytkiem. Czasem czujê siê jakbym urodzi³ siê w nie swojej epoce. Ludzie nie doceniaj± tego co siê dla nich robi i maj± ciê g³êboko ale dalej robiê to co robiê choæby dla jednej osoby która to doceni kiedykolwiek. Nie czujê siê gorszy przez to, ¿e nie mierzê siê w warto¶ciach, które charakteryzuj± moich znajomych, czyli (ilu najeba³em, jak siê najeba³em, ile przelecia³em). Czasem czujê siê jak Eddard Stark, który próbuje byæ dobry dla wszystkich, uczciwy, honorowy i nie szukaj±cy jakich¶ zaszczytów a i tak dostaje jak bohater po dupie z tym, ¿e Ned gorzej . Mo¿e dlatego, i¿ Pie¶ñ Lodu i Ognia jest taka podobna do dzisiejszego ¶wiata jest ona jedn± z moich ulubionych serii. Te¿ nie znoszê cwaniactwa a jeszcze bardziej tego, ¿e zazwyczaj koñcz± lepiej od zwyk³ego normalnego cz³owieka. Ja znowu jestem osob± skryt± i swoje problemy nagromadzam w sobie. Staram siê jednak aby inni nie obrywali rykoszetem przez moje problemy. Na szczê¶cie mam do¶æ mocn± psychikê i sobie ze wszystkim radzê. Moim sposobem na roz³adowanie wszystkich z³o¶ci jest bieganie, rower albo ciê¿ka praca wtedy przestajê siê o tym my¶leæ. Na szczê¶cie ja mam wspania³ych rodziców, którzy kiedy trzeba skarc±, a kiedy trzeba pomog±. Dziêki nim mam tak± a nie inn± osobowo¶æ i psychikê. Dlatego chocia¿ mam problemy to sobie z nimi radzê.
  Quote Originally Posted by Tario View Post
  Mój ojciec prawie kropla w krople zachowuje siê jak tamten -.-, a bior±c pod uwagê, ¿e jeste¶my jak na ironie z pod tego samego znaku zodiadku(wodnik)[ta, wierze w te bzdety...] to o dogadanie siê zazwyczaj jest TRUDNO... I zastanawiam siê czy z mojej winy czy z jego, bo on szuka zaczepki imo, zawsze.
  Tario wiem, ¿e uznasz moje s³owa jako gadanie kogo¶ kto nie zna sprawy i nic o tym nie wie ale powiem Ci parê rzeczy. Mój tata jest czasami trochê os³ch³y, te¿ czasami lubi robiæ afery wydaje siê, ¿e o nic. Czasami te¿ potrafimy siê pok³óciæ o ró¿ne rzeczy potrafimy siê nie¼le posprzeczaæ ale zawszê dalej robimy wszystko ramiê w ramiê. Mo¿e z Twojego punktu widzenia wygl±da to na tyraniê ale my¶lê, ¿e Twojemu ojcu zale¿y po prostu na twoim dobru, tylko ciê¿ko mu to okazaæ w koñcu jeste¶my mê¿czyznami. Mo¿e usi±d¼ z nim i czasami porozmawiaj dlaczego co¶ robi ka¿e albo zabrania. Ja te¿ dawniej miewa³em takie momenty, w których my¶la³em dlaczego i my¶la³em o tym, ¿e to jest tyrania ale w tym momencie patrz±c dalekosiê¿nie w ty³ wiem, ¿e to by³o potrzebne i ukszta³towa³o mnie na takiego a nie innego cz³owieka. Czasami patrzy siê przez prymzmat innych znajomych i my¶limy dlaczego my mamy tak przer±bane a inni taki lajt ale w przysz³o¶ci to zaowocuje. Czasami patrzê na osoby, które mia³y taki lajt i widzê jak na tym wysz³y wiêc chocia¿ czasami by³em z³y to teraz wiem, ¿e to by³o potrzebne.
  Powiem ci, ¿e najgorsze s± osoby o podobnych charakterach u mnie to siostra i tata jak siê pok³óc± to koniec ¶wiata ale i tak za jaki¶ czas siê godz±.
  Wiem, ¿e wyrazi³em to pewnie trochê nieuporz±dkowanie (w koñcu jestem tylko facetem) ale mam nadziejê, ¿e zrozumiecie o co ogólnie mi chodzi³o. Wiêc g³owy do góry

 8. #3088
  Alizée Fan Tario's Avatar
  Join Date
  17th Sep 2013
  Location
  P³ock
  Age
  21
  Posts
  331
  Rep Power
  11

  Default

  Niby co¶ jest w tym co mówisz, nie mówiê, ¿e nie chce dobrze, ale po prostu wkurza mnie jego agresywna postawa, bo nie ukrywam, ¿e wola³ bym po prostu z nim pogadaæ, on jednak jest równie¿ skryty i nie wyjdzie z rozmow± i ³atwiej mu wyjdzie nawrzeszczeæ, próbowa³em wielokrotnie i do porozumienia nie dosz³o, trudno, no. To to i tak tylko wierzcho³ek góry lodowej. Najgorsze jest to, ¿e czasem po prostu nawet nie robisz tego co chcesz robiæ, b±d¼ zrobiæ, bo spodziewasz siê jego reakcji i po prostu nie jeste¶ sob± i w sumie nie tylko ja to zauwa¿y³em, jednak mama te¿ wiêc co¶ jest na rzeczy skoro nawet ona zachowuje siê inaczej przy nim, a inaczej gdy jest w pracy. Swoj± drog± to ciut dobijaj±ce, ukrywaæ czê¶æ siebie przed tak wa¿nymi dla siebie osobami, wiele bym da³ by by³a miêdzy mn±, a nim zgoda i porozumienie, jednak on nigdy nie pójdzie na ''ugodê'' wielokrotnie ju¿ s³ysza³em, ¿e to ja musze siê dostosowaæ bla bla bla, ''kto to s³ysza³ bym to ja siê dostosowywa³''. Nic nie poradzê, ale mo¿e nied³ugo bêdzie lepiej.
  W sumie, internet to takie fajne miejsce gdzie mo¿na znale¼æ ludzi którzy s± ró¿ni, smutne jest jednak to, ¿e czasem te osoby wydaj± ci siê o wiele bli¿sze ni¿eli w³asne otoczenie, i wtedy te¿ to zaczyna byæ przykre gdy bardziej ufa siê osobie przez kabel ni¿eli znajomemu którego zna siê jaki¶ kawa³ek czasu. Czasami my¶lê sobie, czy czasem to co obecnie uwa¿am za wadê nie stanie siê kiedy¶ zalet±, kto wie. O szpanie poprzez u¿ywki i tak dalej mamy podobne zdanie, fajnie, ¿e te¿ istniej± tacy ludzie Sagg'.
  Niektórzy mówi± te¿, ¿e znaæ kogo¶ przez kabel to tak jakby nie znaæ go wcale, i móg³bym z tym siê zgodziæ gdybym nie mia³ kilku naprawdê wspania³ych kumpli przez kabel z którymi kontakt jako taki utrzymuje siê od dobrych kilkunastu lat.

 9. #3089
  Alizée Fan Sagittarius's Avatar
  Join Date
  4th Sep 2012
  Location
  Poland/Nowy S±cz
  Age
  22
  Posts
  140
  Rep Power
  13

  Default

  Powiem ci tak z moim tat± te¿ s± czasami takie problemy czasami jest zaborczy albo czego¶ wymaga. Ma trochê trudny charakter ale w gruncie rzeczy jest bardzo dobrym cz³owiekiem posiada wszelkie cechy, które chcia³bym reprezentowaæ w przysz³o¶ci. Ma trudny charakter ale jest to trochê podyktowane tym, ¿e jego ojciec umar³ gdy mia³ 8 lat pó¼niej ciê¿ko pracowa³ na gospodarstwie by utrzymaæ rodzinê to sprawi³o, ¿e ma taki a nie inny charakter. To m³odo¶æ kszta³tuje nasz charakter. My¶lê, ¿e twój tata te¿ mia³ ciê¿kie dzieciñstwo i mo¿e z tego powodu zachowuje siê tak jak siê zachowuje. Powiem ci ¿e po czê¶ci rozumiem twój przypadek mój tata te¿ czasem wymaga ró¿nych rzeczy ale nigdy takich które nie by³y by po¿yteczne i nie mia³y by celu. Nie wiem dlaczego ale czasem rozumiem go lepiej ni¿ siostra, która zawsze mi mówi, ¿e to ja nie wiem co kiedy powiedzieæ i jak siê zachowaæ.

 10. #3090
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  Mp3 mi siê zepsu³a!!!!!111oneone
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 11. #3091
  Alizée Interested
  Join Date
  22nd Mar 2013
  Age
  24
  Posts
  52
  Rep Power
  12

  Default

  Zgubi³em siê w internecie i znalaz³em to :

  http://en.mediamass.net/people/alizee/deathhoax.html

 12. #3092
  Alizée Fan Tario's Avatar
  Join Date
  17th Sep 2013
  Location
  P³ock
  Age
  21
  Posts
  331
  Rep Power
  11

  Default

  Jezu... Co za chora osoba stworzy³a to :X A¿ sam siê przestraszy³em :/ ale wiem, ¿e to fejk, uff.

 13. #3093
  Bla Bla Bla kiko90's Avatar
  Join Date
  26th Sep 2006
  Location
  Poland
  Age
  26
  Posts
  5,823
  Rep Power
  50

  Default

  Quote Originally Posted by Jazzmin View Post
  Mp3 mi siê zepsu³a!!!!!111oneone
  Uuuu Szkoda Mam nadzieje, ¿e da siê jeszcze co¶ wykrzesaæ z tego urz±dzenia
  Pamietam jak kiedy¶ mi siê zepsu³ odtwarzaæ MP3 hehe zabawna historia

  Quote Originally Posted by piotrq View Post
  Zgubi³em siê w internecie i znalaz³em to :

  http://en.mediamass.net/people/alizee/deathhoax.html
  Quote Originally Posted by Tario View Post
  Jezu... Co za chora osoba stworzy³a to :X A¿ sam siê przestraszy³em :/ ale wiem, ¿e to fejk, uff.
  Jasne, ¿e to fake, wystarczy zbadaæ stronê, wiele artyku³ów jest do siebie podobnych.

 14. #3094
  Alizée Fan Tario's Avatar
  Join Date
  17th Sep 2013
  Location
  P³ock
  Age
  21
  Posts
  331
  Rep Power
  11

  Default

  Swoj± drog±... Nigdy nie mia³em mp3:X te¿ siê wy¿ale.

 15. #3095
  Alizée Interested
  Join Date
  22nd Mar 2013
  Age
  24
  Posts
  52
  Rep Power
  12

  Default

  Wiadomo ¿e fake, jednak jest to bardzo, BARDZO delikatnie mówi±c niesmaczny ¿art.

  Quote Originally Posted by Jazzmin View Post
  Mp3 mi siê zepsu³a!!!!!111oneone
  Co za têpe ch*je produkuj± takie ku*wa empetróje
  Last edited by piotrq; 14th November 2013 at 01:17.

 16. #3096
  Alizée Fan Sagittarius's Avatar
  Join Date
  4th Sep 2012
  Location
  Poland/Nowy S±cz
  Age
  22
  Posts
  140
  Rep Power
  13

  Default

  Zabrzmia³o jak kapitan Bomba. Te same têpe ch*je co ca³y inny sprzêt elektroniczny. Ka¿da z dzisiaj wiod±cych firm ma tak± politykê aby ich sprzêt przetrwa³ odpowiedni okres czasu ale nie za d³ugi. Wystarczy popatrzyæ na to co kupowali¶my dawniej bardzo dobrze siê trzyma i nie mówiê tu o urz±dzeniach z ZSRR bo te czêsto dzia³aj± jak nowe. Urz±dzenia kupione nawet kilka lat temu s± du¿o trwalsze.

 17. #3097
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  Wiem, ¿e nie powinnam tego pisaæ, bo 90% ludzko¶ci wiele by da³o, by mieæ to co ja, ale jako¶ tak mi trochê smutno. Zdajê sobie sprawê, ¿e z wielu wzglêdów muszê poci±gn±æ do koñca to, co zaczê³am, tyle ¿e nie wiem, czy wytrzymam, w³a¶ciwie ka¿da chwila jest taaaka mêcz±ca. Od paru tygodni powa¿nie my¶lê o tym, aby to wszystko rzuciæ, ale... Il n'y a pas d'ailleurs.
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •