Zablokowana czê¶æ forum jest po¶wiêcona dyskusjom o Alizée, z wyj±tkiem aktualno¶ci, które znajdziemy w pierwszej czê¶ci polskiego forum. Mo¿na by³o siê tam dowiedzieæ wielu rzeczy o Alizée. Odbioru jej osoby w naszym otoczeniu, naszego stosunku do niej, jak j± poznali¶my, oceniali¶my jej teledyski i ca³± twórczo¶æ. Tematy typu: co powinien wiedzieæ ka¿dy fan Lilly i wiele wiele innych wa¿nych rzeczy. Poni¿ej zamieszczam linki do archiwum naszego forum, w którym s± podobne tematy.

http://www.alizee-forum.com/archive/index.php/f-62.html
http://www.alizee-forum.com/archive/...p/t-11485.html

Quote Originally Posted by Jazzmin View Post
... Poza tym sekcja z dyskusjami na temat Alizée nie wróci³a, bo, jak napisa³ mi Orion, polscy moderatorzy nie oczy¶cili jej jeszcze z materia³ów objêtych prawami autorskimi.
Jak pamiêtam, to Google doczepi³o siê o te prawa autorskie, albo kto¶ za ich po¶rednictwem. Mniejsza o to, faktem jest, ¿e ju¿ od prawie równego roku, nikt nic z tym nie zrobi³. Miêdzy innymi dlatego te wybory.