Donate Now Goal amount for this year: 4030 EUR, Received: 40 EUR (1%)
(*Donation progressbar standing is unconfirmed.)
If you have donated, comment in this: donation thread, so we may review it.
Unfortunately we've lost the ability to generate ad revenue, because of some links to copyrighted content, which were posted by certain members, so now we solely depend on donations to keep this site running.
Please support the website with your donation.

Any donation will help!

Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 41 to 57 of 57

Thread: Noworoczne postanowienia...

 1. #41
  프셰미슬라프 FanPage Staff
  Moderator (RU)
  Moderator (PL)
  Przemyslav's Avatar
  Join Date
  10th Oct 2003
  Location
  日本国 / 대한민국
  Age
  34
  Posts
  25,507
  Blog Entries
  1
  Rep Power
  137

  Default

  A u mnie wysz³o tak

  ^ Zdaæ egzaminy TELC z angielskiego;
  ^ Opanowaæ dok³adniej koreañski we w³asnym zakresie;
  ^ Zrealizowaæ plan wycieczki z ukochan± w ciep³e kraje; (ale bez ukochanej)
  ^ Wyrobiæ pozwolenie na broñ paln±;
  ^ Poszerzyæ sw± wiedzê, tudzie¿ swe umiejêtno¶ci w zakresie patologii, czy bieg³o¶ci s±dowe z zakresu informatyki;
  ^ O¶wiadczyæ siê;


  Przemyslav on: EnglishRussiaFaceBookFlickrGoogle+me2dayTumblr

 2. #42

  Default

  Nadszed³ ten moment. : )

  Quote Originally Posted by A.N.ONI.M View Post
  1.Byæ lepszym cz³owiekiem (byæ mi³ym, pomagaæ, nie zawadzaæ, itp: )
  Tak jak to napisa³ Piob, ciê¿ko oceniæ, a tak w ogóle nie mnie oceniaæ. Nastêpnym razem postaram siê wyznaczyæ cele, których realizacjê bêdzie ³atwo oceniæ.

  Quote Originally Posted by A.N.ONI.M View Post
  2.Bardziej dbaæ o zdrowie (nie przekroczyæ 65 kg, wiêcej sportu)
  Zdecydowanie uda³o siê, chcia³o by siê wiêcej i bardziej, ale jest OK : )
  Quote Originally Posted by A.N.ONI.M View Post
  3.Ukoñczyæ semestry na studiach.
  uda³o siê
  Quote Originally Posted by A.N.ONI.M View Post
  4.Uczyæ siê jêzyka angielskiego & francuskiego (przynajmniej 4 razy w tygodniu)
  Zmieni³y siê priorytety, najpierw angielski, a pó¼niej jak w miarê opanuje angielski to francuski. Za to uczê siê codziennie, chocia¿ trochê.
  Quote Originally Posted by A.N.ONI.M View Post
  5.Nauczyæ siê lepiej korzystaæ z photoshopa.
  Totalna klapa : ) , nie to, ¿e nie wiedzia³am/em jak siê za to zabraæ, tylko przesta³o byæ to w tej chwili dla mnie wa¿ne. Zawieszam na czas nieokre¶lony ; )
  Quote Originally Posted by A.N.ONI.M View Post
  6.Dokoñczyæ czytan± ksi±¿kê i przeczytaæ przynajmniej jeszcze jedn±.
  Nie by³o problemów, uda³o siê ponad to co postanowi³am/em. : )
  Quote Originally Posted by A.N.ONI.M View Post
  7.Kupiæ prezenty moim bliskim na urodziny.
  Rodzinka by³a zadowolona, pewnie nie którzy mniej, a inni bardziej. Zreszt± co mieli powiedzieæ.
  Quote Originally Posted by A.N.ONI.M View Post
  8.Anonimowo sprawiæ komu¶ rado¶æ (Amelia mnie zainspirowa³a : )
  : ) chyba siê uda³o...

  PS
  Gratulujê wszystkim spe³nionych postanowieñ, a je¶li nie uda³o siê je zrealizowaæ, to chocia¿ za podjêt± walk± z nimi ; ). Jak siê nie uda³o w bie¿±cym roku, to mo¿e w kolejnym. : )

 3. #43
  Szewronista Hanys's Avatar
  Join Date
  20th Mar 2007
  Age
  26
  Posts
  7,635
  Rep Power
  56

  Default

  *Czê¶ciej byæ sob±.
  *Nie irytowaæ siê tak ³atwo.
  *Zmieniæ kilka rzeczy w sobie.

  I najwa¿niejsze:
  *Zmieniæ kierunek studiów bo irytuje mnie obecny i ka¿dy sobie kpi z niego ale poza Górnym ¦l±skiem, ¿eby mieszkaæ w akademiku.
  Urzêdowo nieuprzejmy.

 4. #44
  Tennis Lover Mika's Avatar
  Join Date
  28th Jun 2010
  Location
  Poznan, Poland
  Age
  22
  Posts
  230
  Rep Power
  18

  Default

  Postanowienia na rok 2011:
  -przestaæ obgryzaæ paznokcie!
  -postaraæ siê, aby nie pisaæ testu matematyczno-przyrodniczego po gimnazjum
  -dostaæ siê do dobrego liceum
  -jeszcze lepiej opanowaæ angielski i hiszpañski
  -ponownie wyjechaæ gdzie¶ za granicê
  -w ciep³e dni przynajmniej 4-5 razy w tygodniu graæ w tenisa

  Pierwsze jest niewykonalne...
  LFC & FCB & PSG & FeVer = ♥ ♥ ♥

  I'm not single, but I'm not taken. I'm just reserved for the one I want! <333

  http://www.lastfm.pl/user/xdmikadx and http://www.twitter.com/Anita_22_05

 5. #45
  ^Eden Eden^ Tomcio's Avatar
  Join Date
  19th Apr 2008
  Location
  Ruda ¦l±ska
  Age
  22
  Posts
  1,874
  Rep Power
  31

  Default

  1. DUUUU¯O siê uczyæ
  2. Wyj¶æ z na³ogów
  3. D±¿yæ do spe³nienia marzeñ

 6. #46
  Mega Alizée Fan Moderator (PL)
  Join Date
  21st Apr 2008
  Posts
  2,268
  Rep Power
  33

  Default

  Quote Originally Posted by Tomcio View Post
  1. DUUUU¯O siê uczyæ
  2. Wyj¶æ z na³ogów
  3. D±¿yæ do spe³nienia marzeñ
  Brawo Tomcio , krótko i tre¶ciwie. Równie¿ mam podobne postanowienia.
  "Arrêtez! De me dire que le vent a tourné, C'est pas vrai..."

  WIELKI ZLOT FAN?W ALIZEE - KRAK?W, 21-22 SIERPNIA 2010

 7. #47
  Bla Bla Bla kiko90's Avatar
  Join Date
  26th Sep 2006
  Location
  Poland
  Age
  26
  Posts
  5,823
  Rep Power
  50

  Default

  Quote Originally Posted by Tomcio View Post
  1. DUUUU¯O siê uczyæ
  Jak bêd± chêci do nauki Tomcio to odniesiesz sukces

  U mnie postanowienia takie:
  1. Zdaæ/poprawic wszystkie kolokwia
  2. Zapisaæ siê na prawo jazdy (choæ siebie metr 70 nie widze za kó³kiem)
  3. Lepiej traktowaæ najlbli¿szych ludzi, tym samym mniej kln±æ na otaczaj±cy mnie ¶wiat.

 8. #48
  Mega Alizée Fan Moderator (PL)
  Join Date
  21st Apr 2008
  Posts
  2,268
  Rep Power
  33

  Default

  Quote Originally Posted by kiko90 View Post
  2. Zapisaæ siê na prawo jazdy (choæ siebie metr 70 nie widze za kó³kiem)
  To powodzenia, oby¶ zda³ za pierwszym (a najlepiej za drugim - jak to mówi±: "Za drugim zdaj± najbezpieczniej je¿d¿±cy kierowcy, za pierwszym zdaj± Ci, co potem brak im pokory" - co¶ w tym jest :-P ¯eby nie by³o - ja zda³em za drugim podej¶ciem ). Ale tak serio, to kilka pierwszych podej¶æ to loteria. Ale niezaliczone egzaminy od 5 wzwy¿ - to co¶ ju¿ nie tak z umiejêtno¶ciami, heh. Ale to dobry temat na dyskusjê w innym miejscu.
  Last edited by PioB; 30th December 2010 at 17:06.
  "Arrêtez! De me dire que le vent a tourné, C'est pas vrai..."

  WIELKI ZLOT FAN?W ALIZEE - KRAK?W, 21-22 SIERPNIA 2010

 9. #49
  Bla Bla Bla kiko90's Avatar
  Join Date
  26th Sep 2006
  Location
  Poland
  Age
  26
  Posts
  5,823
  Rep Power
  50

  Default

  Quote Originally Posted by PioB View Post
  To powodzenia, oby¶ zda³ za pierwszym (a najlepiej za drugim - jak to mówi±: "Za drugim zdaj± najbezpieczniej je¿d¿±cy kierowcy, za pierwszym zdaj± Ci, co potem brak im pokory" - co¶ w tym jest :-P ¯eby nie by³o - ja zda³em za drugim podej¶ciem )
  Hehe To gratuluje Wed³ug mnie fajnie zdaæ za pierwszym i za drugim Mi nawet za 3 by wystarczy³o co to dla mnie mieæ 2 b³êdy
  A podejmuje siê tego, bo coraz czê¶ciej wprowadzaj± nowe przepisy utrudniaj±ce zdanie ludziom egzaminu na prawo jazdy Wiêc trzeba siê pospieszyæ kto wie co rz±d wymy¶li tym razem ...

  Ale niezaliczone egzaminy od 5 wzwy¿ - to co¶ ju¿ nie tak z umiejêtno¶ciami, heh. Ale to dobry temat na dyskusjê w innym miejscu.
  wiem, ¿e jest temat zwi±zany z autami, ale bawiæ siê w pracownika archiwizacji, jest ryzykowne, jeszcze bana dostane
  Bo o punktowanych egzaminach na prawo jazdy to pierwszy raz s³ysze

 10. #50
  Szewronista Hanys's Avatar
  Join Date
  20th Mar 2007
  Age
  26
  Posts
  7,635
  Rep Power
  56

  Default

  Byæ na Juwenaliach. Przemylav pewnie zna tajemicê tej imprezy, ¿e komu siê nie uda hmmm... ten ciamajda
  Urzêdowo nieuprzejmy.

 11. #51
  프셰미슬라프 FanPage Staff
  Moderator (RU)
  Moderator (PL)
  Przemyslav's Avatar
  Join Date
  10th Oct 2003
  Location
  日本国 / 대한민국
  Age
  34
  Posts
  25,507
  Blog Entries
  1
  Rep Power
  137

  Default

  Quote Originally Posted by Hanys View Post
  Byæ na Juwenaliach. Przemylav pewnie zna tajemicê tej imprezy, ¿e komu siê nie uda hmmm... ten ciamajda
  Dok³adnie Byle zaliczyæ - nie tylko Juwenalia


  Przemyslav on: EnglishRussiaFaceBookFlickrGoogle+me2dayTumblr

 12. #52
  Mega Alizée Fan Moderator (PL)
  Join Date
  21st Apr 2008
  Posts
  2,268
  Rep Power
  33

  Default

  Szybko czas zlecia³... a pora na kolejne postanowienia. Ale zanim kolejne, rozliczê siê z poprzednich:
  1. DUUUU¯O siê uczyæ
  Uda³o siê.
  2. Wyj¶æ z na³ogów.
  Nie uda³o siê do koñca (ale jestem pewny, ¿e w tym roku siê uda )
  3. D±¿yæ do spe³nienia marzeñ
  Ca³y czas d±¿ê, wiêc uda³o siê.

  A jakie nowe postanowienia?
  Te same co poprzednio.
  + zacz±æ uczyæ siê francuskiego, kilka lat nauki na niby - pora wzi±æ siê za to na powa¿nie - Lilka zobowi±zuje. A poza tym ten jêzyk piêknie brzmi - zw³aszcza w ustach Alizee.
  Last edited by PioB; 4th January 2012 at 14:39.
  "Arrêtez! De me dire que le vent a tourné, C'est pas vrai..."

  WIELKI ZLOT FAN?W ALIZEE - KRAK?W, 21-22 SIERPNIA 2010

 13. #53
  Bla Bla Bla kiko90's Avatar
  Join Date
  26th Sep 2006
  Location
  Poland
  Age
  26
  Posts
  5,823
  Rep Power
  50

  Default

  Hahaaha z moich postanowien to nic nie wysz³o no mo¿e lepiej traktowaæ najbli¿ych ale to o odrobinê
  A postanowienia zostaj± te same, tylko dodam mniej narzekaæ i mniej kln±æ

  Podziwam tych co postawiaj± siê uczyæ mi by siê troszkê nie chcia³o hehe jak nauko o drzewach ><

 14. #54
  프셰미슬라프 FanPage Staff
  Moderator (RU)
  Moderator (PL)
  Przemyslav's Avatar
  Join Date
  10th Oct 2003
  Location
  日本国 / 대한민국
  Age
  34
  Posts
  25,507
  Blog Entries
  1
  Rep Power
  137

  Default

  Zdecydowanie - uwie¶æ jak±¶ sko¶nook±


  Przemyslav on: EnglishRussiaFaceBookFlickrGoogle+me2dayTumblr

 15. #55
  Mega Alizée Fan Moderator (PL)
  Join Date
  21st Apr 2008
  Posts
  2,268
  Rep Power
  33

  Default

  ¯yczê Ci tego z ca³ego serca, Przemek. S³ysza³em od kumpla z £odzi, ¿e macie tam stosunkowo du¿o sko¶nookich Azjatów (i Azjatek ). Je¶li tak rzeczywi¶cie jest, to ju¿ Ci zazdroszczê.
  "Arrêtez! De me dire que le vent a tourné, C'est pas vrai..."

  WIELKI ZLOT FAN?W ALIZEE - KRAK?W, 21-22 SIERPNIA 2010

 16. #56
  프셰미슬라프 FanPage Staff
  Moderator (RU)
  Moderator (PL)
  Przemyslav's Avatar
  Join Date
  10th Oct 2003
  Location
  日本国 / 대한민국
  Age
  34
  Posts
  25,507
  Blog Entries
  1
  Rep Power
  137

  Default

  Nie dziêkujê No jest du¿o w naszym "chinatown" i osiedlach akademickich Trzeba znowu zostaæ chyba studentem


  Przemyslav on: EnglishRussiaFaceBookFlickrGoogle+me2dayTumblr

 17. #57

  Default

  Jak tam wasze postanowienia, uda³o siê wam je spe³niæ? : ) Uwiedli¶cie jak±¶ sko¶nook±? ; )

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •