Jako cz³onek forum masz mo¿liwo¶æ w³asnorêcznego dodawania plików do galerii. Postêpuj zgodnie z poni¿szymi wskazówkami....

1) Wpisz adres http://www.alizee-forum.com/galerie
2) Wybierz kategoriê, w której chcesz umie¶ciæ zdjêcia...
3) Zobaczysz przycisk ??Upload?? w górnym prawym rogu poni¿ej pola wyszukiwania. Kliknij na wspomniany przycisk.
4) Wybierz plik ze swojego twardego dysku i nadaj mu odpowiedni± nazwê. Naci¶nij przycisk ??send??, aby wys³aæ plik na serwer.

Uwaga!!!
Proszê omin±æ wybór miniaturki. Skrypt wygeneruje zoptymizowan± miniaturkê.

Na koniec, proszê o nie umieszczanie odno¶ników do plików znajduj±cych siê na innych stronach, poniewa¿ w takim wypadku nie jest mo¿liwe utworzenie miniaturek.


Ostatnia pro¶ba. Proszê o nadanie plikom nazwy odpowiadaj±cej zawarto¶ci pliku.

Dziêkujê,
Riccardo