Donate Now Goal amount for this year: 4030 EUR, Received: 40 EUR (1%)
(*Donation progressbar standing is unconfirmed.)
If you have donated, comment in this: donation thread, so we may review it.
Unfortunately we've lost the ability to generate ad revenue, because of some links to copyrighted content, which were posted by certain members, so now we solely depend on donations to keep this site running.
Please support the website with your donation.

Any donation will help!

Page 81 of 83 FirstFirst ... 31717980818283 LastLast
Results 1,601 to 1,620 of 1657

Thread: ‹‹ Sprawy dotycz±ce forum, skargi, uwagi ››

 1. #1601
  Alizée Interested Martin_87's Avatar
  Join Date
  4th May 2011
  Location
  Cracow, Poland
  Age
  30
  Posts
  57
  Rep Power
  16

  Default przyda³by siê Unicode...

  Zauwa¿y³em, ¿e to forum u¿ywa kodowania ISO-8859. Powoduje to oczywiste problemy z wy¶wietlaniem znaków z ró¿nych stron kodowych na jednej stronie.
  Oprócz tego pojawiaj± siê problemy z automatycznym rozpoznawaniem kodowania - strona czasami zostanie zdekodowana jako ISO-8859-1 (bo taki jest charset w headzie strony), zamiast ISO-8859-2 (wschodnia Europa).
  Do tego nie wy¶wietla siê poprawnie u nas francuski znak: "`e", który nie wystêpuje we wschodnioeuropejskim ISO.

  Tak chcia³em tylko zasugerowaæ, ¿e fajnie by by³o, je¶li by³by u¿ywany Unicode. Jednak zdajê sobie sprawê, ¿e przej¶cie na UTF-8 je¶li posty w wielu jêzykach s± trzymane w bazie w ISO-8859, nie jest takie proste.

 2. #1602
  Mega Alizée Fan Moderator (PL)
  Join Date
  21st Apr 2008
  Posts
  2,268
  Rep Power
  33

  Default

  Witam.

  Jako, ¿e zbli¿a siê Nowy Rok - postanowi³em uporz±dkowaæ wiele rzeczy w swoim ¿yciu. My¶la³em nad t± kwesti± przez ostatnie kilkana¶cie dni i postanowi³em, ¿e warto przekazaæ kolejnej osobie pa³eczkê moderatora. Oczywi¶cie, je¶li jest to konieczne i je¶li tutejsza spo³eczno¶æ uzna, ¿e taka mo¿liwo¶æ jest godna rozwagi. Oczywi¶cie moja rezygnacja z pe³nienia tej funkcji nie oznacza, ¿e ¿egnam siê z forum - wrêcz przeciwnie. Mam coraz mniej czasu ostatnio i g³upio by mi by³o, pe³niæ tê funkcjê nie bêd±c dobrze dyspozycyjnym, co zreszt± da³o siê odczuæ niedawno jednemu z u¿ytkowników, który musia³ troszkê poczekaæ na zaakceptowanie jego postów, za co oczywi¶cie zosta³ przeproszony. Mam nadziejê, ¿e nie bêdziecie mieli do mnie ¿alu - kiedy¶ chcia³em zrezygnowaæ pod wp³ywem emocji, teraz na szczê¶cie jest to w pe³ni rozwa¿ona decyzja. Poza tym, taka jest naturalna kolej rzeczy - zreszt±, widzê paru kandydatów, którzy s± du¿o czê¶ciej ode mnie na forum i mogliby byæ dobrymi moderatorami, znacznie lepszymi ode mnie. Chcia³em podziêkowaæ te¿ wszystkim, którzy kibicowali mi i trzymali za mnie kciuki - w du¿ej mierze pomog³o mi to w sytuacjach "kryzysowych". Pozdrawiam.
  "Arrêtez! De me dire que le vent a tourné, C'est pas vrai..."

  WIELKI ZLOT FAN?W ALIZEE - KRAK?W, 21-22 SIERPNIA 2010

 3. #1603

  Default

  Skoro jeszcze moderatorzy siê nie wypowiedzieli i nikt w ogóle, to mo¿e ja co¶ napisze. Je¶li nie jest konieczne, aby¶ by³ czê¶ciej na forum ni¿ jeste¶ aktualnie jako moderator, a tylko dlatego chcesz zrezygnowaæ bo: „g³upio by mi by³o, pe³niæ tê funkcjê nie bêd±c dobrze dyspozycyjnym” to by³oby wielk± strat± zmieniaæ cokolwiek w tej kwestii. Je¶li chcesz zrezygnowaæ bo doszed³e¶ do wniosku, ¿e nie masz czasu, s± wa¿niejsze rzeczy, lub ci±¿y na tobie niepotrzebna odpowiedzialno¶æ, to ju¿ podj±³e¶ wybór. Tak czy inaczej mam nadziejê, ¿e bêdziesz czê¶ciej na forum ni¿ ostatnio. W tym, drugim przypadku, trzeba zastanowiæ siê, czy jest w ogóle potrzebny czwarty moderator. Je¶li tak, to zapisaæ chêtnych i przeprowadziæ demokratyczne wybory. : ) W tym przypadku mam chyba kandydata. My¶lê, ¿e bycie moderatorem polskiej sekcji forum Alizée to przywilej i duma.

 4. #1604
  Mega Alizée Fan Moderator (PL)
  Join Date
  21st Apr 2008
  Posts
  2,268
  Rep Power
  33

  Default

  Prawdopodobnie Marzec równie¿ przestanie byæ moderatorem - od dawna nie by³ aktywny na forum, zatem nie wywi±zuje siê ze swojej funkcji, co jest przes³ank± do jego dymisji. W takiej sytuacji pewnie pozostanie dwóch moderatorów - czy jest to liczba wystarczaj±ca - wg mnie niekoniecznie; pamiêtajmy, ¿e w najbli¿szej przysz³o¶ci pojawi siê nowa p³yta Lilki, wiêc forum znowu mo¿e zrobiæ siê bardzo aktywne jak niegdy¶ i trzeci Moderator móg³by okazaæ siê w takiej sytuacji bardzo przydatny. Ale to jest ju¿ kwestia, któr± oczywi¶cie powinni¶my rozwa¿yæ wspólnie i podj±æ decyzjê czy zorganizowaæ wybory na nowego moderatora czy mo¿e taka opcja jest zbêdna.
  "Arrêtez! De me dire que le vent a tourné, C'est pas vrai..."

  WIELKI ZLOT FAN?W ALIZEE - KRAK?W, 21-22 SIERPNIA 2010

 5. #1605
  5w4 Dragon's Avatar
  Join Date
  15th Jul 2006
  Location
  Sosnowiec\Poland
  Age
  27
  Posts
  6,573
  Rep Power
  54

  Default

  A¿ mi przypomnia³e¶ czasy kiedy ja by³em modkiem ;D ten okres w moim ¿yciu okre¶lê jednym krótki zdaniem - wódka, dziwki i lasery Ale rozumiem Ciê doskonale bo sam w pewnym momencie poczu³em ¿e trzeba siê zrzec tego zaszczytnego tytu³u i oddaæ go w inne rêce Pomijam fakt, ¿e na dobr± sprawê to nawet jeden mod nie ma tu nic do roboty (zw³aszcza ostatnimi czasy )
  " I'll tell you one thing about the universe, though. The universe is a pretty big place. It's bigger than anything anyone has ever dreamed of before. So if it's just us... seems like an awful waste of space. Right?"

 6. #1606
  Mega Alizée Fan Moderator (PL)
  Join Date
  21st Apr 2008
  Posts
  2,268
  Rep Power
  33

  Default

  Jak mi³o Ciê znów... czytaæ.

  Dok³adnie, a poza tym nie ma co na si³ê ci±gn±æ - wiadomo, "trzeba wiedzieæ, kiedy ze sceny zej¶æ". Swoj± drog± - ja te¿ mam ju¿ swojego kandydata na moda jak co¶.
  "Arrêtez! De me dire que le vent a tourné, C'est pas vrai..."

  WIELKI ZLOT FAN?W ALIZEE - KRAK?W, 21-22 SIERPNIA 2010

 7. #1607
  Alizée Fan qense's Avatar
  Join Date
  2nd Nov 2009
  Location
  Legnica
  Age
  33
  Posts
  216
  Rep Power
  20

  Default

  PioB brachu...skoro czujesz,że powinnieneś zakończyć swoje rządy na forum to nie pozostaje nam nic innego jak podziekować Ci za ten czas w którym pełniłeś te mimo wszystko zaszczytną funkcję.
  Faktycznie dużo z naszej ekpiy coraz rzadziej pojawia sie tutaj,często z braku czasu,czasem z innych powodów...sam nieraz wkurzam się na siebie,że nie jestem tutaj stałym i częstym bywalcem,a nie powinno tak być...nie powinniśmy się Panowie "wygaszać",ale coż zrobić pozostaje mieć tylko nadzieje,że w tym nowym roku więcej nas będzie-tych nowych fanów,ale i tych starych,tych którzy spędzili tutaj naprawde szmat czasu...chciałbym żebyśmy zawsze byli jednością i sam sobie również tego życze
  Wszyscy dorastamy,starzejemy się,niektórzy zakładają rodziny inni nie,niektórzy byli tutaj i odeszli...szkoda...każdy jakoś podąża w swoim kierunku i czy to się komuś podoba czy nie tak jest bo tak ktoś to wymyślił...ale mimo tego pamiętajmy wszyscy i nie zapominajmy:

  Alizee Forever...trwajmy dalej...
  Last edited by qense; 4th January 2012 at 14:21.

 8. #1608
  Mega Alizée Fan Moderator (PL)
  Join Date
  21st Apr 2008
  Posts
  2,268
  Rep Power
  33

  Default

  Piêknie napisane, qense. Nie jestem pewny przysz³o¶ci tego forum, ale jestem pewny, ¿e sentyment do tego miejsca i do Was pozostanie na zawsze.
  "Arrêtez! De me dire que le vent a tourné, C'est pas vrai..."

  WIELKI ZLOT FAN?W ALIZEE - KRAK?W, 21-22 SIERPNIA 2010

 9. #1609
  프셰미슬라프 FanPage Staff
  Moderator (RU)
  Moderator (PL)
  Przemyslav's Avatar
  Join Date
  10th Oct 2003
  Location
  日本国 / 대한민국
  Age
  34
  Posts
  25,507
  Blog Entries
  1
  Rep Power
  137

  Default

  Róbta tak dalej To teraz ewentualnie wybory ogólnoforumowe lub poprzez monarchiê - wskazanie nastêpcy ^_^


  Przemyslav on: EnglishRussiaFaceBookFlickrGoogle+me2dayTumblr

 10. #1610
  Mega Alizée Fan chudyzam's Avatar
  Join Date
  13th Apr 2008
  Location
  Twierdza Zamo¶æ :)
  Age
  30
  Posts
  1,058
  Rep Power
  28

  Default

  Niesamowite - trwa wymiana postów w 3 ró¿nych w±tkach

  Nie to forum od¿yje wreszcie

 11. #1611

  Default

  haha, idzie jak po gruzie. Zaraz kto¶ pójdzie spaæ i nie ma kto go zast±piæ. : )

  PS
  Zabawa: Kto opu¶ci teraz pierwszy forum ten frajer. : D

 12. #1612
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  W 3 watkach przez 3 osoby ^^ . 3 to fajna liczba
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 13. #1613
  Mega Alizée Fan chudyzam's Avatar
  Join Date
  13th Apr 2008
  Location
  Twierdza Zamo¶æ :)
  Age
  30
  Posts
  1,058
  Rep Power
  28

  Default

  Dobra to piszemy

 14. #1614
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  Hej, bardzo przepraszam za moj± niecierpliwo¶æ, ale chyba nie zbijecie, jak zapytam?
  Rozumiem tê ca³± sprawê z prawami autorskimi i rozumiem te¿, ¿e uporz±dkowanie tego na polskiej sekcji trochê czasu zajmuje... Ale czy dzia³ z dyskusjami o Alizée w koñcu wróci i kiedy?
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 15. #1615

  Default

  Mia³em zapytaæ o to samo. : ) Ju¿ min±³ do¶æ spory kawa³ czasu, a informacji o postêpach jak nie by³o tak nie ma. Chyba, ¿e tych postêpów w ogóle nie poczyniono poza jednym, wci¶niêciem Delete. : P Ta czê¶æ forum podtrzymuje nasz± sekcjê przy "¿yciu" jak respirator, tym bardziej, ¿e s± wakacje, wiêc "jak ¿yæ" gdy przy nim majstruj±? ; )

 16. #1616
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  Chcê od¶wie¿yæ dyskusjê na temat nowych moderatorów. Có¿, przyda³by siê choæ jeden, który bywa³by czê¶ciej na forum. Widzê, ¿e czê¶æ userów, zw³aszcza tych bêd±cych d³u¿ej na forum ma nawet konkretne propozycje, kto to by mia³ byæ. Radzi³abym Grupie Trzymaj±cej W³adzê zabraæ siê za jakie¶ wybory czy co¶, bo bez aktywnych modów nie ma szans na choæby minimalny rozwój forum (zarejestruje siê kto¶ nowy i nawet nie ma kto go zaakceptowaæ). Poza tym sekcja z dyskusjami na temat Alizée nie wróci³a, bo, jak napisa³ mi Orion, polscy moderatorzy nie oczy¶cili jej jeszcze z materia³ów objêtych prawami autorskimi.
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 17. #1617
  Alizée Interested Norweski zomowiec's Avatar
  Join Date
  26th Nov 2012
  Location
  Poland
  Age
  25
  Posts
  60
  Rep Power
  12

  Default

  Zg³aszasz kandydacie?

 18. #1618
  Alizée Fan Sagittarius's Avatar
  Join Date
  4th Sep 2012
  Location
  Poland/Nowy S±cz
  Age
  22
  Posts
  140
  Rep Power
  13

  Default

  Co racja to racja przyda³by siê nowy moderator. Tak samo u mnie by³o z blokad± postów, które musia³y byæ akceptowane przez moderatora pojawia³y siê 1-2 tyg pó¼niej. A ty Jazzmin nie chcesz?

 19. #1619
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  Ja bym raczej typowa³a A.N.ONI.Ma, Hanysa albo Tomcia, je¶li którykolwiek ma chêæ do moderowania.
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 20. #1620

  Default

  Quote Originally Posted by Jazzmin View Post
  Ja bym raczej typowa³a A.N.ONI.Ma, Hanysa albo Tomcia, je¶li którykolwiek ma chêæ do moderowania.
  Dziêki Jazzmin, ale ja siê chyba nie nadaje, a i teraz mam pewne wa¿ne sprawy do zrobienia i muszê siê z nich uwolniæ. Dlatego nie chcê siê przywi±zywaæ do obowi±zków, a pó¼niej zawie¶æ.

  Na pewno potrzeba pewnych dzia³añ. Jest za ma³a aktywno¶æ obecnej ekipy (akceptacja nowych kont, modernizacja tematów i postów pod wzglêdem praw autorskich). Nie ma sensu trzymaæ na si³ê tych, którzy nie chc± lub w niedalekiej przysz³o¶ci „nie bêd± mieæ czasu”. Moim zdaniem wystarczy dwóch, ale aktywnych moderatorów, ewentualnie trzeci w razie nieobecno¶ci pozosta³ych, aby akceptowa³ konta. Moderatorów jest mniej wiêcej tyle, ile obecnie aktywnych osób na forum. Moim zdaniem, przy wyborze (zw³aszcza tego, „na dzi¶”) moderatora nale¿a³oby by braæ przede wszystkim pod uwagê:

  - doczesn± regularn± obecno¶æ,
  - przysz³± regularn± obecno¶æ, (musi mieæ tego ¶wiadomo¶æ i siê zadeklarowaæ)
  - umiejêtno¶æ po stronie technicznej (nie wiem konkretnie co musi umieæ, dobrze by by³o gdyby jeden z moderatorów z w³asnego do¶wiadczenia napisa³, czy jaki¶ umiejêtno¶ci, wiedzy potrzeba : ),

  O innych nie piszê bo te, zw³aszcza teraz s± chyba najwa¿niejsze.

  Przemyslav co z obecnymi moderatorami? Bo je¶li bêd± mieæ czas na dalsz± pracê to bym nic nie zmienia³, tylko niech przynajmniej uporz±dkuj± t± sekcje.

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •