Donate Now Goal amount for this year: 4030 EUR, Received: 40 EUR (1%)
(*Donation progressbar standing is unconfirmed.)
If you have donated, comment in this: donation thread, so we may review it.
Unfortunately we've lost the ability to generate ad revenue, because of some links to copyrighted content, which were posted by certain members, so now we solely depend on donations to keep this site running.
Please support the website with your donation.

Any donation will help!

Page 82 of 83 FirstFirst ... 327280818283 LastLast
Results 1,621 to 1,640 of 1657

Thread: ‹‹ Sprawy dotycz±ce forum, skargi, uwagi ››

 1. #1621
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  Quote Originally Posted by A.N.ONI.M View Post
  Dziêki Jazzmin, ale ja siê chyba nie nadaje, a i teraz mam pewne wa¿ne sprawy do zrobienia i muszê siê z nich uwolniæ. Dlatego nie chcê siê przywi±zywaæ do obowi±zków, a pó¼niej zawie¶æ.
  Nie no, spokojnie, to¿ to nikt nikogo na stanowisko moderatora nie bêdzie si³± wpycha³ . Tylko sprawdzam, czy ktokolwiek chce je obj±æ. Ja te¿ nie dam rady, póki jako¶ ¿yciowo siê nie pozbieram. Jakie¶ jednorazowe przys³ugi dla dobra forum jak najbardziej, ale nie sta³e zobowi±zania do czasu, a¿ nie poczujê siê lepiej ^^' .
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 2. #1622
  Alizée Fan Sagittarius's Avatar
  Join Date
  4th Sep 2012
  Location
  Poland/Nowy S±cz
  Age
  22
  Posts
  140
  Rep Power
  13

  Default

  Do oczyszczenia forum mo¿na by zrobiæ akcje tak± jakie czasami s± aby poradziæ sobie z botami, czyli nadaæ na krótki czas pewnej grupie moderatora. Mo¿emy w ten sposób za³atwiæ kwestie oczyszczenia z praw autorskich. Jednak nadal pozostaje kwestia normalnych moderatorów ale dziêki takiej akcji mieliby mniej roboty.

 3. #1623
  Szewronista Hanys's Avatar
  Join Date
  20th Mar 2007
  Age
  26
  Posts
  7,635
  Rep Power
  56

  Default

  Wiem, ¿e jestem tutaj od 6.75 roku, ale bywam za rzadko aby zabraæ siê za moderowanie
  Urzêdowo nieuprzejmy.

 4. #1624
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  ^Grunt, ¿eby moderator kiedykolwiek bywa³ na forum .

  Ma kto¶ pozaforumowy kontakt z którym¶ z moderatorów? Przyda³oby siê ich zapytaæ, kogo by wybrali.
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 5. #1625
  Bla Bla Bla kiko90's Avatar
  Join Date
  26th Sep 2006
  Location
  Poland
  Age
  26
  Posts
  5,823
  Rep Power
  50

  Default

  Zmiany siê szykuj±, fajnie

 6. #1626
  Alizée Fan Tario's Avatar
  Join Date
  17th Sep 2013
  Location
  P³ock
  Age
  21
  Posts
  331
  Rep Power
  11

  Default

  Szykuj± siê od jakiego¶ czasu, ale w ¶limaczym tempie, niestety.

 7. #1627
  Lilly town est un rêve... Moderator (PL) Czesteros's Avatar
  Join Date
  23rd Nov 2004
  Location
  Poland -> Poznañ
  Age
  31
  Posts
  10,422
  Rep Power
  73

  Default

  Ehh w³asnie chwila czasu, sentyment sprawi³ ¿e zajrza³em teraz na forum. U¶wiadomi³em sobie przed chwil±, ¿e ju¿ 10 lat jestem tutaj zarejestrowany. Je¶li wszystko pójdzie w dobrym kierunku, (a jak dotychczas idzie), to na dobre wrócê na forum. Wcze¶niej i ostatnim czasy, po prostu z braku czasu tutaj nie zagl±da³em.
  Wszystko siê wyja¶ni na dniach No a je¶li nie, to bêde rozmawia³ z Adminami, aby nadali funkcje Moderatora, kilka osob± (2, 3).Oczywi¶cie wi±za³oby siê to z utrat± funkcji moderacji dla mnie i innych "starych" Modków. Pozdrawiam

  My GG: 4654525
  If i could fly ...

 8. #1628
  Alizée Newbie
  Join Date
  5th May 2014
  Posts
  6
  Rep Power
  9

  Default

  Mam pytanie. Nie wiem czy pisze to w odpowiednim miejscu, ale co tam.

  Dlaczego wszyscy pisza polskie znaki skoro nie sa one wyswietlane?
  A jezeli sa, to co zrobic zeby mi sie nie zmienialy na jakies chinskie znaczki?

 9. #1629
  Alizée Newbie mental_cat's Avatar
  Join Date
  7th Dec 2013
  Posts
  15
  Rep Power
  10

  Default

  Quote Originally Posted by Tuja View Post
  Mam pytanie. Nie wiem czy pisze to w odpowiednim miejscu, ale co tam.

  Dlaczego wszyscy pisza polskie znaki skoro nie sa one wyswietlane?
  A jezeli sa, to co zrobic zeby mi sie nie zmienialy na jakies chinskie znaczki?
  Na dole strony, w lewym rogu mo¿na zmieniæ jêzyk na 'Polski v4' i wtedy jest wszystko ok.


  Chcia³bym zauwa¿yæ pewn± niedogodno¶æ na forum - nowi u¿ytkownicy potrzebuj± zatwierdzenia pierwszych dwóch postów przez moderatora, z tym, ¿e na polskiej czê¶ci moderatorzy chyba ju¿ dawno opu¶cili to forum... szkoda, ¿e nie ma aktywnego chocia¿ jednego moderatora. Swój pierwszy post napisa³em do¶æ spory czas temu (jako¶ z 2 miesi±ce temu, albo i wiêcej) i do tej pory nikt go nie zatwierdzi³ (a nie by³o to co¶ niezgodnego z regulaminem). Próbowa³em jeszcze kilka razy, ale to nie mia³o sensu, bo efekt taki sam. W koñcu napisa³em w czê¶ci angielskiej i ju¿ nastêpnego dnia wszystko zosta³o zatwierdzone. Szkoda, ¿e trzeba tak kombinowaæ i nie rozumiem po co s± moderatorzy widmo - nie lepiej by kto¶ kompetentny zosta³ moderatorem? Przynajmniej mia³oby to jaki¶ sens :>

 10. #1630
  L'Autre... Jacotey21's Avatar
  Join Date
  17th May 2014
  Location
  Gdañsk/Poland
  Age
  21
  Posts
  80
  Rep Power
  9

  Default

  Zgadzam siê, powinno siê jak najszybciej wybraæ nowych moderatorów, bo taka ogromna nieaktywno¶æ aktualnych mo¿e tylko zniechêciæ nowych u¿ytkowników.

 11. #1631
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  No dobra ale kto nim bedzie xd ?

 12. #1632
  L'Autre... Jacotey21's Avatar
  Join Date
  17th May 2014
  Location
  Gdañsk/Poland
  Age
  21
  Posts
  80
  Rep Power
  9

  Default

  Obojêtnie, tu tylko chodzi o akceptowanie postów, nic z³ego siê w polskiej sekcji nie dzieje oprócz tego.

 13. #1633
  Alizée Fan Tario's Avatar
  Join Date
  17th Sep 2013
  Location
  P³ock
  Age
  21
  Posts
  331
  Rep Power
  11

  Default

  W³a¶ciwie to osoba która zostanie takim modem, powinna zawalczyæ o przywrócenie starych dzia³ów bo u nas przez to nic siê nie dzieje.

 14. #1634
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  Zgadzam sie z Tqario

 15. #1635
  L'Autre... Jacotey21's Avatar
  Join Date
  17th May 2014
  Location
  Gdañsk/Poland
  Age
  21
  Posts
  80
  Rep Power
  9

  Default

  Trzeba dzia³aæ, bo widzê, ¿e nowi moderatorzy mieli byæ wybrani ju¿ jaki¶ czas temu, ale nic z tego nie wysz³o... A przecie¿ nie chcemy, ¿eby polska sekcja umar³a tak jak reszta froum.

  Wiêc kogo proponujecie? Jazzmin, Tario, Tomcio? Najaktywniejsi i z mniejszym lub wiêkszym, ale jakim¶ tam sta¿em.

 16. #1636
  Alizée Fan Tario's Avatar
  Join Date
  17th Sep 2013
  Location
  P³ock
  Age
  21
  Posts
  331
  Rep Power
  11

  Default

  Ja bym proponowa³ Jazz, albo Anonima, ale nie bêd± chcieli :X

 17. #1637
  Alizée Newbie mental_cat's Avatar
  Join Date
  7th Dec 2013
  Posts
  15
  Rep Power
  10

  Default

  Koniecznie kto¶ kto bywa tu czê¶ciej ni¿ 2 razy do roku. Nie znam obecnych u¿ytkowników, ale determinantami przy wyborze wg mnie powinny byæ:sta¿ i czêsto¶æ odwiedzin forum. Najlepiej by by³o, gdyby osoby, które chc± byæ moderatorami po prostu wyrazi³y tak± chêæ a nie zas³ania³y siê skromno¶ci±, bo mo¿e wyj¶æ sytuacja, ¿e kogo¶ na si³ê siê przekona i za chwilê problem bêdzie podobny. Je¿eli zg³osi³oby siê wiêcej jak jedna osoba, to wtedy bierzemy pod uwagê w/w determinanty, je¿eli jedna to wiadome Jak nikt to có¿... bêdzie szkoda.

 18. #1638
  Alizée Fan Tario's Avatar
  Join Date
  17th Sep 2013
  Location
  P³ock
  Age
  21
  Posts
  331
  Rep Power
  11

  Default

  Ostatecznie ja wchodzê na forum codziennie by sprawdziæ czy co¶ nowego siê nie pojawi³o jednak, nie mam sta¿u, po prostu

 19. #1639
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  Hm, wg mnie je¶li bêdzie wiêcej chêtnych (spe³niaj±cych warunki rzecz jasna), mo¿na uczyniæ moderatorami nawet z 2 osoby - za dawnych czasów na tej czê¶ci forum by³o z kilku modów, z tego co siê orientujê. Ale to tylko propozycja.
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 20. #1640
  Alizée Newbie mental_cat's Avatar
  Join Date
  7th Dec 2013
  Posts
  15
  Rep Power
  10

  Default

  Cieszê siê, ¿e ruszy³y ju¿ powa¿ne kroki w tej sprawie :>

  Czy móg³by kto¶ nieco szerzej opisaæ sytuacjê z nieistniej±c± sekcj±, któr± chcecie przywróciæ? Co tam by³o, dlaczego j± zamkniêto (tylko prawa autorskie, czy brak jakiegokolwiek zaanga¿owania w 'walkê' o zostawienie tej sekcji) itp.??

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •