View RSS Feed

Przemyslav

Weso³ych ¦wi±t :)

Rate this Entry


¯yczê Ci radosnych ¶wi±t pe³nych ciep³a. By w chwilach refleksji choæ na chwilê zatrzymaæ siê i spostrzec to, czego nie widaæ w ci±g³ym biegu - proste rado¶ci.

Przemyslav

Comments