Donate Now Goal amount for this year: 4030 EUR, Received: 40 EUR (1%)
(*Donation progressbar standing is unconfirmed.)
If you have donated, comment in this: donation thread, so we may review it.
Unfortunately we've lost the ability to generate ad revenue, because of some links to copyrighted content, which were posted by certain members, so now we solely depend on donations to keep this site running.
Please support the website with your donation.

Any donation will help!

Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 20 of 47

Thread: S³uchanie muzyki

 1. #1
  Alizée Fan
  Join Date
  7th Oct 2005
  Location
  Korea Po³udniowa / Warszawa
  Posts
  428
  Rep Power
  31

  Default S³uchanie muzyki

  Wbrew pozorom ten temat nie ma traktowaæ o gustach muzycznych forumowiczów, a zamiast tego ma skupiæ siê na sposobie s³uchania muzyki.

  Pozwoli³em sobie stworzyæ tak± mini-ankietê dotycz±c± tego niezwykle interesuj±cego zagadnienia .

  Tak wiêc, zapraszam chêtne osoby do udzielenia odpowiedzi na kilka pytañ:

  ---

  1. Gdzie i jak czêsto s³uchasz muzyki?

  2. Na czym s³uchasz (magnetofon, wie¿a, komputer, walkman)?

  3. Wolisz s³uchaæ g³o¶no czy raczej nie?

  4. S³uchasz pojedynczych utworów czy ca³ych albumów?

  5. Orygina³y czy mp3? A mo¿e jedno i drugie?

  6. Lubisz tzw. sk³adanki czy wolisz s³uchaæ jednocze¶nie tylko jednego wykonawcy?


  ---

  Chyba tyle wystarczy, na tê chwilê nie mam ju¿ wiêcej pomys³ów .

  Poni¿ej zamieszczam swoje odpowiedzi.

  1. W domu i w tramwaju kursuj±c miêdzy domem a uczelni±. S³ucham praktycznie codziennie, chocia¿ czasem mam ochotê na chwilê ciszy i nic wtedy nie w³±czam.

  2. Komputer i odtwarzacz mp3. Nie mam niestety porz±dnego sprzêtu graj±cego, a ró¿nicy w jako¶ci d¼wiêku miêdzy zwyk³ym radiomagnetofonem i komputerem nie zauwa¿am. Z komputera s³uchanie jest równie¿ dla mnie du¿o wygodniejsze, jako ¿e mogê mieæ ca³± sw± kolekcjê w jednym miejscu. Odtwarzacz mp3 z kolei przydaje siê poza domem.

  3. Zdecydowanie nie przepadam za g³o¶n± muzyk±. Osobi¶cie w domu s³ucham do¶æ cicho, a bêd±c na zewn±trz podg³a¶niam tylko na tyle, ¿eby muzyka nie by³a zag³uszana przez odg³osy otoczenia .

  4. I tak i tak. Czasem mam ochotê wys³uchaæ ca³ego albumu od pocz±tku do koñca, innym razem wolê pos³uchaæ pojedynczych piosenek. Spotka³em siê z opini±, ¿e, ¿eby zrozumieæ artystê, nale¿y s³uchaæ albumów od pocz±tku do koñca, tak jak jest to na kasetach, gdzie nie mo¿na prze³±czaæ utworów, a przewijanie jest zbyt czasoch³onne. Osobi¶cie nie mam okre¶lonego zdania na ten temat. Z wielk± chêci± wys³ucha³bym waszych argumentów za i przeciw.

  5. Staram siê kupowaæ oryginalne p³yty lub kasety, jednak jak na razie znaczn± wiêkszo¶æ swojej kolekcji posiadam niestety wy³±cznie w wersji komputerowej . Ale ¿e swoje oszczêdno¶ci przeznaczam g³ównie na muzykê, mam nadziejê, ¿e w przysz³o¶ci te proporcje bêd± odwrotne .

  6. Sk³adankom nie . Czasem zda¿a mi siê skakaæ po pojedynczych utworach, jednak zazwyczaj s³ucham jednego wykonawcy, nawet je¶li nie konkretnego albumu, to ró¿nych piosenek, ale tylko jego.

  ---

  Trochê siê rozpisa³em, teraz przyszed³ czas na Was!

 2. #2
  프셰미슬라프 FanPage Staff
  Moderator (RU)
  Moderator (PL)
  Przemyslav's Avatar
  Join Date
  10th Oct 2003
  Location
  日本国 / 대한민국
  Age
  34
  Posts
  25,507
  Blog Entries
  1
  Rep Power
  137

  Default

  Fajny pomys³

  1. Gdzie i jak czêsto s³uchasz muzyki?
  Przewa¿nie w swoich czterech k±tach W samochodzie oraz je¶li ruszam w przys³owiowe "miasto" i inne podró¿e Zawsze staram siê mieæ kontakt z muzyk± tam gdzie jestem Tak jak z moj± komórk± Jak czêsto hmmm, jak najwiêcej Je¶li kibluje w domu to 3/4 dnia No chyba ¿e cosik ciekawego w TV lub filma na kompie lookam A po za domem to zawsze z mp3 playera s³ucham, no chyba ¿e kto¶ cosik do mnie mówi

  2. Na czym s³uchasz (magnetofon, wie¿a, komputer, walkman)?
  Komputer po³±czony z wie¿± HiFi i TV to jesli chodzi o cztery k±ty. Poza nimi mp3 player

  3. Wolisz s³uchaæ g³o¶no czy raczej nie?
  Zale¿y od nastroju i czy mnie ³eb nienapie*a po imprezie, a tak to jak ino jestem sam i fazê z³apiê to zapuszcze na full'a jakie¶ skoczne kawa³ki Oczywista je¶li chodzi o g³o¶n± muzykê wliczam tak¿e wszelakiem jumprezy

  4. S³uchasz pojedynczych utworów czy ca³ych albumów?
  Nigdy pe³nych albumów, zbyt szybko nudzi mnie dany nurt muzyczny jednego wykonawcy Dlatego staram siê zbyt d³ugo np. 2 h nie s³uchaæ tego samego wykonwacy (np. Alizee). Zdecydowanie kocham opcje "Shuffle" Napewno mogê s³uchaæ jendnego gatunku muzyki: np. jednego dnia katuje metal, a nastêpnego pop

  5. Orygina³y czy mp3? A mo¿e jedno i drugie?
  Nieop³acalne... nie u¿ywam walkmanów i discmanów, wiêc nie mam potrzeby kupowaæ CD i kaset i wywaliæ 50 z³ w nico¶æ, kupiê tak± p³yte przeslucham pare razyirzuca w k±t, ash se oniej za rok nie przypomne i nie opyle na Allegro Wyj±tkiem s± p³yty i kasety kupowane w celu kolekcjonerskim Np. wydania Alizee Je¶li chodzi o orygina³y kupujê g³ównie filmy DVD i programy P³yty audio czy kasety op³aca³o by mi siê kupowaæ gdybyby³y w PL wydawane na nosnikach typu CompactFlash wkladam taka karte pamieci do mp3 playera i slucham

  6. Lubisz tzw. sk³adanki czy wolisz s³uchaæ jednocze¶nie tylko jednego wykonawcy?
  Zdaje mi siê ze odpowiedzialem na to pytanie w punkcie 4


  Przemyslav on: EnglishRussiaFaceBookFlickrGoogle+me2dayTumblr

 3. #3
  Inactive/Banned
  Join Date
  23rd Oct 2003
  Location
  Poland
  Posts
  2,661
  Rep Power
  0

  Default

  1. Gdzie i jak czêsto s³uchasz muzyki?
  Ogolnie w domu, dokladniej w swoim pokoju
  2. Na czym s³uchasz (magnetofon, wie¿a, komputer, walkman)?
  Najczesciej jest to komp i magnetofon
  3. Wolisz s³uchaæ g³o¶no czy raczej nie?
  Zalezy, raz tak raz tak, powiedzial bym srednio na jeza
  4. S³uchasz pojedynczych utworów czy ca³ych albumów?
  I tak i tak. Jak dorwe jakis nowy albumik to jade po kolei, a gdy juz stare i sprawdzone to puszczam wybrane(czyt. najlepsze wedlug mnie)
  5. Orygina³y czy mp3? A mo¿e jedno i drugie?
  Zdecydowanie mp3! Orginaly u mnie to zadkosc, ale sa
  6. Lubisz tzw. sk³adanki czy wolisz s³uchaæ jednocze¶nie tylko jednego wykonawcy?
  Czesto robie tak: jedna plyta jakies kawalki, nastepna plyta znowu jakies kawalki itd.

  Pozdrawiam!

 4. #4
  Toc De Mac Alizée Fan Krogi's Avatar
  Join Date
  27th Jul 2005
  Location
  Czêstochowa / Polska
  Posts
  4,560
  Rep Power
  48

  Default Re: S³uchanie muzyki

  1. Gdzie i jak czêsto s³uchasz muzyki?
  S³ucham jak tylko mam mozliwo¶æ i jak najwiêcej siê da s³ucham w domu w szkole na spacerze je¶li chodzi o czêstotliwo¶æ s³uchania to chyba tak gdzie¶ z 5h dziennie
  2. Na czym s³uchasz (magnetofon, wie¿a, komputer, walkman)?
  Najczê¶ciej na komputerze, kiedy co¶ na nim robiê ale zdarza mi siê i¿ wyje¼d¿am na jakie¶ wycieczki to wtedy biorê odtwarzacz mp3 i na nim s³ucham
  3. Wolisz s³uchaæ g³o¶no czy raczej nie?
  Jak jestem sam w domu, to s³ucham g³o¶no a¿ siê kwiatki przy g³o¶nikach trzês± a jak s± rodzice w domu, to niestety muza leci cicho albo zak³adam s³uchawki

  4. S³uchasz pojedynczych utworów czy ca³ych albumów?
  S³ucham pojedyczych kawa³ków bo zazwyczaj podobaj± mi siê 2-e lub 3-y piosenki danego wykonawcy ( z wyj±tkiem Lili) dlatego nie widzê potrzeby s³uchania na silê czego¶ co mi siê nie podoba

  5. Orygina³y czy mp3? A mo¿e jedno i drugie?
  Zdecydowanie Mp3 bo mam na kompie i puszczam sobie je w czasie zabawy na kompiê a pozatym mp3 nic nie kosztuj± bo mozna je sobie zssaæ ze neta za free

  6. Lubisz tzw. sk³adanki czy wolisz s³uchaæ jednocze¶nie tylko jednego wykonawcy?
  zdecydowanie sk³adanki bo jak pisa³em wcze¶niej nie wszytkie utowary danego wykonawcy podobaj± mi siê i najczê¶ciej to robie sobiê w Winampie liste piosenek i s³ucham, gdy dana piosenka mi siê znudzi to poprostu "delete" i nie ma jej ju¿ a gdy za ni± zatêsknie to zamieszczam z powrotem

 5. #5
  Alizée Fan
  Join Date
  16th May 2005
  Location
  Olsztyn
  Posts
  462
  Rep Power
  32

  Default

  1. Dom i tylko dom, bo innej mo¿liwo¶ci nie mam.
  2. Magnetofon, czasem na DVD.
  3. To zale¿y od tego, czy jestem sam w domu, czy nie- tym bardziej teraz, kiedy mamy ma³e dziecko w domu.
  4. Raczej ca³ych albumów.
  5. A niby MP3 to nie orygina³y?
  6.Raczej to drugie.
  QUEEN(1971-2006): The Legend Lives On...

  'Je¶li nie wrócê jutro
  o tej samej porze
  ¯yjcie dalej, ¿yjcie dalej...'.

 6. #6
  Mega Alizée Fan Hunti's Avatar
  Join Date
  11th Jul 2005
  Location
  Warsaw - Poland
  Age
  25
  Posts
  2,427
  Rep Power
  39

  Default

  1. Gdzie moge... Najczesciej to dom, ale biore ze soba odtwarzacz mp3 do szkoly, wiec czesto umilam sobi dosyc dluga w moim przypadku droge tramwajem do szkoly
  2.Wole komputer, ewentualnie odtwarzacz mp3, wiezy jakos nie lubie, bo w moim przypadku lepsza jakos dziweku jest w komputerze
  3.Nie cierpie sluchac glosno muzyki, nie wiem czemu. Po prostu nie lubie jej czuc az "w gardle".
  4.Zalezy od wykonawcy... Tych ulubionych (jak np. Alizee) slucham raczej cale plyty, ale u tych wykonawcow ktorych daze mniejsza sympatia, sa to jakies poszczegolne piosenki.
  5. Generalnie nie usprawiedliwiam sie przed kradzieza, jaka sa nielegalne mp3. Ale jezeli zalezy mi na jednej piosence, to zazwyczaj sciagam z internetu. Jezeli jest to caly album, to po prostu go kupuje.
  6.Sk³adanki... Tylko jednego "gatunku". I tylko wybranego, nie lubie skladanek typu "Bravo girls", czy cos w tym guscie. W moj gust ciezko tez jest trafic, wiec dlatego przewaznie skladankom mowie nie, chyba, ze jakies wybitnie dobre

 7. #7
  Super Alizée Fan
  Join Date
  10th Aug 2005
  Posts
  860
  Rep Power
  33

  Default Re: S³uchanie muzyki

  .................................................. ...............................
  Last edited by Dziewczyna; 25th June 2014 at 21:49.

 8. #8
  Norbidinho
  Guest

  Default

  1. W domu,samochodzie jak jezdze z ojcem slucham codziennie
  2. Wieza , komputer, radio(najczesciej w samochodzie wlasnie ) i odtwarzacz mp3( przed spaniem i jak jade gdzies na mecz daleko z moja druzyna )
  3. S³ucham g³o¶no i cicho zalezy od piosenek
  4.Zawsze s³ucham pojedynczych utworów. Mam swoja taka liste
  5. Jak chce caly album to kupuje a gdy chce tylko pojedyncze pioseneczki to sciagam z neta
  6. Sk³adanki zdecydowanie sk³adanki

 9. #9
  Mega Alizée Fan
  Join Date
  18th Oct 2003
  Location
  CG :) Grudzi±DZ :D
  Posts
  1,674
  Rep Power
  41

  Default

  mo¿e i ja siê wypowiem

  1. Gdzie i jak czêsto s³uchasz muzyki?

  2. Na czym s³uchasz (magnetofon, wie¿a, komputer, walkman)?

  3. Wolisz s³uchaæ g³o¶no czy raczej nie?

  4. S³uchasz pojedynczych utworów czy ca³ych albumów?

  5. Orygina³y czy mp3? A mo¿e jedno i drugie?

  6. Lubisz tzw. sk³adanki czy wolisz s³uchaæ jednocze¶nie tylko jednego wykonawcy?
  1. Muzyka jest moim drugim ¶wiatem - po prostu ja ubóstwiam. Staram siê s³uchac tego, jak najwiêcej i gdziekolwiek - chocia¿by teraz, pisz±c ten post S± jednak pewne zasady - np. przy odrabianiu lekcji nie moge s³uchac muzyki, za bardzo mnie rozprasza.

  2. Moje radio, które stoi u mnie w pokoju od czasów komunii (czyli bêdzie jakie¶... 8 lat ) jest moim ulubionym kompanem w muzyce - chocia¿ nie ma pilota (ani ¿adnych ekranów ciekawych, wy¶wietlaj±cych chociazby czas utworu), to i tak je bardzo lubiê

  3. To zale¿y - tak raz na dwa tygodnie (w wakacje du¿o czê¶ciej) mam takie dni, ¿e po prostu muszê pu¶ciæ ta muzykê bardzo g³o¶no, zeby siê wykrzyczeæ wraz z wykonawc± - oczywi¶cie dom musi byæ pusty. Kiedy robiê porz±dki, g³o¶no puszczam muzykê, bo chcê j± s³yszeæ przy odkurzaniu, czy gdy przenosze moje rzeczy z pokoju do pokoju(garderobiany) te¿ muszê j± s³yzeæ

  4. To naprawdê zale¿y - czasem puszczam w radio p³ytê i leci z góry na dó³ - tak ma miejsce przy moich ulubieñcach, przy innych wykonawcach, których podobaj± mi siê z dwie, trzy piosenki sprawa jest oczywista.

  5. Jestem maniakiem orygina³ów - szczególnie, jesli chodzi o moich ukochanych (a w³a¶ciwie ukochane): Alizée, Myly Farmer, Edytkê Bartosiewicz, no i £ezki (chocia¿ ubolewam okropnie nad ostatni± p³yt± ). Kiedy¶ obliczy³em, ¿e w moj± kolekcjê ich wszystkich utopi³em ju¿ blisko 800 z³ Poza tym uwielbiam staæ w sklepie i "macaæ" jak sam mówiê, p³yty, popatrzeæ na ok³adkê - jednym s³owem - kocham komercjê - lubiê siê nieco dowiedzieæ o sprzedawalno¶ci p³yt, dlatego dyskografie na stronach wykonawców, jak najbardziej szczegó³owe, to mój ulubiony dzia³
  W przypadku, kiedy nie znam artysty lub lubiê tylko jego jedn± piosenkê, ¶ci±gam mp3 i komponuje sk³adankê, bo przecie¿ nie op³aca mi siê 50z³ topiæ w jedn± piosenkê.

  6. Jak ju¿ pisa³em...

  W pytaniu o argumanty ca³kowicie zgadzam siê z Dziewczyn± - a jedbnak my¶lê, ze warto, nawet jesli nie za bardzo trawisz artysty, przes³uchac chocia¿ 10 sec. ka¿dego utworu ¯eby przynajmniej potem nie udawaæ krytyka, czego nie znoszê.
  www.mylene.pl <-- ¦wiat Mylene Farmer

 10. #10
  Mega Alizée Fan
  Join Date
  13th Oct 2003
  Location
  zyrardów
  Posts
  1,307
  Rep Power
  40

  Default

  1. Gdzie i jak czêsto s³uchasz muzyki?

  w domu, w aucie. w samochodzie zawsze, w domu prawie cały czas coś leci, nieraz ciszej częściej głośniej

  2. Na czym s³uchasz (magnetofon, wie¿a, komputer, walkman)?

  połączenie komputera ze wzmacniaczem i kolumnami (a takze i tuner radiowy) a w samochodzie radio+mp3

  3. Wolisz s³uchaæ g³o¶no czy raczej nie?

  bardzo lubie głośną muzyke (zazwyczaj jaj jestem sam to tak słucham) jak jest ktos to słucham ciszej by muzyka niekolidowała z ewentualną rozmową

  4. S³uchasz pojedynczych utworów czy ca³ych albumów?

  zazwyczaj pojedynczych utworóch,
  składanki typu "Polskie Ballady Rockowe" czy tez z typu "Brawo" itp czesto slucham całe lecz najczesciej mam playliste złożoną z mieszanej muzyki i roznych wykonawcow (niewazne jaki rodzaj, musi mi wpasc w ucho )

  5. Orygina³y czy mp3? A mo¿e jedno i drugie?

  jedno i drugie (tzn część mp3 posiadam zripowaną z płyt CD), ogólnie z płyt nie słucham, wole miec utwory na dysku, na płytach tez mam ale uzywam ich tylko do auta (zazwyczaj)

  6. Lubisz tzw. sk³adanki czy wolisz s³uchaæ jednocze¶nie tylko jednego wykonawcy?

  to pytanie jest troszke dziwne bo skoro jest składanka to raczej na niej są różni wykonawcy ale mniejsza z tym. wole słuchac róznych wykonawcow i roznej muzyki.

  i jeszcze jedno, cenie sobie dobrą jakość dźwięku i dobrą jakość utworów. (dlatego tez zakupiłem, sobie wzmacniacz klasy Super-A bo klasa Super-AA jest troche przy droga jak dla mnie, zastanawiam się jeszcze nad lampowym, ale to w przyszłości )

  gg:1848546 / WPkontakt:dziura44 www.hahm-pol.webpark.pl

 11. #11
  Alizée Fan
  Join Date
  7th Oct 2005
  Location
  Korea Po³udniowa / Warszawa
  Posts
  428
  Rep Power
  31

  Default

  Skoro nikt ju¿ nie zamierza tutaj nic nowego napisaæ, pozwolê sobie skomentowac niektóre wypowiedzi.  Quote Originally Posted by SwistaQ
  Je¶li chodzi o orygina³y kupujê g³ównie filmy DVD i programy P³yty audio czy kasety op³aca³o by mi siê kupowaæ gdybyby³y w PL wydawane na nosnikach typu CompactFlash wkladam taka karte pamieci do mp3 playera i slucham
  Ja robie na odwrót . Programy wy³±cznie ¶ci±gam, muzykê, gdyby mnie by³o staæ, chcia³bym mieæ tylko oryginaln±.

  Co do innych no¶ników tego typu, to absolutnie jestem przeciwny, je¶li ma siê to odbywaæ kosztem jako¶ci! Mp3 w porównaniu do audio na dobrym sprzêcie to pora¿ka.

  Quote Originally Posted by Krogi
  pozatym mp3 nic nie kosztuj± bo mozna je sobie zssaæ ze neta za free
  Bez urazy, ale w podobny sposób my¶la³ zapewne kole¶, który ukrad³ mi rower. Jego te¿ nic on nie kosztowa³.

  Quote Originally Posted by Mariusz
  5. A niby MP3 to nie orygina³y?
  Oczywi¶cie mia³em na my¶li nielegalne pliki muzyczne ¶ci±gniête z Internetu, nie kopie zapasowe.

  Quote Originally Posted by Hunti
  2.Wole komputer, ewentualnie odtwarzacz mp3, wiezy jakos nie lubie, bo w moim przypadku lepsza jakos dziweku jest w komputerze
  Nie wiem, Hunti, jaki masz sprzêt, ale praktycznie ka¿da wie¿a jest lepsza od standardowego zestawu g³o¶niczków komputerowych wspomaganych tanim Sound Blasterem. Gdybym ja mia³ wie¿ê, to w±tpie bym jeszcze kiedykolwiek s³ucha³ muzyki z komputera .

  3.Nie cierpie sluchac glosno muzyki, nie wiem czemu. Po prostu nie lubie jej czuc az "w gardle".
  Bratnia duszo! Jeszcze dochodzi do tego dudnienie w uszach i "¶cisk" w g³owie. Wtajemniczeni wiedz± o co chodzi .

  Quote Originally Posted by Dziewczyna
  5. S³ucham zarówno orygina³ów, mp3, jak i piosenek nagranych na kasetach, choæ jest to coraz mniej popularne.
  Te¿ sobie od czasu do czasu w³±czam muzykê z kaset. Co jak, co, ale maj± one swój klimat, mimo wyra¼nie gorszej jako¶ci w stosunku do p³yt.

  Argument za: niektórzy wykonawcy twierdz±, ¿e ich p³yta odzwierciedla ich samych, dojrzalszych itd..., wiêc je¶li kto¶ chce go (wykonawcê) poznaæ, to powinien wys³uchaæ ca³ej p³yty. Argument przeciw: Nie zmuszajmy siê do s³uchania czego¶, co wywo³uje w nas niezbyt przyjemne odruchy (patrz- punkt 4 i 6)... (No chyba, ¿e kto¶ ma za du¿o wolnego czasu i mocne nerwy )
  Oczywi¶cie, zmuszanie siê do s³uchania ca³ego albumu mija siê z celem . Mnie bardziej chodzi³o o to, ¿e czêsto utwory tworz± jak±¶ spójn± ca³o¶æ, i ¿eby doznaæ emocji, które artysta ma nam do przekazania nale¿a³oby przes³uchaæ ich od pocz±tku do koñca.

  Szczególnym przypadkiem s± tzw. albumy koncepcyjne, z których to raczej s³uchanie pojedynczych piosenek jest bezsensowne, gdy¿ ca³± p³ytê mo¿na traktowaæ czêsto jako jeden d³ugi utwór.

  Quote Originally Posted by Michel
  S± jednak pewne zasady - np. przy odrabianiu lekcji nie moge s³uchac muzyki, za bardzo mnie rozprasza.
  Powiem tak - jeszcze w liceum muzyka w trakcie pisania prac domowych nie przeszkadza³a, teraz jednak, gdy muszê siê nad nauk± du¿o bardziej skupiæ, s³uchanie muzyki w tym czasie jest wykluczone.

  5. Jestem maniakiem orygina³ów - szczególnie, jesli chodzi o moich ukochanych (a w³a¶ciwie ukochane) (...) Poza tym uwielbiam staæ w sklepie i "macaæ" jak sam mówiê, p³yty, popatrzeæ na ok³adkê - jednym s³owem - kocham komercjê - lubiê siê nieco dowiedzieæ o sprzedawalno¶ci p³yt, dlatego dyskografie na stronach wykonawców, jak najbardziej szczegó³owe, to mój ulubiony dzia³
  W przypadku, kiedy nie znam artysty lub lubiê tylko jego jedn± piosenkê, ¶ci±gam mp3 i komponuje sk³adankê, bo przecie¿ nie op³aca mi siê 50z³ topiæ w jedn± piosenkê.
  Widzê, ¿e kolega z tej samej gliny . Chocia¿ ja osobi¶cie skupiam siê na samych p³ytach, ksi±¿eczek nie "macam" . W sklepach te¿ nie ogl±dam, bo praktycznie wszystko kupuje przez sieæ.

  Co do pojedynczych utworów, to zgadzam siê z tob±. Mnie osobi¶cie to nie dotyczy, bo zwykle jak podoba mi siê jedna piosenka, to podoba równie¿ i ca³y album.

  W pytaniu o argumanty ca³kowicie zgadzam siê z Dziewczyn± - a jedbnak my¶lê, ze warto, nawet jesli nie za bardzo trawisz artysty, przes³uchac chocia¿ 10 sec. ka¿dego utworu ¯eby przynajmniej potem nie udawaæ krytyka, czego nie znoszê.
  Albo druga mo¿liwo¶æ - nie przes³uchiwaæ, ale i nie krytykowaæ.

  Quote Originally Posted by waRcoR
  6. Lubisz tzw. sk³adanki czy wolisz s³uchaæ jednocze¶nie tylko jednego wykonawcy?

  to pytanie jest troszke dziwne bo skoro jest sk³adanka to raczej na niej s± ró¿ni wykonawcy ale mniejsza z tym. wole s³uchac róznych wykonawcow i roznej muzyki.
  W³a¶nie o to w pytaniu chodzi³o. "Czy wolisz sk³adanki czy ca³e albumy konkretnego wykonawcy".

  i jeszcze jedno, cenie sobie dobr± jako¶æ d¼wiêku i dobr± jako¶æ utworów. (dlatego tez zakupi³em, sobie wzmacniacz klasy Super-A bo klasa Super-AA jest troche przy droga jak dla mnie, zastanawiam siê jeszcze nad lampowym, ale to w przysz³o¶ci )
  Skoro zale¿y ci na jako¶ci, to powiniene¶ wiedzieæ, ¿e równie wa¿ne jak sprzêt graj±cy jest ¼ród³o muzyki. Z p³yt audio zgrywanych z mp3 (kompresja-rekompresja-ponowna kompresja) dobrej jako¶ci nie u¶wiadczysz.

  ---

  To by by³o na tyle, mam nadziejê, ¿e nikt nie poczuje siê moimi s³owami ura¿ony.

 12. #12
  Toc De Mac Alizée Fan Krogi's Avatar
  Join Date
  27th Jul 2005
  Location
  Czêstochowa / Polska
  Posts
  4,560
  Rep Power
  48

  Default

  Quote Originally Posted by Krogi
  pozatym mp3 nic nie kosztuj± bo mozna je sobie zssaæ ze neta za free
  Quote Originally Posted by st208
  Bez urazy, ale w podobny sposób my¶la³ zapewne kole¶, który ukrad³ mi rower. Jego te¿ nic on nie kosztowa³
  Nie spox nie gniewam siê ale porówna³e¶ mnie do z³odzieja ale nie wszyscy maj± rodziców nadzianych którzy mercami siê rozje¿d¿aj± i nie moga sobie pozwoliæ na niepotrzeben wydatki ale nie chodzi³o mi tu aby zassaæ mp3 z neta i piraciæ je hurtowo, tylko dla siebie jedno mp3 mieæ na kompie to nie zbrodnia mo¿e ¼le sformuowa³em odpowied¼

 13. #13
  Gniewny Rozpruwacz Tarcz
  Join Date
  16th Oct 2004
  Location
  +48, 0-13, 38-400
  Age
  27
  Posts
  2,672
  Rep Power
  42

  Default

  1. Gdzie i jak czêsto s³uchasz muzyki?
  hmm zazwyczaj to tylko jak siedze przed kompem

  2. Na czym s³uchasz (magnetofon, wie¿a, komputer, walkman)?
  jak wy¿ej: na komputerze i jak reklamy w tv to wlaczam mtv albo vive

  3. Wolisz s³uchaæ g³o¶no czy raczej nie?
  tak zebym mogl dobrze slyszec, ale zeby innym nieprzeszkadzalo

  4. S³uchasz pojedynczych utworów czy ca³ych albumów?
  zalezy co, generalnie playlista sklada sie z kilku wymieszanych albumow roznych wykonawcow + pojedyncze kawalki

  5. Orygina³y czy mp3? A mo¿e jedno i drugie?
  w zwiazku z tym ze slucham tylko na kompie - to raczej mp3

  6. Lubisz tzw. sk³adanki czy wolisz s³uchaæ jednocze¶nie tylko jednego wykonawcy?
  jak w pyt. 4

 14. #14
  Alizée Fan
  Join Date
  7th Oct 2005
  Location
  Korea Po³udniowa / Warszawa
  Posts
  428
  Rep Power
  31

  Default

  Quote Originally Posted by Krogi
  Quote Originally Posted by Krogi
  pozatym mp3 nic nie kosztuj± bo mozna je sobie zssaæ ze neta za free
  Quote Originally Posted by st208
  Bez urazy, ale w podobny sposób my¶la³ zapewne kole¶, który ukrad³ mi rower. Jego te¿ nic on nie kosztowa³
  Nie spox nie gniewam siê ale porówna³e¶ mnie do z³odzieja ale nie wszyscy maj± rodziców nadzianych którzy mercami siê rozje¿d¿aj± i nie moga sobie pozwoliæ na niepotrzeben wydatki ale nie chodzi³o mi tu aby zassaæ mp3 z neta i piraciæ je hurtowo, tylko dla siebie jedno mp3 mieæ na kompie to nie zbrodnia mo¿e ¼le sformuowa³em odpowied¼
  On te¿ nie zamierza³ raczej go piraciæ . Wzi±³ tylko dla siebie jeden rower .

  Jak kto¶ ju¿ kiedy¶ powiedzia³: Muzyka jest dobrem luksusowym - nie staæ ciê, nie musisz s³uchaæ.

  Ja te¿ do bogatych nie nale¿ê, a oryginalne p³yty i kasety staram siê kupowaæ. Ma³o, bo ma³o, na wiêcej mnie nie staæ, ale uwa¿am, ¿e artystom nale¿y siê zap³ata za ich pracê.

  Wracaj±c do sedna sprawy, zirytowa³o mnie po prostu zdanie, ¿e "mp3 nic nie koszuj± i mo¿na je mieæ za free". "Za free" mo¿na mieæ równie¿ wspomniany juz wy¿ej rower.

  ¯eby nie by³o, sam ¶ci±gam muzykê z Internetu, ale w ¿adnym razie nie usprawiedliwiam siê z tego i nie uwa¿am, ¿eby by³o to powodem do dumy.

  Co do z³odzieja, nie bierz tego tak do serca, bo pod tym wzglêdem siebie te¿ musia³bym za z³odzieja uznaæ.

 15. #15
  Mega Alizée Fan kris's Avatar
  Join Date
  29th Dec 2003
  Location
  Kraków(Cracow), Poland
  Age
  30
  Posts
  1,248
  Rep Power
  38

  Default

  st208 wrote:

  1. Gdzie i jak czêsto s³uchasz muzyki?

  2. Na czym s³uchasz (magnetofon, wie¿a, komputer, walkman)?

  3. Wolisz s³uchaæ g³o¶no czy raczej nie?

  4. S³uchasz pojedynczych utworów czy ca³ych albumów?

  5. Orygina³y czy mp3? A mo¿e jedno i drugie?

  6. Lubisz tzw. sk³adanki czy wolisz s³uchaæ jednocze¶nie tylko jednego wykonawcy?
  1.Z reguły w domu, codziennie.Czasem jak jade autem(niestety samego mnie tata nie puszcza )

  2.Zazwyczaj słucham radia, w czasie odrabiania zadań np: z matmy,polaka.Nie byłbym w stanie uczyc sie np: fizyki i słuchać jednoczesnie.Komputer-od czasu do czasu jak siedze na necie słucham mp3 ściągniętych z neta(także Alizee ale oryginały mam razem z niektórymi singlami)
  W miare regularnie włączam sobie discmana na noc jak sie kłade spać i słucham sobie w zależności od potrzeb:dla uspokojenia i wypoczecia-Alizee(ostatnio to tylko En Concert-jakos bardziej mi odpowiadaja piosenki live od wersji albumowych), dla przyjemności:składanki które sobie zgrałem z mp3 na audio

  3. Nie lubie głośno bo wcale jakos piosenka nie bedzie lepiej do mnie trafiac z tego powodu, chociaz niektore(szybsze i mocniejsze kawałki)lubie posłuchać głośniej.Słuchając wieczorem do snu(tak zamiast bajki na dobranoc )słucham średnio bo muzyka ma mnie uspokoić i...uśpić(zwłaszcza Alizee)

  4.Róznie.Nowych albumów słucham w całości pokolei wszystkich piosenek, ale później już ustawiam na losowe słuchanie, omijając te nielubiane kawałki lub słuchając ich rzadziej(czyli odsłuchuje cały album) Nie lubie słuchac utworów w tej samej kolejności cały czas. Bardzo rzadko słucham pojedynczych piosenek ale czasem mi sie zdarza.

  5.Zdecydowanie oryginały choc jak pisałem posiadam mp3 ale słucham ich tylko na kompie.

  6.To i to.Zależy od nastroju.

  5. Jestem maniakiem orygina³ów - szczególnie, jesli chodzi o moich ukochanych
  No cóz, ja też.Posiadanie oryginału kupionego w sklepie ( nie na aukcji chociażby)to dla mnie powód do dumy.Czuje wtedy jakąś satysfakcje i radość.

  Kiedy¶ obliczy³em, ¿e w moj± kolekcjê ich wszystkich utopi³em ju¿ blisko 800 z³
  Moi rodzice jak usłyszeli ze chce wydac ok.300 zł na single Lili to mi szlaban na kieszonkowe zrobili.Ale i tak mam kilka (niestety bez ACC na ktorym mi najbardziej zależało)
  Wypróbuj nowe AQQ, a GG stanie siê tylko mrocznym wspomnieniem... | www.aqq.eu 16. #16
  Mega Alizée Fan
  Join Date
  13th Oct 2003
  Location
  zyrardów
  Posts
  1,307
  Rep Power
  40

  Default

  Quote Originally Posted by st208

  Quote Originally Posted by waRcoR

  i jeszcze jedno, cenie sobie dobrą jakość dźwięku i dobrą jakość utworów. (dlatego tez zakupiłem, sobie wzmacniacz klasy Super-A bo klasa Super-AA jest troche przy droga jak dla mnie, zastanawiam się jeszcze nad lampowym, ale to w przyszłości )


  Skoro zależy ci na jakości, to powinieneś wiedzieć, że równie ważne jak sprzęt grający jest źródło muzyki. Z płyt audio zgrywanych z mp3 (kompresja-rekompresja-ponowna kompresja) dobrej jakości nie uświadczysz.
  to jest podstawa i to kazdy chba wie, jednak nie jestem az takim melomanem by krzywic sie na roznice z płyty CD ( jakość 192kbit, 44100Hz Joint Stereo) a jakosc z mp3 o zmiennej jakości lub tez o stałej ale wysokiej (zazwyczaj moje mp3 mają 192 minimalnie 128 a jesli stałe to 256kbit) tu przyznam racje ze to nie jest to samo co CD ale w formacie mp3 przy kompresji zmiennej czy tez wysokiej stałej są wycinane tzw puste pola które powstają na płycie CD bo na CD jest nagrane wszystko i kazda sciezka oddzielnie. tak wiec jak dla mnie i wielu innych ta jakosc jest zadawalająca, przyjemniej jest słuchać z płyt CD ale jest to troszke meczące jak dla tych którzy nie mają czasu na zmiane płyt co kilka utworów, a do tego trzeba mieć kase na orginały które stanowczo sa za drogie w stosunku do tego ile się zarabia.

  Quote Originally Posted by st208

  Quote Originally Posted by Hunti

  2.Wole komputer, ewentualnie odtwarzacz mp3, wiezy jakos nie lubie, bo w moim przypadku lepsza jakos dziweku jest w komputerze


  Nie wiem, Hunti, jaki masz sprzêt, ale praktycznie ka¿da wie¿a jest lepsza od standardowego zestawu g³o¶niczków komputerowych wspomaganych tanim Sound Blasterem. Gdybym ja mia³ wie¿ê, to w±tpie bym jeszcze kiedykolwiek s³ucha³ muzyki z komputera .
  tu się nie zgodze by praktycznie kazda wierza była lepsza od taniego sound blastera, w wieży do 1000zł jest zwykły procesor dźwięku przy czym sound blaster 128 (czyli najzwyklejszy) ma mozliwość przetworzenia plików zarówno jak i mp3 i z dysku CD (nie ma różnicy bo mp3 idzie jeszcze przez procka PCeta) powyżej 44100 Hz (choć żadko kiedy się tego używa bo po co) a karta muzyczna za nie całe 500zł (to już jest naprawde bardzo dobra karta przy kttórej wieża za 2000zł jest tanim sound blasterem) Sound Blaster® X-Fi XtremeMusic? pozwala na uzyskanie takiej jakości dźwięku że chyba zwykły meloman byłby zadowolony. tylko trzeba jeszce odpowiedni wzmacniacz i głośniki, i trzeba pamiętać o jakości kabli, o jakości styków itp. bo jeśli chodzi już o taką jakość dźwięku to moje altusy 300 są śmiesznie nie na miejscu, w takim przypadku minimum sprzęt firmy np http://www.gld.com.pl/
  ale czy warto czy jest nas na to stać bo mnie nie jest stać na taki sprzęt i nawet jakbym zrabiał 5 tys zł na miesiąc szkoda by mi było oszczędzać kilka lat tylko a sprzęt grający.

  gg:1848546 / WPkontakt:dziura44 www.hahm-pol.webpark.pl

 17. #17
  Alizée Fan
  Join Date
  7th Oct 2005
  Location
  Korea Po³udniowa / Warszawa
  Posts
  428
  Rep Power
  31

  Default

  Quote Originally Posted by waRcoR

  to jest podstawa i to kazdy chba wie, jednak nie jestem az takim melomanem by krzywic sie na roznice z p³yty CD ( jako¶æ 192kbit, 44100Hz Joint Stereo) a jakosc z mp3 o zmiennej jako¶ci lub tez o sta³ej ale wysokiej (zazwyczaj moje mp3 maj± 192 minimalnie 128 a jesli sta³e to 256kbit) tu przyznam racje ze to nie jest to samo co CD ale w formacie mp3 przy kompresji zmiennej czy tez wysokiej sta³ej s± wycinane tzw puste pola które powstaj± na p³ycie CD bo na CD jest nagrane wszystko i kazda sciezka oddzielnie.
  192 to minimalny bitrate to uzyskania zadowalaj±cej jako¶ci. Przy tej kompresji jako¶æ miêdzy audio i mp3 jest jeszcze bardzo widoczna, przy wy¿szych kompresjach (od 256 wzwy¿) s± to ju¿ raczej minimalne ró¿nice.
  Nigdy jednak jako¶æ d¼wiêku z plików skompresowanych stratnie nie dorówna jako¶ci audio.

  tak wiec jak dla mnie i wielu innych ta jakosc jest zadawalaj±ca, przyjemniej jest s³uchaæ z p³yt CD ale jest to troszke mecz±ce jak dla tych którzy nie maj± czasu na zmiane p³yt co kilka utworów, a do tego trzeba mieæ kase na orgina³y które stanowczo sa za drogie w stosunku do tego ile siê zarabia.
  Oczywi¶cie, ¿e ceny p³yt s± za wysokie, jednak je¶li komu¶ zale¿y, nietrudno znale¼æ tañsze mo¿liwo¶ci zakupu (sklepy i aukcje internetowe, komisy, promocje). Dla przyk³adu, ¿eby nie odchodziæ daleko, za Gourmandises zap³aci³em 15 z³, a za MCE nieca³e 20.

  tu siê nie zgodze by praktycznie kazda wierza by³a lepsza od taniego sound blastera, w wie¿y do 1000z³ jest zwyk³y procesor d¼wiêku przy czym sound blaster 128 (czyli najzwyklejszy) ma mozliwo¶æ przetworzenia plików zarówno jak i mp3 i z dysku CD (nie ma ró¿nicy bo mp3 idzie jeszcze przez procka PCeta) powy¿ej 44100 Hz (choæ ¿adko kiedy siê tego u¿ywa bo po co) a karta muzyczna za nie ca³e 500z³ (to ju¿ jest naprawde bardzo dobra karta przy kttórej wie¿a za 2000z³ jest tanim sound blasterem) Sound Blaster® X-Fi XtremeMusic? pozwala na uzyskanie takiej jako¶ci d¼wiêku ¿e chyba zwyk³y meloman by³by zadowolony. tylko trzeba jeszce odpowiedni wzmacniacz i g³o¶niki, i trzeba pamiêtaæ o jako¶ci kabli, o jako¶ci styków itp. bo je¶li chodzi ju¿ o tak± jako¶æ d¼wiêku to moje altusy 300 s± ¶miesznie nie na miejscu, w takim przypadku minimum sprzêt firmy np http://www.gld.com.pl/
  ale czy warto czy jest nas na to staæ bo mnie nie jest staæ na taki sprzêt i nawet jakbym zrabia³ 5 tys z³ na miesi±c szkoda by mi by³o oszczêdzaæ kilka lat tylko a sprzêt graj±cy.
  Za nieca³e 500 z³ mo¿na juz kupiæ karty d¼wiêkowe pó³profesjonalne oferuj±ce du¿o wy¿sz± jako¶æ ni¿ jakakolwiek karta z serii Sound Blaster firmy Creative.

  Nie zapominaj tylko, ¿e ¿eby tak± kartê wykorzystaæ, potrzebny jest równie¿ wysokiej klasy sprzêt, na którego kupno potrzeba kilkakrotnie wiêcej pieniêdzy ni¿ na sam± kartê. Sama karta nic nie pomo¿e, je¶li pod³±czy siê do niej zwyk³e g³o¶niki komputerowe.

 18. #18
  Mega Alizée Fan
  Join Date
  13th Oct 2003
  Location
  zyrardów
  Posts
  1,307
  Rep Power
  40

  Default

  o tym wysokiej jakości sprzecie własnie wspomniłem, i tu jest mała różnica, bo Ty słuchasz muzyki przy użyciu zwykłyzh głośniczków za 20zł (bez urazy tu tylko daje przykład zwykłych głośniczków) i karty sound blaster 128 (tak przypuszczam) połączonych zwykłym kabelkiem od tych głośniczków przy czym te zasilacze w tych głośniczkach są takie "znakomite" że ach strack o tym mówić. Dlatego nie widzisz różnicy ze słuchania z komputera a zwykłego radiomagnetofonu. ja zauważam różnice i to potężną, słuchając muzyki u kolegi z wiezy Sharp`a z systemem 5.1 dźwięk jest ładny (koszt około 2500zł) jednak i tak bardziej czysto gra oddzielny wzmacniacz (nie zintegrowany z resztą podzespołów) jak dla mnie, tylko przypuszczam że gdybym chciał kupić taki sprzet jak mam teraz i to nowy wydałbym całkiem niezłą sumke, ale mniejsza z tym bo nie o to tu chodzi. poprostu niezgodze się ze z komputera nie da się uzyskać ładnej jakosci dzwieku przy niskich nakłaach finansowych.
  dobra wieża - koszt około 1700zł (bez systemów 5.1 itp, poprostu firmowa wieza)
  sprzęt do kompa (nie licze komputera całgo bo wieza nadaje się tylko do słuchania muzyki a komputer jest wielofunkcyjny, dlatego policze tylko karte muzyczną)
  karta muzyczna - 100zł (to jest dobra karta)
  wzmacniacz - 250zł (wystarczający)
  tuner - 30zł
  deck - 30zł
  ewentualnie odtwarzacz CD (choć mamy już go w kompie) - 150zł
  kolumny - 450zł (np altusy 140)
  łącznie około 1100zł + około 100zł na przewody itp = 1200zł - i jest naprawde dobry sprzęt z którego mozna uzyskać porównywalny a nawet ładniejszy dźwięk niż z wieży za 1700zł czy z wieży za 1200zł. to tylko kwestia gustu, przeliczenia chęci, i kasy w portfelu. każdy kupuje i słucha z tego co on sam che i ja toleruje to bo co mi zależy kto na czym słucha, i cenie sobie także Twoja wypowiedź bo dzięki niej można zauważyć różnice itp
  tak więc do dzieła - słuchajmy
  Pozdro
  (PS nie chciałem nikogo urazić tym tekstem i mam nadzieje że do czegoś takiego ne doszło)

  gg:1848546 / WPkontakt:dziura44 www.hahm-pol.webpark.pl

 19. #19
  프셰미슬라프 FanPage Staff
  Moderator (RU)
  Moderator (PL)
  Przemyslav's Avatar
  Join Date
  10th Oct 2003
  Location
  日本国 / 대한민국
  Age
  34
  Posts
  25,507
  Blog Entries
  1
  Rep Power
  137

  Default

  ja tam jestem ciekaw czy kto¶ z Was s³ucha jesio winyli albo czy lubi ten odg³os trzasków jak ig³a zosta³a opuszczona na p³ytê


  Przemyslav on: EnglishRussiaFaceBookFlickrGoogle+me2dayTumblr

 20. #20
  Toc De Mac Alizée Fan Krogi's Avatar
  Join Date
  27th Jul 2005
  Location
  Czêstochowa / Polska
  Posts
  4,560
  Rep Power
  48

  Default

  Quote Originally Posted by SwistaQ
  ja tam jestem ciekaw czy kto¶ z Was s³ucha jesio winyli albo czy lubi ten odg³os trzasków jak ig³a zosta³a opuszczona na p³ytê
  Ja nigdy nie s³ysza³em muzyki z tego rodzaju sprzêtu ale widzia³em taki sprzê u mnie w szkole jest jednak nie dzia³a bo jaki¶ gnojek op³ama³ p³yty i kable po przecina³

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •