Donate Now Goal amount for this year: 4030 EUR, Received: 40 EUR (1%)
(*Donation progressbar standing is unconfirmed.)
If you have donated, comment in this: donation thread, so we may review it.
Unfortunately we've lost the ability to generate ad revenue, because of some links to copyrighted content, which were posted by certain members, so now we solely depend on donations to keep this site running.
Please support the website with your donation.

Any donation will help!

Results 1 to 1 of 1

Thread: Regulamin Forum !!!

 1. #1
  Master Blaster ;) croolik's Avatar
  Join Date
  10th Oct 2003
  Location
  Kraków-Cracovie-Cracow | Polska-Pologne-Poland
  Age
  36
  Posts
  2,907
  Rep Power
  46

  Exclamation Regulamin Forum !!!

  Regulamin Alizée-Forum

  Witamy na Alizée-Forum, pierwszym miêdzynarodowym (i wielojêzycznym) forum po¶wiêconym francuskiej piosenkarce, Alizée!
  Celem tego forum jest stworzenie fanom z ca³ego ¶wiata mo¿liwo¶ci wspólnych spotkañ, prowadzenia dyskusji i dzielenia siê swoim entuzjazmem wobec Alizée. Forum jest otwarte dla ka¿dego fana oraz dla tych, którzy chcieliby do³±czyæ do tego grona. Rejestracja oraz pó¼niejsze u¿ytkowanie forum s± zwolnione z jakichkolwiek op³at.

  Zanim zaznajomisz siê bli¿ej z forum, proszê przeczytaj poni¿sze zasady i regulacje, aby twój pobyt tutaj by³ jak najprzyjemniejszy i jak najbardziej owocny.

  Zasady i Wskazówki (Przegl±d)

  1. Zanim rozpoczniesz nowy temat upewnij siê, ¿e nie bêdzie powiela³ ju¿ istniej±cych.
  2. Posty powinny odpowiadaæ tre¶ci tematu, w którym siê znajduj±.
  3. Posty zawieraj±ce jedno lub dwa s³owa, zawieraj±ce wy³±cznie emotikony lub przesuwaj±ce stary temat do góry, a jednocze¶nie nie wnosz±ce do niego nic nowego nie s± dozwolone.
  4. Umieszczanie podwójnych postów (w³asnych postów jeden pod drugim) nie jest na ogó³ dozwolone.
  5. Nadmierne przeklinanie oraz u¿ywanie nieodpowiedniego s³ownictwa nie jest dozwolone.
  6. Umieszczanie obra¼liwych tre¶ci w postach jest zabronione.
  7. Szanuj innych wspó³u¿ytkowników forum i respektuj ich opinie.
  8. Zachowaj szacunek wobec Alizée.
  9. Wykorzystywanie luk do obchodzenia zasad jest niedozwolone.
  10. Prawa autorskie twórców.

  Zasady i Wskazówki - Rozwiniêcie

  1. Rozpoczynanie nowego w±tku: Przede wszystkim przeczytaj opis ka¿dej sekcji, ¿eby zorientowaæ siê jakie posty powinny byæ umieszczane w jakich sekcjach (Patrz ni¿ej: "Podzia³ na sekcje"). Gdy ju¿ znajdziesz odpowiedni± sekcjê, mo¿esz kontynuowaæ. Zanim jednak stworzysz nowy w±tek, proszê zadaj sobie trud sprawdzenia czy przypadkiem nie istnieje ju¿ podobny temat. Funkcja search jest przydatna w przypadku gdy nie zauwa¿ysz od razu podobnego tematu. Je¶li mimo to wci±¿ nie mo¿esz odnale¼æ podobnego tematu, droga wolna, utwórz nowy w±tek. Staraj siê nadaæ w±tkowi jak najbardziej opisowy tytu³. Prosimy ciê o to, aby utrzymaæ porz±dek, a tym samym umo¿liwiæ u¿ytkownikom odnalezienie poszukiwanych przez nich informacji.
  2. Pisz odpowiednie posty w odpowiednich tematach: Zasada podobna do zasady #1. Zamieszczaj pytania lub odpowiedzi do innych postów tylko, gdy odpowiadaj± one w±tkowi. Jest normaln± rzecz±, ¿e w trakcie dyskusji w±tek zbacza z tematu, je¶li siê to przytrafi - w porz±dku. Jednak¿e, je¶li w±tek zaczyna za bardzo oddalaæ siê od pocz±tkowego tematu, najlepiej zacz±æ nowy temat w celu kontynuowania dyskusji. Zagadnienia poruszane w danym temacie s± jasno podane w pierwszym po¶cie. W±tki zbaczaj±ce na tematy niemaj±ce nic wspólnego z pocz±tkowym bêd± 'ustawiane do pionu' lub przenoszone do osobnego tematu.
  3. Jako¶æ Postów/Spam: Nie oczekujemy, ¿e ka¿dy post bêdzie zmuszaj±cym do g³êbszej refleksji esejem, ale staraj siê upewniæ, ¿e twój post dorzuci co¶ pozytywnego do dyskusji lub przynajmniej bêdzie warty przeczytania. Nie s± dozwolone nastêpuj±ce typy postów i bêd± automatycznie usuwane:
  • * Posty zawieraj±ce jedno lub dwa s³owa (takie jak "LOL", "Zgadzam siê", itp.).

  • * Posty sk³adaj±ce siê wy³±cznie z emotikonek.

  • * Posty, które maj± na celu jedynie odkurzenie starego tematu jednocze¶nie nie wnosz±c do niego nic znacz±cego.

  • * Nieczytelne pod wzglêdem stylistycznym.

  • * PISANE WIELKIMI LITERAMI Z U¯YCIEM CAPS LOCK’A.

  • * Napisane kolorem czerwonym.

  • * Z racji du¿ej ilo¶ci b³êdów ortograficznych.

  • * Odpowiedzi niewnosz±ce tre¶ci merytorycznych lub szkodliwe w swojej istocie.

  • * Pisane "pod rz±d" w jednym temacie, zalecane jest dodawanie nowych tre¶ci poprzez wykorzystanie opcji "Zmieñ".

  Eliminuj±c powy¿sze typy postów, mamy nadziejê, ¿e kontakt z forum bêdzie znacznie przyjemniejszy. Pamiêtaj, ¿e jest to forum, a nie pokój czata. Je¶li chcia³by¶ poczatowaæ nasz chat room jest do dyspozycji wszystkich u¿ytkowników forum oraz pozosta³ych osób.
  4. Podwójne posty: Zasadniczo umieszczanie kilku w³asnych postów jeden pod drugim jest zabronione. Mo¿na to opisaæ, jako odpowiadanie samemu sobie zanim kto¶ inny odpowie na twój poprzedni post. Czas, jaki min±³ od napisania poprzedniego, posta jest g³ównym czynnikiem determinuj±cym czy mamy do czynienia z podwójnym postem czy te¿ nie. Nie jest niezgodnym z zasadami umieszczenie kolejnego posta, je¶li min±³ d³u¿szy czas od umieszczenia poprzedniego, który pozosta³ bez odpowiedzi, a chcesz dodaæ co¶ istotnego. Jednak¿e, je¶li up³yn±³ naprawdê krótki czas, a chcesz dodaæ jaki¶ komentarz, zachêcamy do skorzystania z funkcji "Edit", która umo¿liwia zmodyfikowanie twojego ostatniego posta i dodanie do niego tego co chcesz. Mog± wyst±piæ przypadki, gdy nie bêdzie jasne, czy jest dopuszczalny podwójny post. W takich przypadkach, moderatorzy dokonaj± najlepszego mo¿liwego os±du. Pisanie jednego posta za drugim jest dozwolone ze wzglêdu na umieszczaniu wielu zdjêæ, obrazków powy¿ej sztuk 15, gdy¿ na³o¿one jest ograniczenie na liczbê obrazków w po¶cie (w³a¶nie piêtna¶cie). Drugim wyj±tkiem jest sytuacja, gdy w±tek by³ od dawna ju¿ nieu¿ywany, a zaistnia³a potrzeba go ponownego od¶wie¿enia, jednak nasz post jest ostatnim postem w tym temacie. W takiej sytuacji mo¿emy napisaæ drugi post, który ró¿ni siê tematycznie od poprzedniego.
  5. Nieodpowiednie s³ownictwo: Nadmierne przeklinanie i otwarte obra¿anie innych jest zabronione. U¿ytkownicy nadu¿ywaj±cy nieodpowiedniego s³ownictwa bêd± otrzymywaæ ostrze¿enia.
  6. Obra¼liwe tre¶ci: Nie zamieszczaj postów zawieraj±cych obsceniczne, wulgarne, nawo³uj±ce do nienawi¶ci, zastraszaj±ce innych, rasistowskie, seksualne i inne tre¶ci mog±ce obra¿aæ zarówno Alizée, forum, jak i u¿ytkowników.
  7. Zachowanie wobec innych: Poniewa¿ mamy za sob± ró¿ne do¶wiadczenia ¿yciowe, jest nieuniknionym, ¿e mamy równie¿ ró¿ne opinie i punkty widzenia. Tutaj, na Alizée-Forum, chcemy to uszanowaæ, daj±c ka¿demu tak± sam± mo¿liwo¶æ wypowiedzenia siê bez ryzyka nara¿enia siê na ¶mieszno¶æ i odsuniêcia od grupy, ze wzglêdu na jego inno¶æ. Ka¿dy cz³onek ma prawo do wyra¿enia w³asnej opinii, zarówno pozytywnej jak i negatywnej, tak d³ugo jak robi to w odpowiedni sposób, bez intencji sprowokowania, obra¿enia lub uwziêcia siê na innych cz³onków. Rozmawiaj z innymi w taki sposób, w jaki chcia³by¶, ¿eby rozmawiano z tob±. Je¶li nie zgadzasz siê z opini± innej osoby, wyt³umacz, w cywilizowany sposób, dlaczego siê nie zgadzasz, zamiast przechodziæ od razu do obrzucania b³otem tylko dlatego, ¿e s±dzisz, ¿e dana osoba siê myli. I pomimo, ¿e wszyscy spotykamy siê tutaj, poniewa¿ jeste¶my, ka¿dy w ró¿nym stopniu fanami Alizée, nie oznacza to automatycznie, ¿e dzielimy te same opinie na jej temat. Szanuj opinie innych, a wszystkim nam bêdzie lepiej.
  Je¶li czujesz, ¿e zosta³e¶ niesprawiedliwie potraktowany przez innego cz³onka forum, skontaktuj siê prywatnie z moderatorem lub administratorem. Umieszczaj±c trapi±ce ciê problemy w miejscu publicznym i branie odwetu na tej osobie tylko pogorszy sprawê.
  8. Szacunek wobec Alizée: Oprócz respektowania innych u¿ytkowników, musisz przede wszystkim okazywaæ szacunek wobec Alizée. Jest to, by³o nie by³o, forum jej po¶wiêcone. Nie znaczy to, ¿e nie mo¿esz jej krytykowaæ. Mo¿esz to robiæ. Jednak, je¶li ju¿ rób to w odpowiedni sposób. Nie pisz czego¶, czego nie móg³by¶ powiedzieæ jej w realnym ¶wiecie nie nara¿aj±c siê przy tym na spoliczkowanie.
  9. Obchodzenie zasad: Moderatorzy zachowuj± prawo do zmodyfikowania lub skasowania ka¿dego posta nawet je¶li nie ³amie w oczywisty sposób ¿adnych zasad lecz móg³by mieæ szkodliwy wp³yw na forum. Ka¿da próba obej¶cia zasad forum podszyta nieczystymi zamiarami bêdzie traktowana, jako powa¿ny atak. Innymi s³owy, wykorzystywanie luk w zasadach jest zabronione.
  10. Prawa autorskie twórców: Umieszczanie odno¶ników do wszelkich materia³ów objêtych prawami autorskimi jest zabronione, nawet fragmentów. Wyj±tek stanowi± wystêpy telewizyjne/publiczne oraz utwory muzyczne odpowiednio zremixowane przez fanów.

  Rola Moderatora

  Przysiêga Moderatora:

  "Przystêpuj±c do grona polskich modów ¶lubujê uroczy¶cie:
  przestrzegaæ sumiennie praw tego forum
  postêpowaæ zgodnie z zasadami etyki fana,
  zachowywaæ tradycje i kulturê polskiego fana,
  chroniæ imiê i osobê Alizée,
  dbaæ o dobre imiê Polskiej Sekcji tego forum i godno¶æ polskiego fana"


  Praca moderatora polega na pilnowaniu przestrzegania zasad i je¶li to konieczne mo¿e on ustanowiæ jeszcze surowsze zasady. Moderatorzy powinni wzmacniaæ zasady tylko w obiektywny i sprawiedliwy sposób. Wszyscy cz³onkowie forum podlegaj± tym samym zasadom i powinni byæ jednakowo traktowani. Osobiste opinie lub kontakty utrzymywane z innymi cz³onkami forum nie powinny wp³ywaæ na oceny formu³owane przez moderatora.
  Drobniejsze przewinienia bêd± rozwi±zywane po cichu, 'w tle' (np. posty w z³ej sekcji, podwójne posty, itp.).

  Powa¿ne naruszenia, takie jak umieszczanie obra¼liwej tre¶ci lub osobiste ataki skierowane pod adresem innych cz³onków, mog± skutkowaæ zawieszeniem konta lub banem bez ostrze¿enia. Je¶li które¶ z powy¿szych powa¿nych naruszeñ nie zosta³o zauwa¿one przez moderatora, proszê skontaktuj siê z nim bezzw³ocznie, a sytuacja zostanie wyja¶niona tak szybko jak to mo¿liwe.

  Je¶li moderator daje ci ostrze¿enie, we¼ to na powa¿nie i dostosuj siê do jego pró¶b. W innym wypadku mo¿esz naraziæ siê na jeszcze powa¿niejsz± karê. Rezerwujemy sobie prawo do zawieszenia lub zbanowania u¿ytkowników, którzy upieraj± siê przy swoim niew³a¶ciwym zachowaniu.

  Moderatorzy maj± prawo do przeniesienia, edytowania lub skasowania ka¿dego posta niezgodnego z zasadami forum. Jednak¿e, moderatorzy nie powinni u¿ywaæ swoich przywilejów w celu zmanipulowania dyskusji lub zmiany postów z innych powodów ni¿ ³amanie zasad.

  Moderatorzy s± ca³y czas cz³onkami forum i nie s± zwolnieni z zasad forum.
  Je¶li czujesz, ¿e moderator traktuje ciê niesprawiedliwie lub u¿ywa swych przywilejów w niesprawiedliwy sposób, skontaktuj siê prywatnie z administratorem.

  Sankcje

  Ka¿dy u¿ytkownik musi przestrzegaæ prawa, jak te¿ elementarnych regu³ szacunku i formu³ grzeczno¶ciowych. Istniej± dwie kategorie naruszeñ: lekkie i powa¿ne.

  Lekkie naruszenia:

  • * Posty w z³ych tematach/sekcjach.
  • * Powtarzaj±ce siê tematy.
  • * Off-topic.
  • * Spam.
  • * Posty zawieraj±ce odno¶niki do materia³ów chronionych prawami autorskimi.
  • * Inne naruszenia (wed³ug uznania moderatora).


  Powa¿ne naruszenia:

  • * Obelgi wobec innych u¿ytkowników.
  • * Posty zawieraj±ce obra¼liwe lub obsceniczne obrazy.
  • * Nadu¿ycie prywatnych wiadomo¶ci.
  • * Wywo³ywanie atmosfery na forum, która mo¿e doprowadziæ do ostrej wymiany zdañ.
  • * Inne naruszenia (wed³ug uznania moderatora).


  U¿ytkownicy, którzy dopu¶cili siê naruszenia otrzymaj± jedno z trzech poni¿szych ostrze¿eñ:

  Brak ostrze¿enia. Niektóre naruszenia nie wymagaj± ostrze¿enia i moderatorzy zajm± siê nimi w sposób dyskretny (np. przeniesienie postów/tematów).
  Ostrze¿enie za pomoc± prywatnej wiadomo¶ci. Moderatorzy za pomoc± prywatnej wiadomo¶ci poinformuj± u¿ytkownika, je¶li ten pope³ni³ wiele razy to samo lekkie naruszenie. Je¶li jednak u¿ytkownik po otrzymaniu prywatnej wiadomo¶ci bêdzie w dalszym ci±gu pope³nia³ to naruszenie, otrzyma od moderatorów punkty karne.
  Punkty karne. U¿ytkownik, który naruszy³ regulamin forum otrzyma od moderatorów punkty karne w liczbie odpowiadaj±cej danemu wykroczeniu. Ban otrzymuje siê po uzbieraniu siê okre¶lonej puli punktów. S± bany tymczasowe oraz wieczne.
  Ban automatyczny. Wed³ug uznania moderatora, u¿ytkownik mo¿e zostaæ od razu zabanowany, je¶li pope³ni³ bardzo powa¿ne naruszenie.

  Podzia³ na sekcje

  Polska sekcja Alizée-Forum jest podzielona na trzy odrêbne sekcje. U¿ywaj ich w nastêpuj±cych celach:

  • * Aktualno¶ci Alizée: Sekcja po¶wiêcona jest ¶wie¿ym newsom zwi±zanym z Alizée, które dotycz± (ale nie ograniczaj± siê do): dat premier CD/DVD, dat koncertów, wystêpów telewizyjnych i nowych artyku³ów prasowych. Spekulacje odno¶nie naj¶wie¿szych newsów, reakcje na niedawne wystêpy, itd., mog± równie¿ byæ tutaj prowadzone.

  • * Alizée - Dyskusje & Media: U¿ytkownicy mog± tutaj dzieliæ siê swoimi opiniami i zadawaæ pytania odno¶nie osoby Alizée (Patrz równie¿: Zasada #1, "Rozpoczynanie nowego w±tku"). Sekcja ta powinna mieæ charakter informatywny dla nowych Fanów oraz powinna byæ miejscem prowadzenia dyskusji na tematy zwi±zane ze ¶wiatem Alizée. Wszystkie tematy zwi±zane z Alizée nie bêd±ce newsami, ani opiniami lub pytaniami mog± byæ umieszczane w tej sekcji. Tutaj równie¿ powinny byæ zamieszczane pliki zwi±zane z Alizée (obrazy, filmy, mp3, itp.), które znalaz³e¶ lub sam zrobi³e¶. Udostêpnianie i/lub dystrybucja materia³ów objêtych prawami autorskimi jest nielegalna i nie bêdzie tolerowana.

  • * Forum generalne: Wszystko o czym chcecie poza Alizée...

  Poza polsk± sekcj± znajduje siê forum, które czasami mo¿e okazaæ siê pomocne:

  • * Alizée Forum, FanPage & Gallery: Je¶li potrzebujesz pomocy technicznej istniej± spore szanse, ¿e w³a¶nie tu odnajdziesz poszukiwane przez siebie zagadnienie wraz z odpowiednimi wskazówkami.


  Avatarki, sygnaturki oraz obrazki w postach

  Poni¿ej podane s± maksymalne rozmiary, waga i liczba avatakrów oraz sygnatur (podpisów) i obrazów wy¶wietlanych w wiadomo¶ciach:

  Avatarki
  Rozmiar: 160 pikseli szeroko¶ci, 250 pikseli wysoko¶ci.
  Waga: 400 kB.

  Sygnaturki
  Rozmiar: 600 pikseli szeroko¶ci, 200 pikseli wysoko¶ci.
  Waga: 750 kB.
  Liczba obrazów: 1 obraz w 1 podpisie.
  D³ugo¶æ: 400 znaków.

  Obrazy wy¶wietlane w wiadomo¶ciach
  Rozmiar: 800 pikseli szeroko¶ci, 1200 pikseli wysoko¶ci. Im wiêksze tym lepiej stosowaæ miniaturkê i odno¶nik przez ni± to rzeczywistej wielko¶ci obrazka.
  Waga: Brak limitu, ale proszê zachowaæ umiar (zamie¶æ zwyk³y odno¶nik je¶li plik jest zbyt du¿y).
  Liczba obrazów: Maksymalnie 15 obrazów w 1 wiadomo¶ci.

  W razie przekroczenia powy¿szych limitów, u¿ytkownik zostanie poproszony w PW o zmianê swojego obrazu, je¶li tego nie wykona, zrobi± to administratorzy.

  Uwagi koñcowe

  Dziêkujemy za zadanie sobie trudu przeczytania zasad forum. Wierzymy, ¿e s± sprawiedliwe i spe³niaj± wa¿n± rolê w tworzeniu i utrzymywaniu wysokiej jako¶ci forum. Mamy nadziejê, ¿e spêdzisz tutaj d³ugie i przyjemne chwile.

  Baw siê dobrze!

  Ekipa Alizée-Forum
  Last edited by Przemyslav; 8th September 2007 at 17:39.

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •