Z zim± najgorszy problem, ¿e najbardziej siê d³u¿y. Zimno i nie chce siê wychodziæ z domu, wiêc w sumie nic ciekawego siê nie dzieje. Nie jestem jak±¶ szczególn± hejterk±, ale wolê inne pory roku.