Donate Now Goal amount for this year: 4030 EUR, Received: 40 EUR (1%)
(*Donation progressbar standing is unconfirmed.)
If you have donated, comment in this: donation thread, so we may review it.
Unfortunately we've lost the ability to generate ad revenue, because of some links to copyrighted content, which were posted by certain members, so now we solely depend on donations to keep this site running.
Please support the website with your donation.

Any donation will help!

Page 5 of 5 FirstFirst ... 345
Results 81 to 92 of 92

Thread: Zabawy z Naszymi ksywkami :)

 1. #81
  Sylwester,Lilly Fan sylvog83's Avatar
  Join Date
  29th Jun 2009
  Location
  PL
  Age
  34
  Posts
  1,124
  Rep Power
  25

  Default

  Hehe witam

 2. #82
  Mega Alizée Fan Moderator (PL)
  Join Date
  21st Apr 2008
  Posts
  2,268
  Rep Power
  33

  Default

  Mój nick

  Emanuje z ciebie chêæ do ¿ycia
  Lubisz siê przechwalaæ swoimi zdolno¶ciami, które nie zawsze posiadasz
  Lubisz organizowaæ sobie do pracy co¶ na wzór hermetycznej grupy
  Masz dusze artysty (muzyka, grafika itp.)
  Chcesz byæ zauwa¿any w swoim ¶rodowisku
  Umiesz wyra¿aæ swoj± opinie, co czesto wprowadza Ciê w tarapaty
  Umiesz mówiæ NIE
  Lubisz trochê szpanowaæ.
  Jeste¶ osob± siln± psychicznie, odporn± na wp³ywy innych
  Nie zawsze mówisz innym prawdê
  Maj±c taki nick jeste¶ troche dziwny

 3. #83
  Sylwester,Lilly Fan sylvog83's Avatar
  Join Date
  29th Jun 2009
  Location
  PL
  Age
  34
  Posts
  1,124
  Rep Power
  25

  Default

  A mnie wysz³o to

  Jeste¶ sk±py
  Jeste¶ do¶æ delikatn± osob±
  Masz ma³y kr±g zaufanych przyjació³
  Nie zawsze mówisz innym prawdê
  Jeste¶ nowoczesny
  Próbujesz udawaæ kogo¶, kim naprawde nie jeste¶
  Jeste¶ postaci± owian± tajemnic±
  Masz skomplikowan± osobowo¶æ

 4. #84
  Lilly town est un rêve... Moderator (PL) Czesteros's Avatar
  Join Date
  23rd Nov 2004
  Location
  Poland -> Poznañ
  Age
  31
  Posts
  10,422
  Rep Power
  73

  Default

  A¿ dziwne, ¿e jeszcze tego testu nie robi³em

  Ale muszê powiedzieæ, ¿e to prawda

  Interesujesz sie nauk± i pras± popularno-naukow±
  Masz dusze artysty (muzyka, grafika itp.)
  Jeste¶ osob± siln± psychicznie, odporn± na wp³ywy innych
  Nie zawsze mówisz innym prawdê
  Jeste¶ cz³owiekiem spokojnym, ale szukaj±cym sposobu na wyró¿nienie siê (subkultury itp.)
  Czujesz siê nie spe³niony w ¿yciu - ci±gle czego¶ Ci brakuje
  Przepe³nia Cie pycha

  My GG: 4654525
  If i could fly ...

 5. #85
  Fateless...
  Join Date
  15th Oct 2006
  Location
  Stê¿yca/Gdynia Pologne
  Age
  24
  Posts
  3,185
  Rep Power
  39

  Default

  LOL wszystko siê zgadza szczególnie 2 zdanie

  Masz dusze artysty (muzyka, grafika itp.)
  Lubisz klimaty zagraniczne - g³ównie Francja, Hiszpania itp.
  Chcesz byæ zauwa¿any w swoim ¶rodowisku
  Jeste¶ do¶æ delikatn± osob±
  Umiesz mówiæ NIE
  Masz ma³y kr±g zaufanych przyjació³
  Nie zawsze mówisz innym prawdê
  Jeste¶ cz³owiekiem spokojnym, ale szukaj±cym sposobu na wyró¿nienie siê (subkultury itp.)
  Masz niskie poczucie w³asnej warto¶ci
  Maj±c taki nick jeste¶ troche dziwny

 6. #86
  Szewronista Hanys's Avatar
  Join Date
  20th Mar 2007
  Age
  26
  Posts
  7,635
  Rep Power
  56

  Default

  Emanuje z ciebie chêæ do ¿ycia
  Masz dusze artysty (muzyka, grafika itp.)
  Chcesz byæ zauwa¿any w swoim ¶rodowisku
  Umiesz wyra¿aæ swoj± opinie, co czesto wprowadza Ciê w tarapaty
  Umiesz mówiæ NIE
  Masz ma³y kr±g zaufanych przyjació³
  Jeste¶ osob± siln± psychicznie, odporn± na wp³ywy innych
  Jeste¶ cz³owiekiem spokojnym, ale szukaj±cym sposobu na wyró¿nienie siê (subkultury itp.)
  Masz niskie poczucie w³asnej warto¶ci

  Oprócz ostatniego, wypisz-wymaluj ca³y ja
  Urzêdowo nieuprzejmy.

 7. #87
  Alizée4Ever Kamil's Avatar
  Join Date
  30th Mar 2009
  Location
  Poland
  Age
  25
  Posts
  766
  Rep Power
  24

  Default

  Mi wysz³o takie có¶:

  Emanuje z ciebie chêæ do ¿ycia
  Chcesz byæ zauwa¿any w swoim ¶rodowisku
  Umiesz wyra¿aæ swoj± opinie, co czesto wprowadza Ciê w tarapaty
  Masz sk³onno¶æ do za³amania psychicznego
  Jeste¶ nowoczesny
  Czujesz siê nie spe³niony w ¿yciu - ci±gle czego¶ Ci brakuje


  Oprócz 5 wszystko siê zgadza, 3 niestety te¿. :/

  My YouTube Channel << CLIC >>

 8. #88
  Alizée Fan qense's Avatar
  Join Date
  2nd Nov 2009
  Location
  Legnica
  Age
  33
  Posts
  216
  Rep Power
  20

  Default

  A mi coś takiego:

  Masz dusze artysty (muzyka, grafika itp.)
  Umiesz mówić NIE
  Jesteś osobą koleżeńską, ale wybierasz swych znajomych patrząc na zysk
  Nie zawsze mówisz innym prawdę

  "...Impressive...most impressive"

 9. #89
  Mega Alizée Fan Moderator (PL)
  Join Date
  21st Apr 2008
  Posts
  2,268
  Rep Power
  33

  Default

  Mi wyskoczy³o tylko tyle:

  Chcesz byæ zauwa¿any w swoim ¶rodowisku
  Masz ma³y kr±g zaufanych przyjació³

  Wszystko siê zgadza, choæ pierwsze stwierdzenie wydaje mi siê oczywiste - chyba ka¿dy ma tak± przypad³o¶æ - le¿y to w naturze ka¿dego cz³owieka.
  "Arrêtez! De me dire que le vent a tourné, C'est pas vrai..."

  WIELKI ZLOT FAN?W ALIZEE - KRAK?W, 21-22 SIERPNIA 2010

 10. #90

  Default

  ^A mi?

  "Maj±c taki nick jeste¶ troche dziwny "

  W grafikach google, w³a¶ciwie tylko Lilka lub zdjêcia z naszego forum. Dopiero na 16 stronie:

 11. #91
  Super Alizée Fan Moderator (PL) Jazzmin's Avatar
  Join Date
  15th May 2012
  Posts
  612
  Rep Power
  16

  Default

  Emanuje z ciebie chêæ do ¿ycia
  Chcesz byæ zauwa¿any w swoim ¶rodowisku
  Umiesz laæ wodê
  Masz duszê romantyka
  Umiesz mówiæ NIE
  Czujesz siê nie spe³niony w ¿yciu - ci±gle czego¶ Ci brakuje
  Przepe³nia Cie pycha

  O dziwo nawet parê trafi³o . Ale z t± chêci± ¿ycia, mówieniem NIE i pych± to raczej na odwrót.
  Everyone knows I'm like Jessica Rabbit
  I'm your leading lady, I gotta have it, baby

 12. #92
  Alizée Fan Tario's Avatar
  Join Date
  17th Sep 2013
  Location
  P³ock
  Age
  21
  Posts
  331
  Rep Power
  11

  Default

  Wybaczcie za odkopke.


  Emanuje z ciebie chêæ do ¿ycia
  Chcesz byæ zauwa¿any w swoim ¶rodowisku
  Masz ma³y kr±g zaufanych przyjació³
  Jeste¶ osob± siln± psychicznie, odporn± na wp³ywy innych

  A to z drugiego nicku z którego bardzo czêsto korzystam.

  Nie jeste¶ konfliktowy, ale dbasz o to, by twoje zdanie tak¿e by³o brane pod uwagê
  Drzemie w tobie wyj±tkowy talent, pielêgnuj±c go mo¿esz osi±gn±æ bardzo wiele
  W g³êbi serca jeste¶ czu³y i wra¿liwy, nawet je¶li tego nie okazujesz.
  Tryskasz optymizmem i zachowujesz pogodê ducha nawet w trudnych sytuacjach
  Nie jeste¶ pedantem, ale lubisz gdy otacza ciê ³ad i porz±dek, nawet w tzw. artystycznym nie³adzie
  W zwi±zku potrafisz zarówno dawaæ jak i braæ co czyni ciê wyj±tkowym partnerem.


  Ze starego testera I kurcze... Sam nie wiem, co¶ w tym jest.
  Last edited by Tario; 4th October 2013 at 12:04.

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •